Navigera till sidans huvudinnehåll

Verksamhetsplan Kommunal utveckling

 • Social välfärd
 • Integration
 • Barn och unga
 • Funktionshinder
 • Äldre
 • Psykisk hälsa
 • Missbruk/beroende
 • Arbetsmarknadsinsatser

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma utvecklingspartnerskap där kommunerna aktivt styr och driver utvecklingsarbetet genom aktiva chefsnätverk och till verksamheten utlånad personal.

FoUrum är den del av verksamheten som arbetar med kommunernas forskning och utveckling (FoU). Verksamhet bedrivs inom socialtjänst, skola och fritidsområdet. Inom varje prioriterat område finns ett antal projekt som definierats och tagits fram i länsgemensamma chefsnätverk. Verksamheten finansieras dels genom grundfinansiering från kommunerna dels genom externa medel såsom projektmedel och statliga satsningar.

Utöver FoU-verksamhet finns även Miljösamverkan f samt Kurs och konferens som länsgemensamma verksamheter inom Kommunal utveckling. