Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Barn sitter på ett stort klippblock ute i en skog

Fotograf: Ingela Eriksson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regional skogsstrategi för Småland


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat
  • Entreprenörskap
  • Attraktivitet
  • Hållbarhet

Skogen har stor betydelse för Småland! Därför gick 12 organisationer samman för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för att skogens värden ska kunna växa.

Den 25 januari 2018 sjösattes Smålands skogsstrategi - den första regionala skogsstrategin i Sverige. På www.skogsstrategismaland.se kan du ta del av strategin i sin helhet.

Ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster

Skogen i Småland bidrar med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. Sjuttio procent av regionens markyta täcks av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer.

​Förutom produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till rekreation har skogen också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan. Mot den bakgrunden har länsstyrelsen beslutat att tillsammans med andra regionala organisationer med tydlig koppling till skog och regional utveckling ta fram en regional skogsstrategi.

Regionalt och nationellt i samverkan

Den 17 maj 2018 beslutade regeringen om ett nationellt program för den svenska skogen. Skogsprogrammet tar avstamp i visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Information om arbetet med det nationella skogsprogrammet finns på regeringens webbplats: Handlingsplan för Sveriges nationella skogsprogram, Regeringen webbplats

Det regionala samarbetet kring en skogsstrategi fungerar som en länk mellan det regionala och det nationella skogsprogrammet.