Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök
Närbild på barnhand som håller i vuxenhand.
Olika aktörer i Jönköpings län samarbetar i en rad prioriterade områden för att skapa ekonomisk och social trygghet för människor, jämlikhet i levnadsvillkor och god omsorg till de som behöver samhällets stöd.
Foto: Johan W Avby
   

Handlingsplan för länsövergripande samverkan kring barn och unga

  • Social välfärd
  • Barn och unga

Region Jönköpings län och länets 13 kommuner samverkar i en rad olika frågor inom området barn och unga. Denna handlingsplan syftar till att beskriva mål, uppdrag och aktiviteter för det länsövergripande utvecklingsarbetet i samverkan kring barns hälsa i Jönköpings län under 2016 och 2017.

Målgruppen för handlingsplanen är barn 0-18 år. Strategigrupp Barn och Unga inom det gemensamma ledningssystemet beslutar om vilka utvecklingsområden som ska ingå i handlingsplanen.

Handlingsplanen utgår från barnkonventionen. Det är dessa rättigheter som ska införlivas i sättet att tänka, arbeta och möta barnen och familjerna. Syftet är att stärka ett arbetssätt där barnets bästa alltid ska vara vägledande i varje beslut. Barns delaktighet och inflytande ska stärkas.

I det gemensamma arbetet med barns hälsa avses psykisk, social och fysisk hälsa. Dessa områden korrelerar med varandra på så sätt att hälsa/ohälsa inom ett område ofta påverkar övriga områden positivt respektive negativt. Samverkande verksamheter har i olika hög grad ansvar för dessa områden i barnens liv och för de barn som har omfattande behov inom samtliga områden finns det oftast också behov av insatser från flera verksamheter. Denna handlingsplan är ett verktyg för att få en överblick och en struktur över länets gemensamma satsningar för barn. Länsövergripande utvecklingsarbeten i samverkan som ingår i detta dokument följs upp av

Strategigrupp Barn och unga inom ledningssystemet för samverkan i Region Jönköpings län. Länsdelsgrupper och arbetsgrupper som ingår i ledningssystemet planerar och stödjer implementeringsarbetet för utvecklingssatsningarna. Beslut om överenskommelser som innebär kostnader eller förändrad ansvarsfördelning underställs Primärkommunal samverkan (PKS) och Kommunalt forum.