Meny Stäng
Sök

Barn sitter på ett stort klippblock ute i en skog

Foto: Ingela Eriksson, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Regional skogsstrategi för Småland


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Miljö, energi och klimat
  • Entreprenörskap
  • Attraktivitet
  • Hållbarhet

Skogen har på olika sätt stor betydelse för Småland! Därför har flera regionala aktörer samlats för att ta fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för att skogens värden ska kunna växa.

Skogen i Småland bidrar med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. Sjuttio procent av regionens markyta täcks av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer.

​Förutom produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till rekreation har skogen också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan. Mot den bakgrunden har länsstyrelsen beslutat att tillsammans med andra regionala organisationer med tydlig koppling till skog och regional utveckling ta fram en regional skogsstrategi.

Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden.

Strategin ska vara konkret och identifiera ett antal åtgärder som stärker näringen, utvecklar skogens natur- och kulturvärden och även skogen som faktor i energiomställningen. Arbetet ska ske i bred dialog och samverkan med andra regionala aktörer.

En viktig del i det gemensamma arbetet är just att skapa en arena där dessa olika aktörer möts och kan diskutera olika frågor som rör skogen ur ett utvecklingsperspektiv.

Regeringen arbetar nu med att ta fram ett nationellt skogsprogram för Sverige. Visionen för programmet är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".

Information om arbetet med det nationella skogsprogrammet finns på regeringens hemsida regeringen.se/skogsprogrammet 

Arbetet med en regional skogsstrategi kommer att pågå parallellt med det nationella arbetet. Vissa delar kommer att behandlas i båda strategierna, men den regionala strategin fokuserar på just regionala behov och kommer att vara konkret och mer av en handlingsplan.

Det regionala samarbetet kring en skogsstrategi kommer också att kunna fungera som en länk mellan regionen och det nationella skogsprogrammet.

www.skogsstrategismaland.se kan du ta del av strategin i sin helhet.