Navigera till sidans huvudinnehåll

IoT Jönköpings län

 • IT och digitalisering

Om projektet

Kommunerna i Jönköpings län har gått samman för att genom Digitaliseringsrådet satsa på IoT, Internet of Things, tillsammans.

IoT handlar om att förse maskiner, fordon, hushållsapparater, kläder, fraktgods, med mera men även djur och människor med sensorer. Sensorerna kan ge oss information om status för saker, människor och djur och deras omgivningar. Vi kan samla in stora mängder data och även styra saker på distans med IoT. För många organisationer och företag är IoT en vital del av en digital transformation som öppnar för nya tjänster och affärsmöjligheter. IoT lägger också grunden för ”Smarta städer” och ”Smarta samhällen” med mera.

Det regiongemensamma IoT-projektet påbörjades våren 2019 och planeras pågå till och med 2022. Det är organiserat med ett huvudprojekt samt delprojekt i varje medverkande kommun. Huvudprojektet står bland annat för samordning och IoT-plattform samt konsultstöd. Delprojekten ansvarar själva för inköp av sensorer och datatrafik för IoT, till exempel så kallade LoRA-nät.

Huvudsyfte

Huvudsyftet med projektet är kunskapsuppbyggnad och framtagning av underlag för beslut inför framtiden. Redan nu kan alla kommuner ta del av kunskap och information som genererats gemensamt samt den omvärlds- och framtidbevakning som sker i projektet. Detta gör att kunskap byggs tillsammans i stället för att varje enskild kommun behöver sätta sig in i och hänga med i den snabba utvecklingen inom IoT-området.

Av samma skäl är det betydligt billigare och effektivare med EN gemensam upphandling och EN gemensam driftmiljö i stället för att varje kommun ska handla upp och förvalta en egen teknisk miljö för IoT. Genom ett gemensamt samlat grepp undviker vi isolerade lösningar som sannolikt i förlängningen skulle medföra höga kostnader för förvaltning och integration samt stora utmaningar bland annat kring säkerhet. Vi får även tillgång till gemensamma resurser och möjlighet till framtida gemensam förvaltningsorganisation.

Intressenter

Idag är 90 personer och 5 kommuner aktiva, Habo, Jönköping, Nässjö, Värnamo och Sävsjö. Ytterligare 5 kommuner är på gång att ansluta till projektet. På sikt är tanken att alla kommuner i Regionen ska medverka och dra nytta av det som tagits fram inom projektet.

I projektet deltar även tre högskolor: Hälsohögskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde samt Handelshögskolan i Stockholm. Projektet har också samverkan med gymnasieskolor i Nässjö och Värnamo. Externt samverkar projektet med IoT Sverige, SKR/INERA, TK IoT samt ett antal regioner och kommuner. Diskussioner om samverkan förs även med bland annat Länsstyrelsen.

Samarbetsfördelar

När en IoT-tillämpning tas fram i en av kommunerna kan denna lösning delas med övriga kommuner i stället för att alla ska behöva uppfinna hjulet var för sig. Likaså kan de kommunala nät- och energibolagen hjälpas åt att skapa och dela tillämpningar riktade mot privata sektorn. Genom att flera aktörer delar tillämpningar får man en bredare användarbas och kan också dela kostnaden för utveckling och förvaltning. Integrationsarbeten kan göras mot EN IoT-plattform i stället för många fristående IoT-lösningar. Gemensamma avtal kommer att tas fram som reglerar rättigheter, skyldigheter, kostnadsfördelning med mera för samtliga deltagande parter.

IoT-tillämpningar

I projektet provas också olika IoT-tillämpningar. Det finns arbetspaket för tre huvudsakliga tillämpningsområden:

 • Friluftsliv och hälsa
  • Koncept för friluftsområden som ökar möjlighet till rekreation o friluftsliv för alla i samhället
  • Ökad attraktion och tillgänglighet för kommunala naturreservat och friluftsområden
  • Effektivisering av skötsel och administration

 • Ökad trygghet för Seniorer och äldre
  • Hjälpa människor att klara sig länge på egen hand
  • Teknik för ökad trygghet både i hemmet och utomhus
  • Ökad livskvalité och besparingar inom Vård & Omsorg

 • Smarta städer
  • IoT-teknik som viktiga byggstenar för morgondagens smarta samhälle

Vad har hänt i projektet?

I projektet har en IoT-plattform upphandlats för en POC som alla kommuner i länet, kommunala bolag samt Regionen kan använda för att testa och prova IoT under projektets gång. Projektet har även beviljats statliga anslag genom Vinnova och arbetet i projektet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Medlen från IoT Sverige är tänkta att användas för olika tillämpningar i projektet samt upphandling av en gemensam långsiktig IoT-plattform.

Status i projektet i juni 2021 är att upphandlad IoT-plattform driftsatts tillsammans med tre initiala tillämpningar i de fyra första kommunerna. De initiala tillämpningarna är Livbojar, Hjärtstartare och Badtemperatur.

Stor uppmärksamhet

Projektet har fått stor uppmärksamhet även utanför Jönköpings län, till exempel hos andra kommuner, regioner och samverkansorgan som Region Skåne, VGR, SKR/INERA med flera. Detta beror bland annat på att IoT-projektet är unikt med en etablerad projektorganisation och mycket bred förankring av projektet i de medverkande organisationerna, från kommundirektör-nivå till tjänstemanna-nivå. När projektet beviljades statliga medel genom Vinnova var motivationen bland annat att projektet har stor relevans för andra kommuner och regioner samt en bred och trovärdig aktörskonstellation.

Projektet är ett av de mest intressanta och bredaste IoT-projekten inom offentlig förvaltning i Sverige just nu och bidrar till stor nytta både lokalt, nationellt och internationellt. Detta ökar kommunernas och länets attraktionskraft och ger tyngd i kontakter med andra aktörer inom området.

Kontaktpersoner

Jan Karlsson Pihl
Ordförande Digitaliseringsrådet Jönköpings län
jan.karlsson.pihl@rjl.se

Torbjörn Lahrin
Projektledare IoT Jönköpings län
torbjorn.lahrin@soprasteria.com