Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Läslust – gemensam läsfrämjandeplan för Jönköpings län 2016-2017

  • Kultur
  • Litteratur
  • Bibliotek

Läsning är en av grunderna för att klara livets komplexitet och för att delta i det demokratiska samhället. Sjunkande läsförmåga och läsförståelse sätter fokus på vikten av ett långsiktigt och medvetet läsfrämjande arbete, där folkbiblioteken har en betydande roll i samverkan med andra.

Läsning är en av grunderna för att klara livets komplexitet och för att delta i det demokratiska samhället. Sjunkande läsförmåga och läsförståelse sätter fokus på vikten av ett långsiktigt och medvetet läsfrämjande arbete, där folkbiblioteken har en betydande roll i samverkan med andra.

Biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla och folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Särskilt prioriterade målgrupper är barn och unga, personer med funktionsnedsättning samt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

Regionbiblioteket Region Jönköpings län och alla folkbibliotek i Jönköpings län har antagit en gemensam läsfrämjandeplan där visionen är Jönköpings län – ett län av läsare. Läsfrämjandeplanen gäller 1 januari 2016 – 31 december 2017. Det läsfrämjande arbetet omfattar alla åldrar, från barn till vuxna, med läslust och berättelser i många former som utgångspunkt. Mångfald och tillgänglighet genomsyrar arbetet.

Några av läsfrämjandeplanens främsta mål är att:

  • Utveckla samarbetsformerna och dialogerna med BVC, familjecentraler, förskola, skola och skolbibliotek samt aktörer som möter barn och ungdomar på fritiden
  • Utveckla samarbetsformerna och dialogerna med kommunala verksamheter, folkbildning, föreningsliv och övriga civilsamhället
  • Följa upp, utvärdera och utveckla läsfrämjande metoder
  • Ta del av forskningsresultat
  • Arbeta med både det digitala och fysiska biblioteksrummet, där användaren blir inspirerad, stillar sin nyfikenhet genom interaktivitet och möten med kompetent personal
  • Utforska nya tekniska möjligheter

För att uppnå målen krävs samverkan. Genom att experimentera, reflektera, följa upp och utvärdera ska vi hitta bästa sätten att främja läslusten, läsförmågan och läsförståelsen. Det är Regionbibliotek Region Jönköpings län tillsammans med kommunerna i länet som har tagit fram läsfrämjandeplanen.