Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regional utvecklingsstrategi 2019-2035, remissversion


 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Hållbarhet
 • Integration

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – en regional utvecklingsstrategi (RUS). Länets kommuner, organisationer, myndigheter och andra aktörer kunde fram till 20 februari 2019 yttra sig om den reviderade regionala utvecklingsstrategin.

Remissdokumentet är en revidering av den RUS som gjordes 2013. Underlaget bygger på två års arbete då ett hundratal workshops genomförts med länets olika aktörer. En ambition har varit att hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig för att det ska bli ett användbart och använt dokument. Ett mer utförligt underlag finns med i remissutgåvan.

Hållbart, attraktivt och tillgängligt län

Den regionala utvecklingsstrategin är en vägvisare om hur Jönköpings län ska uppfattas år 2035: Jönköpings län – Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fem prioriteringar som bygger på den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft. Prioriteringarna är:

 1. En hållbar region
 2. En attraktiv och tillgänglig region
 3. En smart region
 4. En kompetent region
 5. En global region

I remissvaren önskade Region Jönköpings län få synpunkter på prioriteringar, mål och ambitionsnivå i den regionala utvecklingsstrategin. Vilka indikatorer behövs för att visa att vi är på rätt väg? Aktörer i och utanför Jönköpings län erbjöds också att komma med synpunkter på vilka strategiska och prioriterade områden som bör finnas med i den nationella strategin, som ska utvärderas inför 2021.

Remissversionen av den regionala utvecklingsstrategin och de remissvar som kommit in hittar du i högerspalten på denna sida. Remissvaren har diarienummer RJL 2018/3079.