Navigera till sidans huvudinnehåll

VIHVA - vart i hela världen är världen på väg?

För att stärka företagens förmåga till omställning och bli mer hållbara och konkurrenskraftiga, drog Region Jönköpings län i maj 2020 igång projektet ”Vart i hela världen är världen på väg?” (VIHVA). Bland annat ges företagare möjlighet att ansöka om ett konsultativt stöd upp till ett värde av 50 000 kr.

Tre spår

För att underlätta företagens omställningsresa erbjuder VIHVA-projektet aktiviteter inom tre spår. Det första spåret handlar om föreläsningar, inspiration och kunskapshöjande insatser inom omställning som hävstång för ökad konkurrenskraft, men också utbildning inom förändringsledning. Det andra omfattar konsultativa insatser inom kunskaps- och teknologiutveckling rörande produkter och tjänster, digital transformation eller jämställd regional tillväxt. Och det tredje spåret inbegriper gruppvisa omställningsrace för företagen. 

- Projektets tyngdpunkt ligger inom det andra spåret i form av konsultativa insatser. Tanken är att stödet ska skapa bättre förutsättningar för företag att accelerera förmågan till omställning, eftersom insatserna ska vara anpassade utifrån det enskilda företagets behov.

Komplement till andra stöd

Den enkla och snabba ansökningsprocessen samt obefintlig administrativ börda för det sökande företaget anses vara viktiga framgångsfaktorer. Inte heller behövs någon medfinansiering från företagets sida.

Stödet är ett bra komplement till andra stöd som finns idag. Det är ett stöd där man når innovationsföretag som ännu inte har kommit upp i den omsättning eller antalet anställda som till exempel affärsutvecklingscheckar och andra stöd kräver. Företaget behöver inte göra något mer än att bistå den konsult som de har valt ut till att genomföra insatsen.

Bakgrund

Det långsiktiga målet för VIHVA-projektet är att stödet ska bidra till att länets näringsliv ska blir mer kunskapsintensivt i sitt produkt- och tjänsteutbud, stärka sin digitaliseringsmognad samt utveckla ett mer jämställt och jämlikt företagande. Projektet drog igång mot bakgrund av den då pågående pandemin med med finansiering från Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfondens tematiska område ”Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft”. VIHVA-projektet avslutas sista april 2023.