Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Digitaliseringsrådet i Jönköpings län


 • IT och digitalisering
 • Digitaliseringsrådet

Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier inom bland annat e-förvaltningsområdet. Den digitala vägen till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett ökat fokus på samverkan och samarbete för att möjliggöra de resursinsatser som krävs för omställningsarbetet.

Digitaliseringsrådets verksamhetsplan stödjer Regional Digitala Agendan för Jönköpings län.

Digitaliseringsrådet möjliggör strategiskt och taktiskt att och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället.

Ett antal prioriterade fokusområden är definierade och inom respektive fokusområde genomförs projekt, både i form av förstudier och i form av projekt, för att steg för steg realisera uppsatta mål.

Verksamhetsplanen beskriver ett antal fokusområden som e-utvecklingsrådet arbetar med:

 1. Infrastruktur och digitala tjänster
 2. Kompetens
 3. Ledning och styrning
 4. Säkerhet och trygghet

 

 
 
 

Ordföranden har ordet

Hej! Här kommer ett första informationsbrev från vårt kommungemensamma digitaliseringsråd. Ambitionen är att nyhetsbrevet ska ge en överskådlig sammanfattning av vårt gemensamma arbete med digitalisering och allt runt omkring. Ett jätteområde som får alltmer uppmärksamhet. Vi ser dessutom att det startas många nya grupper som arbetar med eller ska börja arbeta med digitalisering. Det är en klar utmaning att försöka hålla reda på och samverka med alla dessa!

Under hösten har det annars hänt en hel del. Vi har bland annat varit på en dygnskonferens där vi planerade höstens aktiviteter och det som kommer senare. Det är mycket på gång och jag hoppas att det ger nytta i våra kommuner.

Janne Pihl
Ordförande Digitaliseringsrådet Jönköpings län


Digitaliseringsrådet

Den digitala utvecklingen fortsätter utifrån både nationella och regionala strategier. Den digitala vägen till morgondagens välfärd innebär krav på både investeringar i nya lösningar, ökad kompetens och förändrade arbetssätt. Det innebär med nödvändighet ett ökat fokus på samverkan och samarbete för att möjliggöra de resursinsatser som krävs för omställningsarbetet.

Här fyller Digitaliseringsrådet en viktig roll både strategiskt och taktiskt för att möjliggöra och samordna länets initiativ för att nå de övergripande målen för e-samhället.

Arbetet i Digitaliseringsrådet fokuseras på 

 • att arbeta med en gemensam strategi och lämpliga utvecklingsområden inom digitalisering/e-förvaltning.
 • att aktivt arbeta med digitalisering i Jönköpingsregionen med syftet att öka nyttan för invånare, näringsliv, föreningar samt för inre effektivisering av medlemmarnas organisationer. Genom samverkan och samfinansiering ska utvecklingen kunna gå snabbare och ge bättre effekter för Digitaliseringsrådets medlemsorganisationer.
 • att löpande inventera lämpliga samarbetsprojekt inom digitalisering i regionen samt initiera och följa upp projekten.
 • att vara samtalspart med SKL och andra samverkansorganisationer i syfte att utveckla digitalisering och delta i projekt.
 • att aktivt arbeta med gemensam kompetensutveckling inom digitalisering. Detta arbete skall vara målgruppsanpassat för till exempelvis tjänstemän, teknikspecialister eller politiker.
 • att samverka och vara delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor, för invånare och den offentliga styrningen.

Fokusområden

Ett antal fokusområden är definierade inom Digitaliseringsrådet. Inom respektive fokusområde genomförs ett antal aktiviteter för att steg för steg realisera uppsatta mål.

Ett nyttoperspektiv och ett systematiskt arbetssätt med god kontroll och styrning är några grundpelare för Digitaliseringsrådets arbete.


Fokusområde digitala tjänster och infrastruktur

Syftet med fokusområdet är att erbjuda invånare och näringsliv tillgänglighet till digitala tjänster alla dagar om året, dygnet runt.

Pågående uppdrag/projekt

Automatiserade processer kopplade till e-tjänster är ett effektmål som vi jobbar med. I arbetet utgår vi från en kundundersökning som vi genomförde 2017.

Vad har hänt under kvartalet som gått?

En workshop har genomförts kring Internet of Things, för att undersöka behov gällande hur ett eventuellt projekt ska drivas samt vilken plattform vi kan välja för att kunna testa tekniken. Vi har redan genomfört en förstudie i ämnet.

Vad sker under kommande kvartal?

Vi kommer använda Scandinfos underlag för att arbeta fram en enkät som vi inom kort skickar ut.  

Vi bevakar också Ineras projekt ”Säker digital kommunikation”, för att se vilka aktiviteter vi kan starta för att öka användningen av digitala lösningar för säkra meddelanden.

Omvärldsanalys

Vi ser över hur andra kommuners organisation ser ut kring internet of things. Utmaningarna i kommunerna verkar till största del handla om att ledningen har otillräcklig förändringskompetens och att det finns en okunskap i verksamheten kring internet of things och hur det kan tänkas implementeras.


