Navigera till sidans huvudinnehåll

Bild från Region Jönköpings län

Affärsutvecklingscheckar

 • Företagsutveckling
 • Entreprenörskap

Region Jönköpings län erbjuder i samverkan med Tillväxtverket och Almi checkar som kan sökas av företag som vill utveckla sin verksamhet och ta hjälp av externa resurser för detta.

Exempelvis kan affärsutveckling handla om att anlita en extern konsult för ett utrednings- eller analysuppdrag, eller för utvecklingsarbete eller tester av olika slag. I vissa fall kan företaget även få stöd för att projektanställa en medarbetare för motsvarande uppgift.

Checkarna erbjuds i mån av kvarvarande medel inom följande områden: Internationalisering, Digital omställning, Grön omställning samt Produktutveckling.

Syfte

Affärsutvecklingscheckar syftar till att underlätta och snabba upp företagets hållbara utveckling och tillväxt genom att företaget tar hjälp av extern kompetens för att utvecklas snabbare och säkrare än vad som annars vore möjligt. För mer information om de olika typerna av checkar, se Almi:s webbplats: Checkar och andra stöd - almi. Det går också bra att läsa mer allmän information om affärsutvecklingscheckarna på Tillväxtverkets webbplats: Checkar - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Vem kan söka?

Ett företag som ansöker om en check måste ha mellan 2-100 anställda och omsätta minst 1 miljon kr och som mest upp till 150 miljoner, samt ha en ordnad ekonomi i balans och vara kreditvärdig. Verksamheten ska bedrivas på marknadsmässiga villkor och med lönsamhetsmål. Dessutom måste förtaget bedriva sin verksamhet i Jönköpings län. Ingår företaget i koncern med totalt fler än 249 anställda kan man inte söka stödet.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan ansöka om mellan 25 000 - 250 000 kr, som då får utgöra maximalt hälften av de externa kostnader man söker stöd till, resten måste företaget självt betala. Checkarna som handlar om grön omställning kan beviljas en högre stödandel, se nedan.

Ansökningsförfarande

Det finns en begränsad summa pengar för att bevilja till checkar, och erbjuds därför så länge som det finns medel kvar. Ansökningsprocessen inleds med att du lämnar in en intresseanmälan där du beskriver den satsning du avser att göra. Intresseanmälningar/ansökningar som är stödbara går vidare till en urvalsprocess där företaget bjuds in att berätta om sin satsning inför en bedömningsgrupp och svara på frågor. Gruppens sammansättning ser olika ut beroende på vilken inriktning på affärsutvecklingscheck som sökts. Snarast därefter fattas beslut som meddelas företaget. Därefter kan satsningen påbörjas.

Villkor

Du måste ansöka och ett beslut om stöd måste fattas innan du kan påbörja satsningen. Stöd ges inte till kostnader som uppkommit innan dess.

Hur söker jag?

Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida, ”Min ansökan” enligt följande länk: Min Ansökan (minansokan.se). Men vi önskar att du först tar en kontakt med oss enligt nedan, så får du även en lathund som hjälper dig när du ska fylla i ansökan.

När får jag besked?

Alla ansökningar bereds och bedöms av Region Jönköpings län, Almi, Tillväxtverket och ytterligare några aktörer. Beslut fattas slutligen av Region Jönköpings län. Av beslutet framgår bland annat stödbelopp, vad insatsen ska avse och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Ansökan om att få ut beviljat stöd görs i efterhand när du har genomfört och betalat satsningen du fått stöd till. Hur lång tid du har på dig att genomföra satsningen framgår av beslutet, men är normalt mellan 3-6 månader, men kan i viss omfattning förlängas om godtagbara skäl finns.

