Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2016-2020


  • Folkhälsa
  • Miljö, energi och klimat

Detta åtgärdsprogram är framtaget av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Åtgärdsprogrammet löper över åren 2016-2020 och omfattar miljökvalitetsmålen: Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och God bebyggd miljö. Alla är de miljömål av stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående.

Åtgärdsprogrammet innehåller 24 åtgärder. Åtgärderna i programmet sträcker sig över många områden. Flera handlar om miljöer som barn vistas i. Programmet konkretiserar åtgärder från informationsinsatser till en rad andra insatser som syftar till att förbättra den fysiska miljön.

Åtgärdsprogrammet belyser också att det finns både positiva och negativa trender när det gäller de fastställda miljömålen. Halterna av många luftföroreningar minskar samtidigt som framförallt ökande trafik bidrar till ohälsa i tätorter i form av partiklar och buller. Hållbarhet får större utrymme vid uppförande av byggnader och satsningar genomförs för kollektivtrafik cykel och gång. Exploatering i tätorter hotar samtidigt bevarande av natur- och kulturvärden inom den bebyggda miljön.

Ozonskiktet bedöms vara på väg att återhämta sig vilket medför att målet ser ut att uppnås. Men det finns fortfarande behov av att ta hand om produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen på ett korrekt sätt. Hudcancerfallen i länet fortsätter att öka. Nyckeln till att uppnå Säker strålmiljö är att vända den trenden. Tungmetallerna och flera av de kända miljögifterna minskar i miljön samtidigt uppstår nya hot i form av bland annat hormonstörande ämnen, ämnen som fortfarande har oklara miljöeffekter.