Navigera till sidans huvudinnehåll

Hälso- och sjukvård

  • Hälso- och sjukvård

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans integritet.  Den ska vara personcentrerad, av högsta kliniska kvalitet, patientsäker, med god tillgänglighet och bedrivas kostnadseffektivt - i Region Jönköpings läns regi och genom andra vårdgivare.

Utveckling sker genom att skapa ännu bättre hälsa och vård till lägre kostnader genom att systematiskt förbättra processer och arbetssätt från mycket bra till bästa möjliga.

Satsningen på att utveckla vården och det hälsofrämjande arbetet för att möta framtidens behov pågår med full kraft inom ramen för ”Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård”. Det handlar till exempel om nya arbetssätt, mobila team, hälsoguider och digitala hälsotjänster. I linje med satsningen pågår också arbetet med att minska kostnaden för den specialiserade vården, bland annat genom ett minskat behov av vårdplatser och att flytta viss vård till primärvården.

Med primärvården som bas för länets hälso- och sjukvård

Ständiga förbättringar och ett systematiskt utvecklingsarbete genomförs inom bland annat följande prioriterade områden:

  • Förflyttning från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna själva.
  • Jämlik vård i hela länet genom ökad samverkan, standardiserade arbetssätt, specialisering och gemensamt resursutnyttjande. Arbetet omfattar bland annat satsningar på behandling av kroniska sjukdomar, barnhälsovård, rehabilitering och somatisk hälsa vid psykisk sjukdom.
  • Minskning av över- under- och felanvändning med åtgärder inom framför allt diagnostik och behandling, men också åtgärder för att minska inflödet av patienter till akutsjukvården.
  • Personcentrerad vård - att se och möta hela människan.  Personens berättelse är utgångspunkten för partnerskap, gemensam planering och ömsesidig respekt för varandras kunskap.
  • Kompetensförsörjning - Vi behöver bli bättre på att använda kompetens rätt (RAK). Här pågår en hel del utvecklingsarbete och tester.
  • Vårdplanering för länets mest sjuka invånare. Arbetet inbegriper bland annat utveckling av mobila team, rutiner vid in- och utskrivning samt IT-stöd för gemensam vårdplanering.

Hur går det?