Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektstöd kultur

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings läns projektstöd finns för att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Stödet kan användas för att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter.

Syfte

Projektstödet syftar till att bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Vem kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, kommuner, bolag utan vinstsyfte och stiftelser) och enskild firma.

Särskilda villkor

Stödet beviljas till projekt inom kulturområdet som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till att utveckla kulturen i Jönköpings län. Med projekt avses insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade ifråga om tid, ekonomi och arbetsinsats. Stödets struktur ger en möjlighet för kultursatsningar utifrån två huvudområden; etablering och utveckling.

Med etablering avses uppbyggnad av en ny kulturverksamhet, och/eller nya samarbeten, som har betydelse för länets kulturutveckling. Med utveckling avses förnyelse och innovation inom kulturområdet eller hos en kulturaktör och kan innefatta att utveckla eller prova en ny metod, ett nytt arbetssätt och/eller utveckling av konstformer eller målgrupper man tidigare inte nått.

Projektstöd kan sökas med upp till tre år för samma projekt. För projekt som avser mer än ett år ska en ny ansökan lämnas för respektive år och med ansökan ska följa en lägesrapport för föregående/innevarande år.

Projektet ska:

·       vara förenligt med den regionala kulturplanen

·       ha projektkostnader på minst 50 000 kronor

·       ha finansiering även genom egeninsats alternativt från annan aktör

·       ha medverkan av professionella aktörer*.

Projektstöd kan ges till lokala projekt som är av regionalt intresse. Om projektet är knutet till enbart en kommun kan stöd endast beviljas om berörd kommun går in med ekonomiskt bidrag eller andra resurser. Till detta räknas inte förlustgaranti eller motsvarande.

Projektstöd kan inte ges för:

·      Ordinarie verksamhet eller pågående projekt

·      Investeringar i lokaler, teknik eller utrustning

·      Slutproduktion och utgivning av musik, media, böcker, film, konstverk

·      Föreningars årsmöten eller jubileer

·      Projekt som bedöms vara av huvudsakligen lokalt intresse, exempelvis stadsfester och liknande lokala arrangemang

·      Inköp av konst

Ansökningsperiod

Projektbidrag för 2024 kan sökas under perioden 2024-08-20 till och med 2024-09-25, med beslut i december.  

Hur söker man?

Ansökan om stöd ska ske via E-tjänster och blanketter. Ansökan ska vara inlämnad senast sista ansökningsdatum och vara komplett med samtliga begärda handlingar. Sent inkommen eller ej fullständig ansökan handläggs inte.
Verksamheter som samverkar kring en gemensam insats ska utse en verksamhet som ansvarar för ansökan. En verksamhet som väntar på beslut om ansökta medel från annan aktör, eller beviljats stöd från annan aktör, ska ange detta i ansökan.
Alla ansökningar är offentliga handlingar. Läs igenom villkor och riktlinjer (länk nedan) innan du påbörjar ansökan

Bedömning och beslut

Efter ansökningsperioden görs en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala kulturplanen och antagna kulturpolitiska prioriteringar (kulturlivets infrastruktur, tillgänglighet, barn och unga, hållbarhet och hälsa, samarbeten och samverkan). Externa referenspersoner, utan koppling till länet och sökanden, är med i beredningsprocessen och har en rådgivande roll. Prioriteringar görs utifrån den årliga ekonomiska ramen för kulturstöden. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning. Beslut tas i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet i december. Beslut meddelas skriftligen till sökande efter nämndens beslut.

Redovisning och uppföljning

Redovisningen skickas in via E-tjänster och blanketter senast en månad efter i ansökan angiven projektperiod. Särskild ansökan om anstånd kan beviljas av Region Jönköpings län. Vid flerårigt beviljat projektstöd ska projektet följas upp och redovisas för Region Jönköpings län inför nästkommande bidragsår i samband med ansökan om fortsatt finansiering. Vid avslut slutredovisas projektet. Redovisningen ska redogöra för hur projektet genomförts och vilka effekter som uppnåtts. Ekonomisk redovisning efter projekttidens slut ska vara styrkt med revisionsintyg. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Stöd vid ansökan

Du kan alltid kontakta Region Jönköpings län för att få stöd i ansökningsförfarandet eller diskutera möjligheterna till stöd inför en ansökan. Kontakta kulturbidrag@rjl.se så hänvisar vi dig rätt.

