Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Ett par håller i handen och går längs perrongen på Jönköpings centralstation

Fotograf: Johan W Alby

Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Trafik och infrastruktur
  • Miljö, energi och klimat
  • Höghastighetsjärnväg

Region Jönköpings län har i uppdrag att planera infrastrukturen på regional nivå och ta fram en regional plan för hur transportinfrastrukturen ska utvecklas, den så kallade regionala transportplanen. Den regionala transportplanen tillsammans med den nationella transportplanen, som tas fram av staten, utgör ramen för alla de infrastruktursatsningar som görs och planeras i Jönköpings län. Planeringen av den regionala transportplanen omfattar tolv år och revideras vart fjärde år. Den nuvarande planen gäller för åren 2014–2025.

Syfte

Den regionala transportplanen finns till för att infrastrukturen ska kunna planeras så bra som möjligt så att infrastrukturen utnyttjas mer effektivt och kan kompletteras på bästa sätt.

Mål

Ett av målen med den regionala transportplanen är att säkerställa tillgänglighet för resor och transporter. Målet om tillgänglighet balanseras med mål som behandlar säkerhet, miljö och hälsa som motvikt till de negativa konsekvenser som resor och transporter medför.

Fokusområden

Den regionala transportplanen innehåller olika typer av ekonomiska satsningar på den regionala transportinfrastrukturen. Dessa investeringar utgörs av exempelvis:

  • Investeringar och förbättringsåtgärder i vägar (länsvägar och riksvägar) och järnvägar som Trafikverket har ansvaret för.
  • Åtgärder i bland annat kollektivtrafikanläggningar som kan få statlig medfinansiering.
  • Bidrag för drift till flygplatser som inte är statliga och som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen.
  • Byggande och drift av enskilda vägar.

Framtagande av den regionala transportplanen för åren 2018-2029

Arbetat med att ta fram en nya regional transportplanen för åren 2018-2029 pågår. Du hittar information om arbetet och processen under "Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029".