Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regionala utvecklingsmedel


 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Boende
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap

Om du har en idé om ett projekt som bidrar till Jönköpings läns tillväxt och utveckling kan du söka regionala utvecklingsmedel. Region Jönköpings län hanterar regionala utvecklingsmedel om cirka 50 miljoner kronor om året.

Syfte

Regionala utvecklingsmedel ska bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) inom områden som innovation och företagande, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning, internationellt och, gränsöverskridande arbete, trafik och infrastruktur, forskning och utbildning. Hållbarhet inom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter ska ligga som grund för de regionala utvecklingsmedlen.

Vem kan söka?

Regionala utvecklingsmedel kan sökas av kommuner, myndigheter, organisationer, universitet, högskolor och ideella föreningar. Enskilda personer och privata företag eller aktörer kan söka vissa former av finansiering. Kontakta oss och berätta om din idé så hjälper vi dig vidare.

Hur mycket kan jag söka?

Lägsta beloppsgräns för projektansökningar är 50 000 kronor, i kostnader. Region Jönköpings län kan medfinansiera med max 50 procent av de totala kostnaderna.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande.

Villkor

För att ditt projekt ska få finansiering ska det bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) inom områden som innovation och företagande, attraktiva miljöer, kompetensförsörjning, internationellt och gränsöverskridande arbete, infrastruktur, forskning och utbildning samt kommersiell service.

Projektet ska bidra till att förbättra minst ett av de horisontella målen: miljö, integration och mångfald, folkhälsa och jämställdhet.

Det är en fördel om projektet har flera medfinansiärer, undersök därför alltid möjligheten till det. Projektet ska ha en tydlig strategi för uppföljning, utvärdering och lärande som sträcker sig över hela projektperioden.

Om personal från ordinarie verksamhet kommer att arbeta i projektet, ska ett friställningsintyg fyllas i och skickas in med ansökan. Ett projekt får aldrig omfatta ordinarie arbete.

Projektets period får högst omfatta 36 månader. Vid projekt som medfinansieras av europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) kan det uppgå till 40 månader.

Information om europeiska struktur-och investeringsfonderna (ESI) Småland och öarna, Tillväxtverkets webbplats

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Hur söker jag?

Vi rekommenderar att du i ett tidigt skede kontaktar projektstrateg Marie Brander

För att ansöka om regionala projektmedel använder du vår blankett. Ansökan är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut din ansökan ur vårt diarium. Alla uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska fyllas i för att vi ska kunna bereda din ansökan.

Ansökan med bilagor ska alltid skrivas under av den som företräder organisationen och skickas i original med post till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Om du vill vara säker på att din ansökan kommer in före ett visst datum kan du även skicka ansökan via e-post: regionen@rjl.se. I mejlet skriver du att ansökan även har skickats med posten.

När får jag besked?

Beredning och beslutsprocess tar ofta 2-3 månader. Ibland behöver ansökan kompletteras. Då hör vi av oss till dig. Avser ansökan en medfinansiering till projekt inom ESI är det viktigt att komma ihåg att hela processen från idé till fullständigt beslut kan ta upp till 6 månader

Beslutet om finansiering skickar vi till dig med post eller e-post, efter att beredningen är klar och beslut fattats av ansvarig politisk nämnd.

Av beslutet framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet.

Vi betalar ut projektmedel utifrån den procentsats som vi anger i beslutet till ansökan. Som medfinansiering räknas kontanta medel, eget arbete (tid) eller ideellt arbete (tid). 

Redovisning, kontroll

Vid den ekonomiska redovisningen använder du vår blankett. Alla kostnader som projektet har rätt att få stöd för ska särredovisas i projektägarens bokföring.

Ett utdrag ur huvudboken samt resultatrapport ska bifogas din ansökan om utbetalning. Du ska också bifoga kopior på verifikationer, aktuella tidrapporter, friställningsintyg och andra underlag som krävs för att verifiera en kostnad.

För att vi ska betala ut projektmedel måste din ansökan om utbetalning vara undertecknad och ha skickats med post till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Lägesrapport för regionala utvecklingsmedel

En lägesrapport som beskriver arbetet ska skickas in som bilaga till varje ansökan om utbetalning. Rapporten ska omfatta samma period som aktuell ansökan om utbetalning.

Lägesrapporten ska på ett tydligt sätt visa projektets genomförande under aktuell period. Det ska vara enkelt att koppla de kostnader som ingår i ansökan om utbetalning ,till projektets genomförda aktiviteter.

Det här ska ingå i en lägesrapport:

 1. Beskrivning av projektets verksamhet under perioden.
 2. Uppnådda resultat hittills och förklaring till eventuella avvikelser från projektets planerade aktiviteter.
 3. Har projektets budget följts och förklaring till eventuella avvikelser från den.
 4. Hur det planerade arbetet ser ut under närmaste tiden.

 

Slutrapport för regionala utvecklingsmedel

I samband med ansökan om slututbetalning ska en slutrapport bifogas. Slutrapportens innehåll avser hela projektets genomförande. Du svarar med några separata punkter på punkterna 1-3 som framgår under lägesrapporten ovan. Slutrapport och ansökan om slututbetalning ska skickas in senast tre månader efter projektets slut.

Det här ska ingå i en slutrapport:  

 1. Sammanfattning av projektets verksamhet.
 2. Har projektets syfte uppnåtts? Beskriv varför eller varför inte.
 3. Har projektets mål uppnåtts? Beskriv hur, eller om inte, beskriv varför.
 4. Har projektet nått fram till sin planerade målgrupp? Beskriv hur.
 5. Har tidplanen följts? Om inte beskriv varför.
 6. Har projektets budgets följts? Om inte beskriv varför.
 7. Beskriv tydligt hur de horisontella kriterierna har beaktats i projektets aktiviteter.
 8. Har någon uppföljning eller utvärdering av projektet skett? I vilken form, vem har utfört och när har det utförts (löpande eller vid någon särskild tidpunkt) Bifoga eventuella rapporter.
 9. Hur har projektet jobbat med spridning av resultatet?
 10. Hur lever projektets resultat vidare efter avslut.