Regional kulturplan 2023-2025 Jönköpings län

Riktlinjer för kulturområdet inom Regional utveckling

Grundvillkor för stöd till civilsamhället och kulturområdet inom Regional utveckling (kommer inom kort)

Formulär för ansökan (endast för stöd, ansökan görs via e-tjänster)

Formulär för redovisning (endast för stöd, redovisningen görs via e-tjänster)

Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

Använd gärna den här mallen för intyg av medfinansiering (pdf) (pdf, 226.6 KB)

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

 

* en person som försörjer sig på sin konst eller strävar mot att göra det, i kombination med hög yrkeskunskap, t ex genom dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare och utvecklare.

Handläggare kan stötta dig med:

 • kulturdatabasen och tekniska problem med ansökan
 • svara på frågor om vad ansökan ska innefatta
 • vem man kan vända sig till för ytterligare stöd.

Handläggare:
Cajsa Löf
010-2428497
cajsa.lof@rjl.se

Utvecklare kan stötta dig med:

 • läsning och genomgång av din ansökan
 • bolla idéer och identifiera samarbeten.

Litteratur:
kulturbidrag@rjl.se

Folkbibliotek:
Annhild Ottoson och
Johanna Billvén
regionbiblioteket@rjl.se

Barn och unga
Cajsa Löf
072-225 14 80
cajsa.lof@rjl.se

Bild och form:
Lennart Alves 
073-7070 35 24
lennart.deoliveira.alves@rjl.se

Film och rörlig bild:
Charlotta Miller
0737-07 14 94
charlotta.miller@rjl.se

Hemslöjd:
Eva Landén
Niclas Flink
hemslojd@rjl.se

Scenkonst:
Camilla Ekelöf
camilla.ekelof@smot.se

 

 

 

 

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 15 december 2021: 

Fleråriga projekt som får fortsatt stöd: 

 • Kulturrätten, år 3. Riksteatern Jönköpings län. 500 000kr.
 • Regional samordnare för musik- och kulturskolor, år 3. Länets kommuner, genom Värnamo kommun. 360 000kr.
 • Subterranea, år 3. 150 000 kr.
 • Jönköpings litteraturhus år 2. 350 000 kr.
 • Hybridscen för inkluderande ordkonst år 2. 200 000 kr.

Nya projekt som får stöd: 

 • Studio Silk år 1 (etablering). 350 000kr.
 • Småland Live år 1 (etablering). 290 000kr.
 • Sökandet efter Hilma af Klint (produktion film). 100 000kr. 
 • Lämnad (produktion film). 75 000kr.
 • Not too young (produktion film). 75 000 kr.
 • The M-project (Produktion fim). 80 600 kr.
 • Miras magiska anteckningsbok (produktion scenkonst). 120 000 kr.
 • Dansa med hästar (produktion scenkonst) 100 000 kr.
 • Musikteatern STEREO (produktion scenkonst). 50 000 kr
 • Tiden är en dröm. 50 000 kr. 

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet den 27 januari 2021: 

Fleråriga projekt som får fortsatt stöd: 

 • Kulturrätten, år 2. Riksteatern Jönköpings län. 450 000kr.
 • Regional samordnare för musik- och kulturskolor, år 2. Länets kommuner, genom Värnamo kommun. 350 000kr.
 • Jönköpings Metalfest, år 3. Rock And Art Event Sweden AB. 125 000kr. 
 • Subterranea, år 2. Scenkonst Jönköping. 125 000kr. 

Nya projekt som får stöd: 

 • Etablering av Jönköpings litteraturhus. Jönköpings Litteraturhus. 350 000kr. 
 • Småland Live, etablering. Småland Live. 400 000kr. 
 • Hybridscen för inkluderande ordkonst. Litteraturcentrum KVU. 200 000kr. 
 • OH10, scenkonstproduktion. Dembacke Ljusdesign och Scenkonstproduktion. 200 000kr. 
 • Min mamma skogshuggaren, förproduktionsstöd film. Wild Beast Collective. 65 000kr. 
 • Livet efter Ida, förproduktionsstöd film. Matsers of Reality. 50 000kr. 
 • Lämnad, förproduktionsstöd film. Story AB. 50 000kr. 
 • Skynket, förproduktionsstöd film. Amanda Ekström enskild firma. 30 000kr. 

