Meny Stäng
Sök

På väg mot jämställdhet – strategi för jämställdhetsintegrering i Jönköpings län 2014-2018


 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Fritid
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap
 • Jämställdhet

Jämställdhetsstrategin anger en riktning för arbetet med jämställdhetsintegrering i länet. Den ger inspel till alla som ska och alla som vill arbeta för jämställdhet. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen genom Jämställdhetsrådet i Jönköpings län, som är ett samverkansorgan för jämställdhet.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen och utgår ofta från de två juridiska könen kvinna och man. Jämställdhetsintegrering betyder att kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar ska analyseras och beaktas i alla beslut som tas, oavsett politikområde.

Strategin beskriver nuläge och utmaningar samt mål och inriktning för arbetet i länet. Ett övergripande syfte är att fler verksamheter ska arbeta med jämställdhet och att perspektivet ska beaktas i fler beslut.

Mål och fokusområden

Jämställdhetsstrategins övergripande mål är att kvinnor och män i Jönköpings län har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Strategin delas in i fem fokusområden:

 1. Makt och inflytande
 2. Ekonomisk jämställdhet
 3. Obetalt hem- och omsorgsarbete
 4. Mäns våld mot kvinnor
 5. Jämställd hälsa

Fokusområdena utgör en prioritering och rymmer en stor del av alla politikområden men utöver dessa kan det givetvis finnas lokala behov. Under varje fokusområde finns två till tre delmål med aktiviteter kopplade till sig. Aktiviteterna ger exempel på arbete som har påbörjats eller som planeras i länet och genomförs främst inom Jämställdhetsrådet, av Länsstyrelsen eller av andra aktörer i Jämställdhetsrådet. För varje delmål finns exempel på vad organisationer kan göra för att själva påbörja ett arbete med jämställdhetsintegrering inom delmålet.

Jämställdhetsstrategin är ett regeringsuppdrag till Länsstyrelsen och har tagits fram i samverkan med och inom ramen för Jämställdhetsrådet i Jönköpings län.

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län, Länsstyrelsens webbplats