Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionala innovationsstrategin (RIS) 2017-2025

  • Företagsutveckling
  • IT och digitalisering
  • Innovation
  • Forskning
  • Entreprenörskap

I den regionala innovationsstrategin (RIS) talar vi om innovation, utveckling och förnyelse. Strategin handlar om hur vi kan förbättra och stärka länets innovationsklimat och hur vi tillsammans gör Jönköpings län till en plats där det är enkelt att förverkliga och kommersialisera sina idéer.

Idag och framöver står vi inför både utmaningar och möjligheter. Klimatförändringar, demografiska förändringar, en föränderlig världsekonomi och stigande sjukvårdskostnader är exempel på utmaningar som vårt samhälle möter. Företag ställs inför utmaningar på en internationell arena och utsätts för hård konkurrens från hela världen. En ny generation äldre och yngre efterfrågar en ny typ av produkter. En ny generations entreprenörer skapar nya affärsmodeller och efterfrågar nya typer av mötesplatser och stöd.

Innovation, utveckling och förnyelse är viktigt i samhällets alla delar. Nya förutsättningar måste kunna leda till nya förhållningssätt. Därför är Jönköpings läns innovationsstrategi inte statisk - utan en struktur över hur vi vill jobba för att förbättra vårt läns innovationsklimat genom attitydpåverkan, samarbete och effektiva processer i genomförandet.

Regionala innovationsstrategin har tre fokusområden:

  • Attityder för innovation
  • Samverkan för innovation
  • Effektiva processer för innovation

De tre fokusområdena är uppdelade i ett antal insatsområden som i sin tur identifierar ett stort antal aktiviteter som vi tillsammans ansvarar för och genomför i samverkan. Aktiviteterna blir också vägledande för gemensamma aktiviteter och regionala utlysningar av projektmedel.

Arbetet med att formulera regionala innovationsstrategin utgick från forskning om länets innovationsklimat som under våren 2015 bedrevs på Jönköping University. Forskningen diskuterades i fokusgrupper av företagare i länets kommuner samt konkretiserades i arbetsgrupper med företrädare för länets företagsfrämjande system.

Organisationer som representerades i arbetsgrupper var; Ung företagsamhet, Handelshögskolan i Jönköping, Träcentrum, Business Gnosjöregion AB, Träregion Småland, SP-småföretag, Jönköping University, Coompanion, Swerea SWECAST, Region Jönköpings län - Qulturum, Nyföretagarcentrum, Hälsohögskolan, Region Jönköpings län - Futurum, Gummifabriken, Jönköpings kommun - stadens liv och innehåll, LRF, Science park, Tranås United, Swerea IVF, Almi Företagspartner.