Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Affärsutvecklingscheckar


 • Företagsutveckling
 • Entreprenörskap

Region Jönköpings län erbjuder i samverkan med Tillväxtverket och Almi checkar som kan sökas av företag som vill utveckla sin verksamhet och ta hjälp av externa resurser för detta.

Exempelvis kan affärsutveckling handla om att anlita en extern konsult för ett utrednings- eller analysuppdrag, eller för utvecklingsarbete eller tester av olika slag. I vissa fall kan företaget även få stöd för att projektanställa en medarbetare för motsvarande uppgift.

Checkarna erbjuds inom följande områden: Internationalisering, Digitalisering, Produktutveckling samt Hållbar utveckling.

Syfte

Affärsutvecklingscheckar syftar till att underlätta och snabba upp företagets utveckling och tillväxt genom att företaget tar hjälp av extern kompetens för att utvecklas snabbare och säkrare än vad som annars vore möjligt. För mer information om de olika typerna av checkar, följ länken till Almi 

Vem kan söka?

Ett företag som ansökan om en check måste ha mellan 1-250 anställda och enligt senaste årsredovisning omsätta minst 1 000 000 kr, samt ha en ordnad ekonomi i balans och vara kreditvärdig. Dessutom måste förtaget bedriva sin verksamhet i Jönköpings län.

Hur mycket kan jag söka?

Du kan ansökan om mellan 25 000 - 200 000 kr, som då får utgöra maximalt hälften av de externa kostnader man söker stöd till, resten måste företaget självt betala. I den intresseanmälan du först måste lämna in ska du beskriva din satsning och vad sökta pengar ska användas till.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Det finns en begränsad summa pengar för att bevilja till checkar. Ansökningsprocessen inleds med en inlämnad intresseanmälan som behandlas och vid behov begärs kompletteringar. Ansökningar som är stödbara går vidare till en urvalsprocess där företaget bjuds in att  berätta om sin satsning inför en bedömningsgrupp och svara på frågor. Gruppens sammansättning ser olika ut beroende på vilken inriktning på affärsutvecklingcheck som sökts. Snarast därefter fattas beslut som meddelas företaget. Därefter kan satsningen påbörjas.

Villkor

Du måste ansöka och ett beslutet om stöd måste fattas innan du kan påbörja satsningen. Stöd ges inte till kostnader som uppkommit innan dess.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats 

Hur söker jag?

Följ länken nedan för att komma till ansökan via Finansieringsportalen.

Ansök om affärsutvecklingscheck, Almis webbplats Affärsutvecklingscheckar


När får jag besked?

Alla ansökningar bereds och bedöms av Almi, EEN (Enterprise Europe Network), Region Jönköpings län och ytterligare aktörer. Vilken organisation som bereder och bedömer är olika beroende på vilken insats som ansökan gäller.

Beslut fattas slutligen av Region Jönköpings län. Vi skickar beslutet till dig med post. Där framgår belopp, vad insatsen ska avse och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Ansökan om att få ut beviljat stöd görs i efterhand när du har genomfört och betalt satsningen du fått stöd till. Hur lång tid du har på dig att genomföra satsningen framgår av beslutet, men är normalt ca. 12 månader.

När man ska begära ut beviljat stöd ska man skicka in kopior av betalda fakturor, tillsammans med en slutrapport som beskriver genomförandet samt utfallet av satsningen. Därutöver ska en del andra handlingar lämnas in, som framgår av villkorsbilaga som medföljer beslutet om stöd man fått.

Tidigare beviljade bidragsansökningar

Exempel på insatser som fått affärsutvecklingscheckar, Almis webbplats

 

 

 

Affärsutvecklingscheckar för internationalisering

 

Finansiär:

Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte:

Affärsutvecklingscheck för internationalisering kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till tillväxt genom att skapa nya affärer på internationell marknad. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man uppfylla följande kriterier:

 • 1-250 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor enligt senaste årsbokslutet.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000 - 200 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansökningsperiod:

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat sin satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är ca. 12 månader.

 

Affärsutvecklingscheckar för digitalisering

 

Finansiär:

Tillväxtverket, Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte:

Affärsutvecklingscheck för digitalisering kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till tillväxt genom ökad digitalisering. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man uppfylla följande kriterier:

 • 1-250 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor enligt senaste årsbokslutet.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000-200 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansökningsperiod:

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat sin satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är ca. 12 månader.

 

Affärsutvecklingscheckar för produktutveckling

 

Finansiär:

Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte:

Affärsutvecklingscheck för produktutveckling kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till tillväxt genom utveckling av nya produkter eller tjänster i företaget. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste du uppfylla följande kriterier:

 • 1-250 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor enligt senaste årsbokslutet.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000-200 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansökningsperiod:

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat sin satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är ca. 12 månader.

 

Affärsutvecklingscheckar för hållbarhet

 

Finansiär:

Region Jönköpings län och Almi Företagspartner

Syfte:

Affärsutvecklingscheck för hållbarhet kan sökas för inköp av externa konsultinsatser för att utveckla företaget och bidar till tillväxt genom att utveckla en långsiktigt hållbar affärsmodell gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption, affärsetik, jämställdhet och mångfald. Det kan också gå att projektanställa någon för motsvarande uppgifter.

Vem kan söka?

För att kunna söka checken måste man uppfylla följande kriterier:

 • 1-250 anställda. Ingår man i koncern beaktar man hela koncernen.
 • Omsättning på minst 1 miljon kronor enligt senaste årsbokslutet.
 • Har en ekonomi i balans och vara kreditvärdig.

Hur mycket kan man söka?

25 000-200 000 kr kan sökas och får då täcka maximalt hälften av den totala insatsen man avser att göra. Resterande del måste företaget självt bekosta.

Hur söker jag?

Du ansöker via Finansieringsportalen.

Ansökningsperiod:

Du måste ansöka om stödet innan du påbörjat sin satsning. Ansökningar tas emot löpande och genomförandetiden för en satsning man fått stöd för är ca. 12 månader.