Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Verksamhetsplan Kommunal utveckling

 • Social välfärd
 • Integration
 • Barn och unga
 • Funktionsrätt
 • Äldre
 • Psykisk hälsa
 • Missbruk/beroende
 • Arbetsmarknadsinsatser

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.

Verksamheten beräknas omsätta ca 49 miljoner 2017 och för 2018 är en budget lagd motsvarande 52 miljoner kronor (se bilaga).

FoUrum är den del av verksamheten som arbetar med kommunernas forskning och utveckling (FoU). Verksamhet bedrivs inom socialtjänst, skola och fritidsområdet. Inom varje prioriterat område finns ett antal projekt som definierats och tagits fram i länsgemensamma chefsnätverk. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna dels genom externa medel såsom projektmedel och statliga satsningar.

Utöver FoU-verksamhet finns även Miljösamverkan f samt Kurs och konferens som länsgemensamma verksamheter inom Kommunal utveckling. Vi ansvarar också för samordningen av personliga ombud i länet, som sedan årsskiftet 2017 är anställda i verksamheten.

Kommunal utvecklings strategiska mål:

 • Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.
 • Vår verksamhet ska komma till reell nytta för användarna.
 • Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.
 • I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.
 • Vi stärker och ökar kompetensen i länet.

Varje område eller projekt redovisas i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertial där både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertialrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.

Gällande budget är det i vissa fall svårt att veta exakt hur området ska se ut 2018 då i enstaka fall detta beror på ansökningar som i skrivande stund inte getts besked. Som regel är kostnaden för områdena personalkostnader och dessa uttrycks i årsarbetare (givetvis kan även andra kostnader rymmas). En schablon har använts att en heltidspersonal kostar cirka 725 000 inklusive sociala avgifter samt Kommunal utvecklings overheadkostnader på motsvarande 20 %.