Fokusområde kompetens

Syftet med fokusområdet är att tydliggöra kompetensbehovet, utreda och föreslå möjliga insatser samt hitta samverkansformer för kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Pågående uppdrag/projekt

I Digitaliseringsrådets verksamhetsplan är ett delområde ”att samverka och vara delaktig i forskning kring digitaliseringens effekter och nyttor för invånare och den offentliga styrningen”. Sammantaget innebär detta att vi måste börja jobba med digitalisering på ett nytt sätt för att kunna leva upp till den höga ambitionen.

1 juli 2018 till 30 juni 2022 pågår därför ett forskningsprojekt där Digitaliseringsrådet i Jönköpings län tillsammans med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm och Jönköping International Business School analyserar digitaliseringens konsekvenser för kommunikationen mellan kommun och medborgare, verksamhetsstyrning och mätning av dess effekter.

Ett av forskningsprojektets delstudier tar sin utgångspunkt i digitaliseringens konsekvenser på uttrycksformer för deltagande i det allmänna/gemensamma, samt hur och var ”det demokratiska samtalet” sker. Här märks särskilt frågor som rör engagemang i olika former för att förklara hur kommuner och intressenter såsom medborgare, turister och destinationsbolag använder sig av nya digitala kommunikationskanaler för olika syften.

Delstudien utforskar därför i vilken grad, med vilken variation, på vilka sätt och från vilka publiker, som de kommuner som ingår i Jönköpings län åtnjuter och skapar digitalt kommunengagemang.

Inom fokusområdet jobbar vi också med ett projekt för att mäta den digitala mognaden i länets kommuner. Resultatet förväntas bidra till att vi förstår kommunernas förmåga att tillgodogöra sig nyttorna med digitalisering. Mätningen görs en gång om året i maj och riktar sig till beslutsfattare som är med och påverkar digitala initiativ i kommunerna. Arbetet med digital mognad (DiMiOS) görs i samarbete med Göteborgs Universitet.

Värt att notera är att högskolor och universitet inte bedriver konsultverksamhet. Vi i digitaliseringsrådet och i kommunerna är alltså inte beställare eller kunder i projektet och kan inte styra resultat eller inriktning i forskningen. Samarbetet ger oss däremot möjlighet att vara en del i forskningen samtidigt som vi är med i frontlinjen kunskapsmässigt. Det ger oss också ett partnerskap med resurser som är engagerade i just våra kommuner och vår region, utan att vara konsulter, och som är mycket värdefulla kontakter med auktoriteter inom digitaliseringsområdet.

Vad har hänt under kvartalet som gått?

Under våren genomfördes 2019 års mätning av digital mognad i länets kommuner. Cirka 450 tjänstepersoner i länet svarade på frågorna, och fick därigenom en aktualisering av viktiga faktorer för att lyckas med digitalisering.

Forskningsprojektet kring Digitalt kommunengagemang har haft ett första arbetsmöte med kontaktpersoner från kommunerna.

Vad kommer ske under kommande kvartal?

Under hösten jobbar vi vidare med att sammanställa resultatet från mätningen av digital mognad för att återkoppla det i en rapport.

En temadag kring Digitalt kommunengagemang anordnas den 14 november. 


Fokusområde styrning och ledning

Syftet med fokusområdet är att tydliggöra behov av gemensamma modeller för styrning, ledning och finansiering. Utgångspunkten ska vara samverkan, standardiserade arbetssätt och hållbar utveckling.

Resursläget i fokusgruppen Styrning och Ledning har förstärkts. Närmaste halvåret kommer tid att läggas på följande insatser:

 • Omvärldsbevakning genom att träffa myndigheten för digital förvaltning och Sundsvalls kommun, som har kommit relativt långt inom styrning och ledning av digitalisering.
 • Inom området verksamhetsarkitektur kommer gruppen inleda samverkan med Inera. Verksamhetsarkitektur är att få ett helhetsgrepp på styrning av bland annat den digitala utvecklingen i exempelvis en kommun.

Detta är en del i gruppens arbete med att ta fram en modell för styrning.


Fokusområde säkerhet och trygghet

Syftet med fokusområdet är att öka länets organisationers medvetenhet om informations- och cybersäkerhet, personlig integritet, t.ex. hur de kan skydda sina nätverk och informationssystem, genom att stötta och uppmuntra att ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) i enlighet med ISO27000 införs i länets organisationer.

Upphandling av informationssäkerhetsutbildning är slutförd och det blev SIS som hade bästa villkor och pris. Utbildningen kommer att genomföras under hösten 2019 och våren 2020. Alla kommuner och Regionen har fått inbjudan att medverka med en resurs per organisation. Med denna utbildning som bas hoppas vi att kunskapsnivån kommer höjas till en jämbördig nivå mellan organisationerna för att underlätta framtida samarbete.

Mötesverksamheten i den länsgemensamma gruppen för informationssäkerhet fortsätter med Länsstyrelsen som sammankallande. Närmast gäller det att titta på hur vi kan samverka på olika plan mellan organisationerna på ett rättssäkert sätt. Vi tittar också på att genomföra en inspirationsträff för IT-tekniker inom medverkande organisationer för att få igång tänket hos dem att informationssäkerhet ska vara en naturlig del av arbetet. Denna ska äga rum under hösten.