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Kulturrätten, 400 000 kr
 • Regional samordnare länets Musik- & Kulturskolor, 300 000 kr
 • Förproduktionsbidrag film: ”Not too young” Happy Pictures, 100 000 kr
 • Förproduktionsbidrag film: ”Hemligt” Bauer Art, 76 000 kr

    Pågående projekt som beviljats fortsatta medel:

 • Scenkonst och integration – för och med barn, unga och äldre, 400 000 kr
 • Smålands litteraturfestival Smålit, 200 000 kr
 • Scenkonst Jönköping, 100 000 kr
 • Jönköping Metal fest, 100 000 kr
 • Hemslöjd Humaniora, Kultur och utveckling hemslöjd, 300 000 kr
 • Scenkonst och Integration - för och med barn, unga och äldre, JONK! Scenkonst, 400 000 kr
 • SmåLit, Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun, 200 000 kr
 • Scenkonst Jönköping, 125 000 kr
 • Huskvarna Metal fest, Rock & Art Event Sweden, 100 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film:  Det krokiga och det raka, 102 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Ester Bauer, 100 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Trym rymmer, 100 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Marockoprästen, 50 000 kr

 

 • Hemslöjd Humaniora, Kultur och utveckling hemslöjd, 400 000 kr
 • SmåBUS, internationell barnboksfestival, Barn- och Ungdomslitteratur Småland, 100 000 kr
 • Österängens konsthall, 350 000 kr
 • Scenkonst och Integration - för och med barn, unga och äldre, JONK! Scenkonst, 500 000 kr
 • SmåLit, Kultur- och fritidsförvaltningen Jönköpings kommun, 175 000 kr
 • Scenkonst Jönköping, 75 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Låt mig finnas, Charlotta Miller, 90 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Petra och Peter, FLICKFILM GbR, 50 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: Nordisk saga, Film och foto förening, 25 000 kr

 

 • Utvecklingsbidrag på 78 000 kronor till Barn- och Ungdomslitteratur Småland och projektet SmåBUS, internationell barnboksfestival 2018. 
 • Utvecklingsbidrag på 100 000 kronor till Riksteatern Jönköpings län och projektet Scenkonstklubb
 • Utvecklingsbidrag på 150 000 kronor till Kultur och utveckling, Region Jönköpings län projektet Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer.
 • Utvecklingsbidrag på 100 000 kronor till Kulturakademien i Mariannelund KAiM och projektet KB ART - an international platform for contemporary art.
 • Utvecklingsbidrag på 57 000 kronor till Min(i)opera och projektet Soffoperan.
 • Utvecklingsbidrag på 90 000 kronor till Eksjö kommun projektet Unikt Måleri.
 • Utvecklingsbidrag film på 50 000 kronor till Affekt film AB för dokumentärfilmen Jönköpingskravallerna.
 • Utvecklingsbidrag film på 25 000 kronor till Kim Forsberg för novellfilmen Vit Dimma.
 • Utvecklingsbidrag film på 53 000 kronor till Ghaeeth alSaleeh för danskortfilmen Live on a stay of execution.

 

 • Utvecklingsbidrag på 300 000 kronor till Connecting Creativity, Kultivera.
 • Utvecklingsbidrag på 350 000 kronor till Österängens konsthall.
 • Utvecklingsbidrag på 118 000 kronor till JKPG Dance festival, Bilda Sydöst.
 • Utvecklingsbidrag på 150 000 kronor till iIYoung, Kultur och utveckling dans, Region Jönköpings län.
 • Utvecklingsbidrag på 350 000 kronor till Rörande rörelse, Kultur och utveckling dans, Region Jönköpings län.
 • Utvecklingsbidrag på 300 000 kronor till Hemslöjd Humaniora, Kultur och utveckling hemslöjd, Region Jönköpings län
 • Utvecklingsbidrag på 150 000 kronor till Eksjö kammarmusikfestival, Eksjö kommun.
 • Utvecklingsbidrag på 50 000 kronor till AVA, UMA Pictures.
 • Utvecklingsbidrag på 76 000 kronor till Mina sanna lögners historia, LodeDetlof Produktion.