Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Läs- och litteraturfrämjandeplan 2018-2022


  • Kultur
  • Litteratur
  • Bibliotek
  • Bildning

Läsning är en av grunderna för att klara livets komplexitet och för att delta i det demokratiska samhället. Sjunkande läsförmåga och läsförståelse sätter fokus på vikten av ett långsiktigt och medvetet läsfrämjande arbete, där folkbiblioteken har en betydande roll i samverkan med andra.

Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten vara tillgänglig för alla och folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Särskilt prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län har antagit en gemensam Läs- och litteraturfrämjandeplan som gäller 2018-2020. Planen är ett gemensamt verktyg i arbetet med att nå visionen: Jönköpings län – ett län av läsare. Det läs- och litteraturfrämjande arbetet omfattar alla åldrar, från barn till vuxna, med läslust och berättelser i många former som utgångspunkt. Ett inkluderande förhållningssätt ger alla människor möjlighet att utifrån sina behov ta del av och aktivt delta i samhället.

Några av Läs- och litteraturfrämjandeplanens mål är att:

  • Utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn och ungdomar
  • Utveckla samarbetsformerna och dialogerna med kommunala och regionala verksamheter, folkbildning, föreningsliv och enskilda aktörer
  • Pröva, följa upp, utvärdera och utveckla läs- och litteraturfrämjande metoder
  • Ta del av forskningsresultat
  • Arbeta med både digitala och fysiska biblioteksmiljöer, där användaren inspireras till nyfikenhet, lärande och interaktivitet
  • Utforska och använda digitaliseringens möjligheter

Läs- och litteraturfrämjandeplanen kompletteras med planer i respektive kommun och den regionala biblioteksverksamheten. Regionbibliotek Region Jönköpings län ansvarar för uppföljning av Läs- och litteraturfrämjandeplanen.