Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2017-2021

  • Miljö, energi och klimat

  Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål har tagits fram av Länsstyrelsen i Jönköpings län och ska ses som ett komplement till Vattenförvaltningens åtgärdsprogram.

  Åtgärdsprogrammet innehåller 35 åtgärder som bidrar till att nå de vattenrelaterade miljömålen. Exempel på åtgärder i programmet är information om anläggande av våtmarker, framtagande av kommunala dagvattenstrategier och inventering av enskilda vägar. Länsstyrelsen och länets kommuner är ansvariga för flest åtgärder i programmet men även aktörer som LRF, Skogsstyrelsen och Region Jönköpings län ska genomföra någon åtgärd. 

  I Jönköpings län finns tusentals sjöar och vattendrag. Många av dem har stora natur- och kulturvärden. Att vi vårdar våra vatten är av avgörande betydelse för rekreation, turism och fiske.

  Till vattnets miljömål hör fyra miljökvalitetsmål: Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet.