Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional kulturplan 2018-2022

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2022 är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå. Kulturplanen omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller. I den regionala kulturplanen ingår även regional biblioteksplan.

Den regionala kulturplanen har tagits fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. Den regionala kulturplanen och den regionala utvecklingsstrategin (RUS) verkar tillsammans för att nå gemensamma målsättningar. Den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020 fastställdes av regionfullmäktige den 7 november 2017. Den regionala kulturplanens planperiod förlängdes av Regionfullmäktige 2021-06-22 för att gälla till och med 2022. 

Regionala mål

 • Kulturen ska vara vital och närvarande i hela länet.
 • Möjligheter för alla att delta och ta del av kulturliv och kulturupplevelser.
 • Ett välutvecklat konst- och kulturliv präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Kulturpolitiska prioriteringar

För att nå nationella och regionala mål arbetar Region Jönköpings län med sex olika kulturpolitiska prioriteringar. Prioriteringarna är övergripande och samspelar med och påverkar varandra. Alla prioriteringar är lika viktiga för länets kulturutveckling. Utveckling som tar stöd i flera prioriteringar bör främjas.

 • Kulturell infrastruktur
 • Villkor för konstnärligt skapande
 • Kultur med fokus på barn och unga
 • Tillgängligt kulturliv
 • Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 • Samverkan och dialog.

Fokusområden

Under en del av de kulturpolitiska prioriteringarna pekas särskilda fokusområden ut, vilka under planperioden ska utforskas, utvecklas och stärkas genom samverkan mellan de aktörer som berörs.

 • Det fria professionella kulturlivet
 • Civilsamhället och det ideella kulturlivet
 • Kulturskola
 • Kultur och hälsa
 • Digitalisering
 • Integration genom kultur
 • Nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • Regionsamverkan Sydsverige

Revidering

Kulturplanen revideras årligen genom särskilt framtagna uppdragsbeskrivningar för samtliga regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel, samt handlingsplaner för kulturpolitiska prioriteringar och fokusområden.

Uppdragsbeskrivningarna har tagits fram i enlighet med vad som beskrivs i nuvarande kulturplan avseende mål och inriktning. Uppdragsbeskrivningarna förtydligar verksamheternas regionala uppdrag samt anger en struktur för årlig uppföljning. Antagna av nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 2021-06-24.

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel

 • Smålands Musik och Teater, Region Jönköpings län
 • Kultur och utveckling, Region Jönköpings län
 • Jönköpings läns museum
 • Jönköpings läns folkrörelsearkiv
 • Riksteatern Jönköpings län
 • Vandalorum Museum för Konst och Design