Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regional kulturplan 2015-2017


 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Lärande och utbildning
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Arkiv
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Bibliotek
 • Hemslöjd
 • Entreprenörskap
 • Bildning
 • Yttrandefrihet

Region Jönköpings läns regionala kulturplan 2015-2017 är en plan för utvecklingen av kulturen i länet under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Den utgör också underlaget för Jönköpings läns ansökan om statsbidrag till Statens kulturråd i de delar som ska ha statlig finansiering. Strategi för barn- och ungdomskultur samt regional biblioteksplan ingår i den regionala kulturplanen.

Den regionala kulturplanen är ett kulturpolitiskt dokument som Region Jönköpings län tagit fram i samverkan med länets kommuner och i samråd med kulturorganisationer, ideella organisationer och yrkesverksamma kulturskapare. Inom vart och ett av planens verksamhetsområden har dialoger förts med berörda parter. Den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015–2017 fastställdes av landstingsfullmäktige den 26 november 2014.

Kulturen har en given plats i arbetet med att öka intresset för vårt län och göra den mera attraktiv för både besökande och boende. Det handlar om allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser och att länet har ett välutvecklat konst och kulturliv som präglas av hög kvalitet med både bredd och spets.

Regionala mål

Utifrån Region Jönköpings läns vision ”För ett bra liv i en attraktiv region” och de nationella kulturpolitiska målen kan regionens mål sammanfattas i:

 • allas möjligheter att ta del av kulturliv och kulturupplevelser
 • länet har ett välutvecklat konst- och kulturliv, präglat av hög kvalitet inom både bredd och spets.

Kulturpolitiska prioriteringar

För att nå nationella och regionala mål inom verksamhetsområdena ska följande områden prioriteras:

 • Kulturell infrastruktur
 • Villkor för konstnärligt skapande
 • Kultur med fokus på barn och unga
 • Tillgänglighet till kulturliv och kulturarv
 • Interregionalt, internationellt och interkulturellt samarbete
 • Samverkan och dialog

Särskilda satsningar

För respektive verksamhetsområde beskrivs särskilda satsningar med stöd i planperiodens kulturpolitiska prioriteringar. Satsningarna är nya eller befintliga verksamheter som ges särskild uppmärksamhet. Samtliga satsningar utgår från en utveckling inom organisation, verksamhet, geografisk placering och dess samverkan med omvärlden, eftersom alla har en stark betydelse för hela regionen.

 • Animationsfestival
 • Det fria kulturlivet
 • Eksjö kammarmusikfestival
 • Fristäder
 • ShareMusic & Performing Arts
 • Smålands kulturfestival
 • Strategi för barn- och ungdomskultur
 • Utvecklingsverksamhet dans
 • Vandalorum centrum för konst och design

Revidering

Kulturplanen revideras årligen genom särskilt framtagna uppdragsbeskrivningar för samtliga verksamheter inom kultursamverkansmodellen, samt handlingsplaner för kulturpolitiskt prioriterade områden och särskilda satsningar.