Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Småland och Öarna – Breddad rekrytering för arbete

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Jämlikhet
  • Jämställdhet
  • Mångfald
  • Hållbarhet
  • Integration

Projekt inom denna utlysning ska arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som befinner sig utanför arbetsmarknaden. Särskilt prioriterade är grupper som har större utmaningar att etablera sig på arbetsmarknaden.

Syfte

Projekt inom denna utlysning ska på kort sikt resultera i att kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete eller i studier. Arbetsmarknadens behov av arbetskraft och kompetens tillgodoses och tas tillvara på genom en bättre matchning mellan individens förutsättningar, arbete och utbildning.

På lång sikt ska utlysningens projekt skapa hållbara system för att möjliggöra en breddad rekryteringsbas för kompetensförsörjning och ett hållbart arbetsliv samt bryta mönster vad gäller könsstereotypa och diskriminerande strukturer på arbetsplatser.

Vem kan söka?

Utlysningen ligger inom programområde 2, specifikt mål 2.1: Kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Utlysningen riktar sig till organisationer, myndigheter, företag och andra arbetsgivare inom privat, offentlig och ideell sektor.

I denna utlysning ska beviljade projekt ha en medfinansiering på 53 procent. Medfinansieringen ska vara säkrad innan ansökan skickas in till Svenska ESF-rådet.

Ansökningsperiod

Ansökningar ska skickas in mellan den 2 oktober 2017 och den 20 december 2017. Observera att ansökningsperioden stänger kl. 16.00 den 20 december 2017.

Hur ansöker vi?

Ansök via Svenska ESF-rådets webbplats