Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Stadsinnovationer - stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar

  • Miljö, energi och klimat

  Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. Naturvårdsverket satsar 68 miljoner kronor 2016–2019 till projektering, förstudier och annan planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

  Syfte
  Naturvårdsverket vill se en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön.

  Naturvårdsverkets förhoppning är att projekten ska leda till fler investeringsbeslut i spetstekniker och avancerade systemlösningar som kan ge transformativa eller mycket goda effekter på stadens hållbarhet (miljömässigt, socialt och ekonomiskt)

  Med spetsteknik menar Naturvårdsverket en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad.

  Med avancerade systemlösningar menar Naturvårdsverket en integrering av tekniska eller andra delsystem i en stad så att betydande synergieffekter och miljönytta uppnås.

  Vem kan söka?
  Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. Dessa ska vara registrerade i Sverige. Enskilda firmor eller fysiska personer kan inte söka detta stöd.

  Projektet ska genomföras i nära samarbete mellan leverantörerna och de potentiella kunderna/beställarna av det aktuella konceptet.

  Vad kan man söka stöd för?
  Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

  Projekten ska utarbeta det underlag som behövs för att beställaren ska kunna fatta ett beslut om investering. Det kan till exempel handla om tekniska utredningar och tester kopplade till lokala förutsättningar, framtagning av kalkyler för investering och drift samt hitta hållbara finansieringslösningar för genomförandet.

  Målsättningen är att koncepten ska vara färdigutvecklade och redo för genomförande eller marknadsintroduktion när förstudien är genomförd. Några ytterligare studier eller projekteringsarbete bör då inte vara nödvändiga. Stödet får inte användas för forskning eller finansiering av åtgärder eller investeringar. Stödet ska leda till investeringar i Sverige.

  Hur mycket kan man söka?
  17 miljoner fördelas per år via två utlysningar. De bestämmelser som gäller för detta stöd regleras i förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling. I syfte att förenkla ansöknings- och bedömningsprocessen har Naturvårdsverket har valt att göra följande tillämpning av bestämmelserna:

  I första hand tillämpas "Stöd för miljöstudier" enligt artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014. Det innebär maximalt 50-70 procent finansiering från Naturvårdsverket beroende på företagets storlek.

  I andra hand tillämpas de minimisförordningen, kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och stödet kan då finansiera upp till 100 procent av kostnaderna för projektet.

  Även om Naturvårdsverket finansierar 100 procent av kostnaderna hos den sökande organisationen är det viktigt att projektet sker i samverkan med andra relevanta aktörer, som till exempel den tilltänkta beställaren.

  I vissa fall kan de andra artiklarna som omnämns i förordning (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling också tillämpas.

  Utdelnings-/ansökningsperiod
  Under 2017 genomförs två utlysningsperioder: 1 – 28 februari och 28 augusti – 28 september.

  Hur ansöker jag?
  Du ansöker via en länk på Naturvårdsverkets sida för denna utlysning. Ansök om projektmedel för Stadsinnovationer, Naturvårdsverkets webbplats.