Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bild på höghastighetståg

Syftet med Sverigeförhandlingens dialog med regionerna är att få kännedom om hur nyttan med höghastighetsjärnvägen kommer att tas tillvara, utvecklas och spridas

Fotograf: mostphotos.se

Nationell transportplan 2018-2029


  • Trafik och infrastruktur

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 pågår. Trafikverket upprättar ett förslag till den nationella planen för transportinfrastruktur utifrån infrastrukturproposition och direktiv från regeringen. Det görs i samarbete med länsplaneupprättare och andra berörda aktörer. Regeringen fastställer den nationella planen.

Arbetet med att ta fram en ny nationell transportplan för perioden 2018–2029 inleddes år 2015. Då fick Trafikverket i uppdrag av regeringen att ta fram inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplanering.

Under våren 2016 genomförde trafikverket inriktningsplaneringen inför den nya infrastrukturpropositionen som därefter ska mynna ut i en nationell infrastrukturplanering och länsplaner. Regeringen presenterade den nya infrastrukturpropositionen ”Investering i framtiden- innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling” (2016/17:21) i oktober 2016. I propositionen föreslås de ekonomiska ramarna för nästa planperiod 2018-2029 öka kraftigt. Den ekonomiska ramen för trafikslagsövergripande åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen med mera under planeringsperioden 2018-2029 ska uppgå till 622,5 miljarder kronor och omfattar följande delar:

  • 333,5 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet.
  • 125 miljarder kronor avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga järnvägar
  • 164 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar.

Regeringen föreslår även att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 2010–2029.