Navigera till sidans huvudinnehåll

Projekt inom länet som beviljades medel vid Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarnas senaste möte den 21 juni 2023

Medel från ERUF samt medfinansiering från Region Jönköpings län

  • Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag i samverkan med Tekniska Högskolan i Jönköping AB beviljades medel för projektet Nästa generations affärer. Ett projekt som ska stötta små och medelstora företags konkurrenskraft genom införandet av ett affärsnära hållbarhetsarbete som använder digitaliseringens möjligheter för att effektivisera, utveckla och säkra arbetsprocesser och resursutnyttjande. Målgruppen ska stödjas i affärsutveckling som möjliggör lösningar på samhällsproblem så som klimatkris, bristande mänskliga rättigheter, överutnyttjande av resurser samt cyberangrepp. Totalt omsluter projektet ca 13 miljoner kronor.
  • Tekniska Högskolan i Jönköping AB i samverkan med Science Park i Jönköping AB ska i projektet M2C E-handel arbeta för att öka kunskapen och kompetensen kring hållbar konkurrenskraft inom e-handel, med särskilt fokus på tillverkningsindustrin i Jönköpings län. Projektet har som mål att bl a utveckla ett kunskapscentrum med spetskompetens inom e-handel och e-handelslogistik vid Tekniska Högskolan i Jönköping samt skapa ett aktivt e-handelsnätverk med fokus på länets näringsliv. Insatsen ligger i linje med Region Jönköpings läns smart specialiseringsstrategi inom de prioriterade områdena Smart industri och kunskapsintensiva tillverkningsföretag samt E-handel och logistik. Totalt omsluter projektet ca 12 miljoner kronor.
  • Skärteknikcentrum Sverige AB beviljades totalt 3, 6 miljoner för att under kommande tre år arbeta med projektet Skärteknisk brygga. Projektet ska bidra till att företag i länet blir mer innovativa genom att bygga upp en modell där man gör vetenskaplig kunskap och tillämpad forskning implementerbar i företagen. Målet är att utveckla metoder och verktyg för att effektivisera och snabba upp överföring av nya och innovativa teknologier från Jönköpings län lärosäten till länets små och medelstora företag inom skärande bearbetning. På ett konkret sätt stärks bryggan mellan forskningsinstitutioner och näringslivet genom en effektiv och hållbar överföring av vetenskaplig kunskap till kommersiell användning.
  • Almi Företagspartner AB i bred samverkan med Business Sweden Business Support Office AB, Exportkreditnämnden, Handelskammaren i Jönköpings län och Science Park Jönköping har tilldelats stöd till Regional exportsamverkan (RES) i Jönköpings län 2023–2026. Projektet ska bidra till att stärka företagens tillväxt och konkurrenskraft genom att inspirera samt öka kunskapen och förmågan för en hållbar tillväxt på nya marknader. Målet är att öka andelen företag i länet som etablerar sig på en exportmarknad. Projektet kommer samarbeta med pågående projektet Beglobal och gemensamt bedöms initiativen stärka länets företags exporterbjudanden. Totalt omsluter projektet drygt 3,8 miljoner kronor.  

Medel från ESF+ (Europeiska socialfonden)

  • Jönköpings kommun får stöd för projektet Funktionshinderomsorgslyftet som ska öka antalet medarbetare inom funktionshinderomsorgen med rätt grundkompetens.  Medarbetare ska ges möjlighet till studier på halvfart inom ramen av sitt arbete och bedöms ge individen en stärkt ställning på arbetsmarknaden samt stärka kvalitet för att tillgodose behov hos de medborgare med funktionsnedsättningar som bedömts ha rätt till stöd och insatser. Projektet kommer ske i Jönköping, Mullsjö och Habo kommuner och bidrar bland annat till stärkt kompetensförsörjning i länet. Total budget för projektet är drygt 10 miljoner kronor.
  • Värnamo kommun och Campus Värnamo beviljades projektet Kompetensutveckling Småland+ för insatser till sysselsatta män och kvinnor inom industrin och dess underleverantörer i Jönköping och Kronobergs län. Målet är att minst 1800 unika deltagare från ca 100 företag ska ta del av behovsstyrda utbildningsinsatser. Projektet avser att bidra till ökad kompetens hos anställda och stärkt förmåga inom grön och digital omställning hos både individ och företag. Deltagande företag förväntas höja sin kunskap kring strategisk kompetensplanering och kompetensutveckling vilket överensstämmer med mål i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län. Totalt omsluter satsningen ca 28 miljoner kronor.
  • Nässjö kommuns projekt Scrum – Designing empowerment 2.0 godkändes och ska verka för att öka sysselsättningsgraden och minska antalet personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De konkreta målen för projektet är att människor som står långt från arbetsmarknaden ska närma sig egenförsörjning., att utveckla nya metoder för att underlätta för människor framförallt kvinnor med utländsk bakgrund att komma närmare arbetsmarknaden och egen försörjning, att minska antalet elever som inte fullföljer sin grund- och gymnasieskola samt att öka tillgängligheten till språk och kultur och därigenom minska risken för diskriminering. Totalt omsluter projektet drygt 24 miljoner kronor.