Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
   

Regional kulturplan 2018-2020

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Här kan du läsa om arbetsprocessen för att ta fram den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020.

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur regionala mål relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för hur Statens kulturråd fördelar statliga bidrag utifrån kultursamverkansmodellen i de delar som ska ha statlig finansiering. 

Kulturplanen ska innehålla fem obligatoriska delar:

 1. De statliga kulturpolitiskt prioriterade områdena 
 2. Regionala förutsättningar
 3. Ekonomiska utgångspunkter
 4. Arbetsmetod – hur den regionala kulturplanen har arbetats fram
 5. Beskrivningar av de sju verksamhetsområden som regionerna får fördela statliga medel till.
  - Professionell teater-, dans och musikverksamhet
  - Regional museiverksamhet
  - Konst- och kulturfrämjande verksamhet
     Dans
     Bild och form
  - Regional arkivverksamhet
  - Filmkulturell verksamhet
  - Hemslöjdsfrämjande verksamhet
  - Regional biblioteksverksamhet
    Litteratur- och läsfrämjande

Kultursamverkansmodellen

Sedan 2012 ingår Jönköpings län i den nationella kultursamverkansmodellen, som syftar till att förstärka samverkan mellan staten, länen och kommunerna. Samtliga län i Sverige utom Stockholm ingår i modellen sedan 2013. Statsbidrag till regional kulturverksamhet fördelas utifrån modellen och med regionala kulturplaner som underlag. 

Kulturplanen är ett uttryck för en modell i svensk kulturpolitik, där samverkan mellan staten, länen och kommunerna ska förstärkas som ett led i landstingens/regionernas uppgift.

Jönköpings län har tagit fram två kulturplaner, den första regionala kulturplanen gällde 2012-2014 och den andra gäller 2015-2017.

Syfte

Den regionala kulturplanen för Jönköpings län är ett styrdokument för det kulturpolitiska området på regional nivå och en understrategi till länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Kulturplanen omfattar hela det regionala kulturansvaret inklusive den regionala kulturverksamhet som finansieras med statliga medel. Kulturplanen innebär kulturpolitiska vägval som pekar ut prioriterat utvecklingsarbete för de tre åren planen gäller.

Tillvägagångssätt

Arbetet med att formulera en regional kulturplan inför kommande planperiod ska ske i samverkan med länets kommuner och i samråd med det professionella kulturlivet och det civila samhället. För att ge förutsättningar för arbetet och samverkan mellan berörda aktörer behövs ett ramverk och gemensamma utgångspunkter.

Organisation, dialoger och tidplan

Region Jönköpings län arbetar i kulturplansprocessen utifrån flera arbetsgrupper. Processen leds av en processledare som håller ihop arbetet.

Politisk styrgrupp
Består av presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt ytterligare en ledamot från den politiska ledningen och en ledamot från oppositionen. Ansvarar för att formulera kulturpolitiska prioriteringar och inriktningsmål för kulturplaneprocessen. Kontaktperson: Malin Olsson. 

Operativ/administrativ grupp
Består av tjänstepersoner inom Utbildning och kultur. Ansvarar för samordning och att formulera underlag för beslut. Kontaktperson: Jörgen Lindvall.

Kulturplanens samverkansgrupp
Består av representanter från Utbildning och kultur (Region Jönköpings län), Regional utveckling (Region Jönköpings län), Länsstyrelsen Jönköpings län, kommuner (Nässjö, Gislaved), KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) och Ideell kulturallians. Uppdraget för Kulturplanens samverkansgrupp är att med stöd av regionens resurser kvalitetssäkra ett antal av kulturplanens dialogprocesser från start höst 2016 till överlämnandet till politiken höst 2017. Arbetet består bland annat av att identifiera nödvändiga grupper att föra dialog med, utforma dialogmöten i samverkan med olika aktörer, formulera frågeställningarna inför dialogerna, sammanställa och värdera materialet från dialogerna. Kontaktperson: Sofia Ericsson.

Tidplan

 • Augusti-november 2016: Uppstart och processplanering.
 • November 2016 – mars 2017: Dialog med civilsamhället, det fria professionella kulturlivet, kommuner m.fl.
 • 11 mars 2017: Regionalt kulturting, Kulturhuset Pigalle i Nässjö
 • Mars-maj 2017: Sammanställning av material, ta fram remissversion.
 • 8 april 2017: Workshop, framtidsverkstad för unga.
 • Juni-augusti 2017: Remissperiod. Synpunkter på innehållet ska vara Region Jönköpings län tillhanda via e-post till utbildning.kultur@rjl.se senast 2017-09-01. RJL 2016/2976.
  Remissutgåva Regional kulturplan 2018-2020
 • 14 juni 2017: Kulturpolitisk mötesplats med fokus på remissutgåvan.
 • September 2017: Slutversionen formuleras.
 • 11 oktober 2017: Beslut om slutversion: nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
 • Återkopplingsting:
  - 23 oktober Nässjö
  - 24 oktober Värnamo
 • 24 oktober: Beslut om slutversion: regionstyrelsen
 • 7-8 november 2017: Beslut om slutversion: regionfullmäktige.
 • Slutversion skickas till Kulturrådet.

Remissvar

Regionala kulturverksamheter som finansieras med statliga medel

Strategier, utredningar, organisationer med mera som påverkar kulturplanen

Regional utvecklingsstrategi (RUS) Jönköpings län

Dokumentation från Kulturting 2017-03-11

Kulturkartläggning

Kulturvaneundersökning Jönköpings län 2016

En inkluderande kulturskola på egen grund, Regeringen 

Kulturarvspolitik för ett Sverige som håller ihop, Regeringen

Pågående utredningar, Kulturdepartementet

Regionsamverkan Sydsverige

Myndigheten för kulturanalys

Kulturrådet 

Ideell kulturallians 

KLYS