Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Utvecklingsbidrag kultur


 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län kan ge bidrag till utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum och kulturarv samt bildning.

Det kommer i höst att ske justeringar i bidragsformerna gällande policy och riktlinjer. Därför kommer ansökan att öppna senare i år än under nedan angiven period. I mitten på september 2020 kommer mer information om utlysningar gällande Kulturbidrag för året 2021.

Syfte

Syftet med utvecklingsbidraget är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Vem kan söka?

Utvecklingsbidraget kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, kommuner, bolag utan vinstintresse och stiftelser).

Verksamheter inom Region Jönköpings län kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.

Hur mycket kan man söka? 

Utvecklingsprojektet måste ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

Ansökningsperioder

Varje år kan utvecklingsbidraget sökas under hösten perioden 1 september – 15 oktober med beslut i december.

Om det finns medel att fördela inom budgetramen kan en andra utlysning öppna på våren. Utlysningar annonseras på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kulturregionjkpg/ 

Villkor

Utvecklingsprojektet ska:

 • genomföras i länet
 • ha medverkan av professionella kulturutövare
 • även ha finansiering via egen insats eller annan aktör
 • ha projektkostnader på minst 50 000 kronor
 • pågå under högst tre år.

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets:

 • regional potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten
 • möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper
 • möjlighet att motverka diskriminering
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 • konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka utvecklingsbidrag för:

 • Drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
 • Investeringar i utrustning och lokaler.
 • Projekt med enbart amatörverksamhet.
 • Inspelning av musik, slutproduktion av media, böcker, film, konstverk och så vidare.

Regional kulturplan 2018-2020

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Hur söker man?

Du ansöker om utvecklingsbidrag via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om utvecklingsbidrag kultur, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

Hur ser bedömningsprocessen ut?

Under ansökningsperioden kan du som söker få stöd och svar på frågor av handläggare. När ansökningsperioden har gått ut görs en första bedömning om ansökan uppfyller de grundläggande villkoren som till exempel medverkan av professionella kulturutövare, ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

En referensgrupp går igenom inkomna ansökningar. Personerna i referensgruppen har ingen koppling till länets kulturliv, men har stor erfarenhet inom de konstområden som ansökningarna berör. Referensgruppens bedömning är rådgivande och värderar ansökningarna utifrån bidragets kriterier. I samtalet med referensgruppen ligger fokus på ansökningarnas grad av nyskapande och genomförbarhet. Sedan sker en tjänsteberedning där ansökningarna som helhet värderas utifrån villkoren för bidragen och hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention. Därefter görs en prioritering utefter hur den ekonomiska ramen som helhet ser ut för kulturbidragen och ett tjänsteförslag skrivs. Förslaget går slutligen vidare till politisk beredning och beslut i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

När får man besked?

Efter beredning fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om utvecklingsbidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast en månad efter avslutad bidragsperiod. Vid flerårigt beviljat utvecklingsbidrag ska verksamheten följas upp och redovisas för Region Jönköpings län inför nästkommande bidragsår. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.

Beviljade utvecklingsbidrag 2020

Beslutat av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2019-12-11:

 • Kulturrätten, 400 000 kr
 • Regional samordnare länets Musik- & Kulturskolor, 300 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: ”Not too young” Happy Pictures, 100 000 kr
 • Utvecklingsbidrag film: ”Hemligt” Bauer Art, 76 000 kr

    Pågående projekt som beviljats fortsatta medel:

 • Scenkonst och integration – för och med barn, unga och äldre, 400 000 kr
 • Smålands litteraturfestival Smålit, 200 000 kr
 • Scenkonst Jönköping, 100 000 kr
 • Jönköping Metal fest, 100 000 kr