Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Jönköpings län 2013-2025


 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • IT och digitalisering
 • Boende
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap

Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för Jönköpings läns samlade utvecklings- och tillväxtarbete. Strategin pekar ut vad som krävs för att Jönköpings län ska bli en framgångsrik och växande region till år 2025.

RUS har sin utgångspunkt i en analys av länets förutsättningar, utmaningar och möjligheter. RUS beskriver vad som behöver göras för att länet ska utvecklas inom två övergripande målområden: Näringsliv och Livsmiljö. Målområde Näringsliv har två delstrategier. Den ena fokuserar på utvecklingen av de industriella branscherna i länet. Den andra beskriver en nödvändig utveckling mot ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag. Målområde Livsmiljö har också två delstrategier. Den ena handlar om ett inkluderande samhälle och den andra en global livsmiljö.

Hållbarhet är en central aspekt i RUS. Hållbar utveckling beskrivs i RUS som tre ömsesidigt beroende dimensioner: den sociala och kulturella, den ekologiska och den ekonomiska. Det handlar om att all utveckling som sker inte ska äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

I arbetet med att genomföra RUS har fyra områden identifierats som kategoriserar utvecklingsinsatserna i länet. Dessa är: Arbetsmarknad och näringsliv; Livsmiljö och hälsa; Samhällsplanering samt Kunskap och innovation.

RUS ska fungera som ett verktyg för samsyn och samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor för länets hållbara utveckling och tillväxt.

Relaterade dokument

Regional transportplan Jönköpings län 2014-2025

Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län

Regional kulturplan

Regional digital agenda för Jönköpings län

Regionalt serviceprogram