Meny Stäng
Sök

Utvecklingsbidrag kultur


 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd

Region Jönköpings län kan ge bidrag till utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur, museum och kulturarv samt bildning.

Syfte

Syftet med utvecklingsbidraget är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Vem kan söka?

Utvecklingsbidraget kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella föreningar, organisationer, kommuner, bolag utan vinstintresse och stiftelser).

Verksamheter inom Region Jönköpings län kan söka utvecklingsbidrag som medfinansiering till projekt finansierade av statliga utvecklingsmedel, EU-medel eller motsvarande.

Hur mycket kan man söka? 

Utvecklingsprojektet måste ha projektkostnader på minst 50 000 kronor.

Ansökningsperioder

Varje år kan utvecklingsbidraget sökas under hösten perioden 1 september – 15 oktober med beslut i december.

Om det finns medel att fördela inom budgetramen kan en andra utlysning öppna på våren. Utlysningar annonseras på vår Facebook-sida: https://www.facebook.com/kulturregionjkpg/ 

Villkor

Utvecklingsprojektet ska:

 • genomföras i länet
 • ha medverkan av professionella kulturutövare
 • även ha finansiering via egen insats eller annan aktör
 • ha projektkostnader på minst 50 000 kronor
 • pågå under högst tre år.

Utvecklingsbidrag bedöms utifrån projektets:

 • regional potential, det vill säga hur det bidrar till kulturell infrastruktur, utvecklar kulturell samverkan över kommungränser och hur det sprids utanför den egna orten
 • möjlighet till breddat deltagande i kulturlivet genom att engagera, nå och involvera nya målgrupper
 • möjlighet att motverka diskriminering
 • nyskapande metodutveckling, konstnärlig förnyelse eller experiment
 • konstnärlig, kulturell eller teknisk samverkan med andra aktörer.

Projektet bedöms även utifrån hur väl de överensstämmer med målen i den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen, hållbarhetsprogrammet och FN:s barnkonvention.

Du kan inte söka utvecklingsbidrag för:

 • Drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt.
 • Investeringar i utrustning och lokaler.
 • Projekt med enbart amatörverksamhet.
 • Inspelning av musik, slutproduktion av media, böcker, film, konstverk och så vidare.

Regional kulturplan 2018-2020

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Hur söker man?

Du ansöker om utvecklingsbidrag via Kulturdatabasen. Ansökan är en offentlig handling. 

Ansök om utvecklingsbidrag kultur, Kulturdatabasen

Snabbhjälp Kulturdatabasen

När får man besked?

Efter beredning fattar nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslut om utvecklingsbidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som angetts i bidragsansökan. Du kan normalt räkna med ett besked inom 60 dagar från beslutsdatum i nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Redovisning, kontroll

Redovisningen vill Region Jönköpings län ha senast en månad efter avslutad bidragsperiod. Vid flerårigt beviljat utvecklingsbidrag ska verksamheten följas upp och redovisas för Region Jönköpings län inför nästkommande bidragsår. Verksamheten blir återbetalningsskyldig om beslut om bidrag har fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfyllts, om medlen används felaktigt eller om redovisning uteblir.