Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektbidrag kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län kan ge bidrag till projekt inom konstområdena dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum och kulturarv samt bildning.

Syfte

Bidraget ska stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Syftet med projektbidraget är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till projekt på upp till tre år. Bidraget har tre inriktningar; utveckling, etablering och produktion. 

Vem kan söka?

Projektbidraget kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, kommuner, bolag utan vinstintresse och stiftelser) och enskild firma.

Hur mycket kan man söka? 

Projektet måste ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

Ansökningsperioder

Projektbidrag för 2023 kan sökas under perioden 2022-08-16 till och med 2022-09-27, med beslut i december.  

Villkor

Projektet ska:

 • genomföras i länet.
 • ha medverkan av professionella kulturutövare.
 • även ha finansiering via egen insats eller annan aktör.
 • ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.
 • pågå under högst tre år.
 • i sin kommunikation och marknadsföring tydligt framhålla att Region Jönköpings län stödjer produktionen.
 • om är knuten till enskild kommun endast ges bidrag om berörd kommun ger stöd i form av bidrag eller andra resurser till produktionen/projektet. Som kommunalt bidrag räknas inte förlustgaranti eller motsvarande villkorat stöd.

Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten, som är avgränsade ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Projektbidrag kan sökas med upp till 3 år för samma projekt. För projekt som avser mer än ett år ska ny ansökan lämnas för respektive år och med ansökan ska följa en lägesrapport för föregående/innevarande år.

Projektbidrag kan ges till:

Etablering: Etablering och uppbyggnad av en ny kulturverksamhet i Jönköpings län med en långsiktig plan som har betydelse för länets kulturutveckling.
Eller: Etablera samarbete och samverkan. Interregionalt, internationellt eller interkulturellt samarbete så som internationella besök och utbyten mellan professionella kulturaktörer som bidrar till länets kulturliv och kulturutveckling.

Produktion: Professionella scenkonstproduktioner och professionell filmproduktion kan söka bidragen som är ett förhandsbidrag. Det kan inte sökas för redan genomförda produktioner. Produktioner som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttrycksformer uppmuntras. Projektbidraget kan sökas för enskild produktion eller samproduktion.

Läs mer om inriktningarna här: 
Projektbidrag scenkonst: produktionsstöd
Projektbidrag film: manus och produktionsstöd

Utveckling: Projektbidraget kan möjliggöra genomförande av idéer för förnyelse och innovation inom kulturområdet. För att utveckla eller prova en ny metod eller nytt arbetssätt, utveckling av befintliga eller nya konstformer och tvärkonstnärliga konstformer. Så som till exempel kultur-, konst- och kulturarvsprojekt med regional inriktning som vänder sig mot prioriterade målgrupper utifrån gällande regional kulturplan.

Ansökan bedöms utifrån:

 • regional potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten. Hur projektet bidrar till regional tillväxt, till att stärka länets attraktivitet och till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. 
 • hur bidrar till ökad kulturell delaktighet. Möjligheter till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper. Exempelvis barn och unga eller nya svenskar/integration. 
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment. Förnyelse och inovation inom kulturområdet. 
 • hållbarhetsperspektivet. Menas hur projketet aktivt arbetar med hållbarhetsaspekter i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Till exempel mångfald, jämställdhet, och hållbar utveckling. 
 • samverkan med andra parter och aktörer. Överskider gränser - mellan nationer, regioner, kommuner, mellan grupper, organisationer och konstområden. 
 • möjlighet att motverka alla former av diskriminering
 • genomförbarhet 

Varje ansökan viktas emot ovanstående kriterier. Regionens totala fördelning av projektbidrag ska varje år sträva mot att merparten av perspektiven i listan uppfylls. 

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka utvecklingsbidrag för:

 • Ordinarie verksamhet eller pågående projekt
 • Investeringar i lokaler, teknik eller utrustning
 • Slutproduktion och utgivning av musik, media, böcker, film, konstverk
 • Föreningars årsmöten eller jubileer
 • Projekt som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse, exempelvis stadsfester och liknande lokala arrangemang
 • Inköp av konst

Regional kulturplan 2023-2025 (pdf)

Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur (pdf, 331.7 KB)

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur (pdf, 178.8 KB)

Hur söker man?

Du ansöker om projektbidrag via Region Jönköpings läns plattform för e-tjänster. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökningar som inkommer efter att ansökningsperioden passerat hanteras inte.  

I ansökan ska bland annat följande besvaras: 

 • Projektbeskrivning: Beskrivning av projektet och praktiskt genomförande med tidsplan. Syfte och mål med projektet. Hur ska arbetet gå till väga för att förverkliga idén och när ska aktiviteter ske.
 • Marknadsföringsplan: Hur ska projektet marknadsföras? 
 • Detaljerad budget: Där det framgår vad som avser kostnader, intäkter och ev. finansieringsplan. Sökta och/eller beviljade bidrag. 
 • CV: Bifoga CV för projektets nyckelpersoner, där relevanta utbildningar, tidigare erfarenhet av arbete inom kultur och/eller konstnärlig verksamhet framgår. Får gärna innehålla länkar till t.ex. webbsidor, textmaterial, filmklipp/trailer eller till annat som som ansökande gjort tidigare och som stärker meriterna.

Om väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare eller om medel från annan bidragsgivare har beviljats ska detta tydligt framgå i ansökan. 

Ansök om projektbidrag kultur här  

Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

Använd gärna den här mallen för intyg av medfinansiering (pdf) (pdf, 226.6 KB)

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare. När ansökningsperioden har gått ut görs en första bedömning om ansökan uppfyller de grundläggande villkoren som till exempel medverkan av professionella kulturutövare, ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

En referensgrupp går igenom inkomna ansökningar. Personerna i referensgruppen har ingen koppling till länets kulturliv, men har stor erfarenhet inom de konstområden som ansökningarna berör. Referensgruppens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån bidragets kriterier. I samtalet med referensgruppen ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Sedan sker en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention. Därefter görs en prioritering utefter hur den ekonomiska ramen som helhet ser ut för kulturbidragen och ett tjänsteförslag skrivs. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning och beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

När får man besked?

Efter beredning fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om utvecklingsbidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslut om avslag på en ansökan eller bidragets storlek kan inte överklagas i särskild ordning.

Utbetalning

 • Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping, alternativt till utbildning.kultur@rjl.se. 
 • Utbetalning sker till det Bankgiro som anges på rekvisitionen.
 • Utbetalning sker normalt inom 30 vardagar efter beslut.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Alla beviljade projekt ska redovisas via E-tjänster & blanketter (rjl.se) i det formulär som heter Projektbidrag, redovisning.

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast en månad efter avslutad bidragsperiod. Vid flerårigt beviljat utvecklingsbidrag ska verksamheten följas upp och redovisas för Region Jönköpings län inför nästkommande bidragsår. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.