Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regionala utvecklingsmedel


 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Boende
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap

Regionala utvecklingsmedel ska bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Läs mer om den regionala utvecklingsstrategin (RUS)

Vem kan söka?

Regionala utvecklingsmedel kan sökas av kommuner, myndigheter, organisationer, universitet, högskolor och ideella föreningar. En aktör som är företrädare för flera privata företag, till exempel en branschorganisation eller företagarförening, kan också söka. Regionala utvecklingsmedel kan inte sökas av enskilda personer eller direkt av privata företag. 

Hur mycket kan jag söka?

Lägsta beloppsgräns för projektansökningar är 50 000 kronor, i kostnader. Region Jönköpings län kan medfinansiera med max 50 procent av de totala kostnaderna.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande. Om du tänker söka regionala utvecklingsmedel som medfinansiering i ett EU-projekt eller i en utlysning av nationella medel hos till exempel Tillväxtverket bör du räkna med att vi bör ha en idéskiss som grund för dialog cirka sex månader innan respektive utlysning stänger.  

Villkor

För att ditt projekt ska få finansiering ska det bidra till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). 

Projektet som erhåller finansiering ska skapa regional effekt. Det är då ofta en förutsättning att projektets verksamhet omfattar en större geografi, gärna hela länet eller flera kommuner. 

Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet är en förutsättning för att skapa en hållbar regional tillväxt. Projekt som erhåller finansiering ska ta sin utgångspunkt i detta.

Det är en fördel om projektet har flera medfinansiärer. Undersök därför alltid möjligheten till det.

Projektet ska ha en tydlig strategi för uppföljning, utvärdering och lärande som sträcker sig över hela projektperioden.

Ett projekt får aldrig omfatta ordinarie arbete eller gå till stöd av drift. Det är inte heller möjligt att få stöd för investeringar. 

Projektets period får högst omfatta 36 månader. Vid projekt som medfinansieras av europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI) kan det uppgå till 40 månader.

Information om europeiska struktur-och investeringsfonderna (ESI) Småland och öarna, Tillväxtverkets webbplats

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp på regionens webbplats

Hur söker jag?

Vi rekommenderar att du i ett tidigt skede kontaktar projektstrateg Marie Brander

För att ansöka om regionala projektmedel använder du det digitala verktyget Min ansökan. Du hittar Min ansökan och tillhörade instruktioner på Tillväxtverkets webbplats.

När du skickat in ansökan i det digitala verktyget ska du dra ut ett missiv som ska skrivas under av den som har rätt att företräda organisationen och skicka in till:

Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping.

Ansökan är en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att begära ut din ansökan ur vårt diarium. Alla uppgifter i ansökan och bilagor till ansökan ska fyllas i för att vi ska kunna bereda din ansökan.

Vilka bilagor du ska skicka med kan variera. Exempelvis beror det på om du tänkt söka EU-medel. Då ska du skicka samma bilagor till oss som du gör till den myndighet som förvaltar EU-medlen, till exempel Tillväxtverket eller ESF-rådet.

Du ska alltid stärka att projektet har medfinansiering. Medfinansieringsintyg ska skickas med som bilaga.

Medfinansieringsintyg, förbindelse av medfinansiär av projekt inom Region Jönköpings län


Om redan anställd personal ska arbeta i projektet ska du vid ansökningstillfället alternativt vid ansökan om första utbetalning bifoga ett friställningsintyg.

Friställningsintyg

När får jag besked?

Beredning och beslutsprocess tar ofta 2-3 månader. Ibland behöver ansökan kompletteras. Då hör vi av oss.

Beslutet om finansiering skickar vi till dig med post eller e-post, efter att beredningen är klar och beslut fattats av ansvarig politisk nämnd.

Av beslutet framgår bland annat beslutat belopp, hur stor procent som är medfinansiering, godkända kostnader, datum för ansökan om utbetalning och lägesrapportering samt eventuellt övriga villkor för stödet.

Vi betalar ut projektmedel utifrån den procentsats som vi anger i beslutet till ansökan. Som medfinansiering räknas kontanta medel eller arbetad tid.  (tid). 

Redovisning, kontroll

Vid den ekonomiska redovisningen görs via det digitala verktyget Min ansökan. För all redovisning ska beslut om stöd, instruktioner i Min ansökan och löpande direktiv från Region Jönköpings län följas.

Viktigt att tänka på är att stödet betalas ut först när kostnader upparbetats. Det innebär att den sökande aktören behöver ha god likviditet under projekttiden.

Lägesrapport för regionala utvecklingsmedel

En lägesrapport som beskriver arbetet ska skickas in som bilaga till varje ansökan om utbetalning. Rapporten ska omfatta samma period som aktuell ansökan om utbetalning. Lägesrapporten bifogar du som dokument i ansökan om utbetalning i Min ansökan. Vilken typ av lägesrapport du ska använda kan variera beroende på om ditt projekt t.ex. också får stöd via EU eller nationella medel via Tillväxtverket. Vilken mall som gäller för ditt projekt har du kontakt med din handläggare kring.

Lägesrapporten ska på ett tydligt sätt visa projektets genomförande under aktuell period. Det ska vara enkelt att koppla de kostnader som ingår i ansökan om utbetalning till projektets genomförda aktiviteter.

Lägesrapporten ska på ett tydligt sätt visa projektets genomförande under aktuell period. Det ska vara enkelt att koppla de kostnader som ingår i ansökan om utbetalning ,till projektets genomförda aktiviteter.

Slutrapport för regionala utvecklingsmedel

I samband med ansökan om slututbetalning ska en slutrapport bifogas. Slutrapportens innehåll avser hela projektets genomförande. Det framgår av beslutet när slutrapport och ansökan om slututbetalning ska skickas in.

Det här ska ingå i en slutrapport:  

 1. Sammanfattning av projektets verksamhet.
 2. Har projektets syfte uppnåtts? Beskriv varför eller varför inte.
 3. Har projektets mål uppnåtts? Beskriv hur, eller om inte, beskriv varför.
 4. Har projektet nått fram till sin planerade målgrupp? Beskriv hur.
 5. Har tidplanen följts? Om inte beskriv varför.
 6. Har projektets budgets följts? Om inte beskriv varför.
 7. Beskriv tydligt hur de horisontella kriterierna har beaktats i projektets aktiviteter.
 8. Har någon uppföljning eller utvärdering av projektet skett? I vilken form, vem har utfört och när har det utförts (löpande eller vid någon särskild tidpunkt) Bifoga eventuella rapporter.
 9. Hur har projektet jobbat med spridning av resultatet?
 10. Hur lever projektets resultat vidare efter avslut.