Meny Stäng
Sök

Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan 2015-2019


  • Miljö, energi och klimat

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är också Länsstyrelsen som ansvarar för att samordna arbetet kring åtgärderna och att följa upp hur arbetet går.

År 2050 ligger långt fram i tiden, men de beslut vi tar idag påverkar i hög grad om Jönköpings län kommer att klara av att uppnå de långsiktiga klimatmålen och nå länets vision att vara ett plusenergilän. Visionen innebär en stor och omfattande utmaning eftersom arbetet berör hela samhället. 

Syftet med åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är att bidra till att uppnå visionen om att Jönköpings län år 2050 är ett plusenergilän. Visionen innebär att behovet av energi har minskat med 40 procent jämfört med år 2007 och att den förnybara energiproduktionen i länet ger ett överskott. Samtidigt ska åtgärdsprogrammet bidra till Sveriges klimatmål om att begränsa utsläppen så att den globala medeltemperaturökningen inte överskrider två grader. Det ställer omfattande krav på utsläppsminskningar.

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan är en del av Jönköpings läns miljömålsarbete och ska bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Frisk luft
  • God bebyggd miljö

 Utgångspunkten och målet med åtgärdsprogrammet är att ytterligare organisationer som idag inte är engagerade i Klimatrådet ansluter sig och ställer sig bakom ett genomförande i den egna organisationen.

 Åtgärdsprogrammet innehåller centrala åtgärder som genomförs under perioden 2015–2019. Det visar även länets förutsättningar och ger en bild av länets klimatpåverkan. Vidare lyfter åtgärdsprogrammet upp vilka ytterligare åtgärdsmöjligheter och utmaningar som länet ser. Programmet beskriver även hur länet arbetar för att bidra till att uppnå Sveriges klimatvision om ett Sverige utan klimatutsläpp.