Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategi för integrationsarbetet i Jönköpings län 2015-2020

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Boende
 • Lärande och utbildning
 • Entreprenörskap

Strategin för integrationsarbetet i Jönköpings län handlar om integration utifrån etnisk och kulturell bakgrund samt utifrån ett brett perspektiv där integration ses som en dubbelriktad process. Den handlar därför om alla i samhället, både om utrikes och inrikes födda. Men ett särskilt fokus ligger ändå på den process som sker när personer nyligen kommit till Sverige.

Strategin för integrationsarbetet i Jönköpings län beskriver nuläge och utmaningar samt vilka mål och inriktningar arbetet behöver ha de närmaste fem åren. Strategin beskriver vad aktörerna i Jönköpings län kan samverka kring för att planera och genomföra arbetet. Länsstyrelsens integrationsråd är plattformen för samverkan och det är också integrationsrådet som har fastställt strategin.

Mål

Integrationsstrategins övergripande mål är välfungerande integration i Jönköpings län. Det är en förutsättning för att uppfylla visionen: Ett samhälle som präglas av lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund.

Strategin delas in i sex olika fokusområden:

 1. Utbildning
 2. Arbete och vuxenutbildning
 3. Social sammanhållning
 4. Ensamkommande barn
 5. Bostäder
 6. Hälsa

Integrationsrådet arbetar varje år fram en årsplanering, som fastställer vilka av integrationsstrategins mål som ska prioriteras under året. Om det under perioden uppkommer andra problem eller frågor som är viktiga kan de tillföras årsplanen.

Att Jönköpings läns integrationsarbete ska ha den inriktning som beskrivs i strategin, har arbetats fram i en rad forum och varit ute på remiss till ett 40-tal organisationer och myndigheter. I framtagandet har Integrationsrådets medlemmar deltagit i hög grad. En översyn har gjorts över landets och länets övriga strategier, eftersom de påverkar integrationsarbetet i vårt län på olika sätt.