Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Fritid
  • Miljö, energi och klimat
  • IT och digitalisering
  • Boende
  • Entreprenörskap

Landsbygdsprogrammet ska bidra till att uppnå målen för EU 2020. EU 2020 är EU:s tillväxtstrategi för en smart och hållbar ekonomi med hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.

Landsbygdsprogrammet ska genom stöd och ersättningar stödja landsbygden inklusive fiskerinäringen. Stödet ska gå till investeringar som annars inte har möjlighet att genomföras.

Prioriteringar i handlingsplanen för Jönköpings län

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att upprätta en handlingsplan för hur detta ska genomföras i Jönköpings län.

De viktigaste prioriteringarna som Länsstyrelsen har gjort i den här regionala handlingsplanen är att ge goda förutsättningar för företagande på landsbygden, att utöka bredbandsutbyggnaden, att bidra till kommersiell service på landsbygden samt att i arbetet beakta underrepresenterade grupper inom de dominerande branscherna på landsbygden så som kvinnor, unga och utlandsfödda.

Några av de huvudsakliga prioriteringarna inom länet som också går i linje med EU:s målsättning med programperioden är livskraftiga jordbruksföretag på landsbygden, främja och bevara den biologiska mångfalden, innovation och ekonomisk utveckling samt att stödja övergången till en mer klimattålig ekonomi.

I planen ingår även att besluta om högsta stödbelopp, stödnivå och regionens urvalskriterier för vissa stöd. Det är Jordbruksverket som godkänner den regionala handlingsplanen.

Fullständiga landsbygdsprogrammet

Sweden - Rural Development Programme (National)