Navigera till sidans huvudinnehåll

Projektbidrag scenkonst: produktionsstöd

 • Kultur
 • Dans
 • Musik
 • Teater

Region Jönköpings län vill med Projektbidrag scenkonst stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare eller konstnärer inom scenkonstområdet och avser bidra till ett levande kulturliv i hela länet.

Syfte

Projektbidrag scenkonst är ett bidrag för nyproduktioner inom sceniskt kulturuttryck. Bidraget ska stimulera och stödja länets fria utövare, kulturarbetare eller konstnärer inom scenkonstområdet. Bidraget syftar till att stödja, bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i Jönköpings län. 

Stödet är ett förhandsbidrag och kan inte sökas för redan genomföra produktioner. Endast kostnader före premiär eller motsvarande är bidragsberättigande. Projektbidrag scenkonst kan användas för olika upsättningskostnader så som rättigheter, ljud/ljus, kostym med mera. Produktioner som står för mångfald, spridning av nya genrer och som tillför nya uttryckformer uppmunttras.

Vem kan söka?

Projektbidraget kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, bolag eller stiftelser) och enskild firma. En organisation kan inte samtidigt få arrangörsbidrag och projektbidrag för samma produktion. Projektbidrag scenkonst kan sökas för enskild produktion eller samproduktion. 

Villkor 

 

Produktionen ska:

 • vara offentlig och i första hand ske i Jönköpings län
 • ha medverkan av professionella kulturutövare
 • även ha finansiering via egeninsats eller annan aktör och detta ska intygas i ansökan
 • ha kostnader på minst 50 000 kronor
 • i sin kommunikation och marknadsföring tydligt framhålla att Region Jönköpings län stödjer produktionen 
 • om är knuten till enskild kommun endast ges bidrag om berörd kommun ger stöd i form av bidrag eller andra resurser till produktionen. Som kommunalt bidrag räknas inte förlustgaranti eller motsvarande villkorat stöd

Ansökan bedöms utifrån:

 • regional potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten. Hur projektet bidrar till regional tillväxt, till att stärka länets attraktivitet och till ett varierat kulturutbud av hög kvalitet. 
 • hur bidrar till ökad kulturell delaktighet. Möjligheter till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper. Exempelvis barn och unga eller nya svenskar/integration. 
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment. Förnyelse och inovation inom kulturområdet. 
 • hållbarhetsperspektivet. Menas hur projketet aktivt arbetar med hållbarhetsaspekter i planering, genomförande och uppföljning av projektet. Till exempel mångfald, jämställdhet, och hållbar utveckling. 
 • samverkan med andra parter och aktörer. Överskider gränser - mellan nationer, regioner, kommuner, mellan grupper, organisationer och konstområden. 
 • möjlighet att motverka alla former av diskriminering
 • genomförbarhet 

Varje ansökan viktas emot ovanstående kriterier. Regionens totala fördelning av projektbidrag ska varje år sträva mot att merparten av perspektiven i listan uppfylls. 

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka projektbidrag scenkonst för

 • Ordinarie verksamhet
 • Investeringar i utrustning, teknik och lokaler.
 • Produktioner som redan haft premiär eller motsvarande.
 • Produktioner med enbart amatörverksamhet

Policy för bidragsgivning inom områdena folkhälsa och utbildning och kultur (pdf, 178.8 KB)

Riktlinjer för bidragsgivning inom områdena utbildning och kultur (pdf, 331.7 KB)

Ansökningsperioder

Projektbidrag scenkonst för 2023 kan sökas under perioden 2022-08-16 till och med 2022-09-27. 

Hur söker man?

Du ansöker om projektbidrag via Region Jönköpings läns plattform för e-tjänster. Ansökan är en offentlig handling. Samtliga uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska vara noga och utförligt ifyllda för att ansökan ska beredas. Ansökningar som inkommer efter att ansökningsperioden passerat hanteras inte.  

Om väntar på beslut om ansökta medel från annan bidragsgivare eller om medel från annan bidragsgivare har beviljats ska detta tydligt framgå i ansökan. 

I ansökan ska bland annat följande besvaras:

 • Produktionsbeskrivning: Beskrivning av produktionen, konstnärligt och praktiskt genomförande. Hur ska arbetet gå till väga för att förverkliga den konstnärliga idén och när (tidsplan). Syfte och mål med produktionen.
 • Marknadsföringsplan: Hur ska produktionen marknadsföras? 
 • Detaljerad budget: Där det framgår vad som avser kostnader, intäkter och ev. finansieringsplan. Sökta och/eller beviljade bidrag. 
 • CV: Bifoga CV för produktionens nyckelpersoner, där tidigare erfarenhet av scenkonstarbete och annan konstnärlig
  verksamhet framgår. Får gärna innehålla länkar till t.ex. textmaterial, filmklipp/trailer eller till annat som som ansökande gjort tidigare och som stärker meriterna.

Ansök om projektbidrag scenkonst här

Snabbhjälp till e-tjänster kulturbidrag (pdf, 831.8 KB)

Använd gärna den här mallen för intyg av medfinansiering (pdf) (pdf, 226.6 KB)

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare. När ansökningsperioden har gått ut görs en första bedömning om ansökan uppfyller de grundläggande villkoren som till exempel medverkan av professionella kulturutövare, ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

En referensgrupp går igenom inkomna ansökningar. Personerna i referensgruppen har ingen koppling till länets kulturliv, men har stor erfarenhet inom de konstområden som ansökningarna berör. Referensgruppens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån bidragets kriterier. I samtalet med referensgruppen ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Sedan sker en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention. Därefter görs en prioritering utefter hur den ekonomiska ramen som helhet ser ut för kulturbidragen och ett tjänsteförslag skrivs. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning och beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

När får man besked?

Efter beredning och värdering av referensgrupp fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om projektbidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Beslut om avslag på en ansökan eller bidragets storlek kan inte överklagas i särskild ordning. 

Utbetalning

 • Beviljade bidragsmottagare får en rekvisitionsblankett som ska fyllas i och skickas till Region Jönköpings län, Utbildning och kultur, Box 1024, 551 11 Jönköping, alternativt till utbildning.kultur@rjl.se. 
 • Utbetalning sker till det Bankgiro som anges på rekvisitionen.
 • Utbetalning sker normalt inom 30 vardagar efter beslut.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar en produktion ska detta tydligt framgå i dess kommunikation. Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast ett år efter beslut om stöd. All redovisningen sker via Kulturdatabasen. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.