När man ska begära ut beviljat stöd ska man skicka in kopior av betalda fakturor, tillsammans med en slutrapport som beskriver genomförandet samt utfallet av satsningen. Därutöver ska en del andra handlingar lämnas in, som framgår av villkorsbilaga som medföljer beslutet om stödet man fått.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Exempel på tidigare beviljade stöd i vårt län kan du läsa om hos Almi: Checkar och andra stöd


Affärsutvecklingscheckar för internationalisering


Finansiär

EU:s Regionala fond, Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte

Affärsutvecklingscheck för internationalisering kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom att skapa nya affärer på internationell marknad. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man bland annat uppfylla följande kriterier:

 • 2-100 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen som då får ha maximalt 249 anställda.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor i årsomsättning.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

 25 000 - 250 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida, ”Min ansökan” enligt följande länk: Min Ansökan (minansokan.se). Men vi önskar att du först tar en kontakt med oss enligt nedan, så får du även en lathund som hjälper dig när du ska fylla i ansökan

Ansökningsperiod

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat din satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är normalt upp till 12 månader.

Frågor

Kontakta Malin Jönsson på Almi via e-post: malin.jonsson@almi.se, eller Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län via e-post: mikael.b.gustafsson@rjl.se eller 070-349 7051.


Affärsutvecklingscheckar för digital omställning

Finansiär

EU:s Regionala fond, Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte

Affärsutvecklingscheck för digital omställning kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom digital omställning. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man bland annat uppfylla följande kriterier:

 • 2-100 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen, som totalt då får ha maximalt 249 anställda.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor i årsomsättning.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

 25 000-250 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida, ”Min ansökan” enligt följande länk: Min Ansökan (minansokan.se). Men vi önskar att du först tar en kontakt med oss enligt nedan, så får du även en lathund som hjälper dig när du ska fylla i ansökan.

Ansökningsperiod

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat din satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är normalt mellan 3-6 månader med möjlighet till viss förlängning.

Frågor

Kontakta Helen Ljunggren på Almi via e-post: helen.ljunggren@almi.se, eller Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län via e-post: mikael.b.gustafsson@rjl.se eller 070-349 7051.

 

Affärsutvecklingscheckar för grön omställning

Finansiär

EU:s Regionala fond

Syfte

Affärsutvecklingscheck för grön omställning kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till grön omställning av verksamheten och som leder till hållbar tillväxt. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man bland annat uppfylla följande kriterier:

 • 2-100 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen, som totalt då får ha maximalt 249 anställda.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor i årsomsättning.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000-250 000 kr kan sökas och får då normalt täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Är insatsen av den art att man gör nydanande insatser eller går i bräschen med insatser som bidrar tydligt till grön omställning, kan bidragsdelen höjas upp till 70%. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Ansökan görs på Tillväxtverkets hemsida, ”Min ansökan” enligt följande länk: Min Ansökan (minansokan.se). Men vi önskar att du först tar en kontakt med oss enligt nedan, så får du även en lathund som hjälper dig när du ska fylla i ansökan.

Ansökningsperiod

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat din satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är normalt mellan 3-6 månader med möjlighet till viss förlängning.

Frågor

Kontakta Helen Ljunggren på Almi via e-post: helen.ljunggren@almi.se, eller Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län via e-post: mikael.b.gustafsson@rjl.se eller 070-349 7051.

 

Affärsutvecklingscheckar för produktutveckling

Finansiär

Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte

Affärsutvecklingscheck för produktutveckling kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidra till hållbar tillväxt genom utveckling av nya produkter eller tjänster i företaget. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man bland annat uppfylla följande kriterier:

 • 1-249 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen, som totalt då får ha maximalt 249 anställda.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor i årsomsättning.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000-150 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Du ansöker via Almi:s webbplats på sidan Produktutveckling

Ansökningsperiod

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat din satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är normalt 3-6 månader med möjlighet till viss förlängning.

Frågor

Kontakta Helen Ljunggren på Almi via e-post: helen.ljunggren@almi.se, eller Mikael Gustafsson på Region Jönköpings län via e-post: mikael.b.gustafsson@rjl.se eller 070-349 7051.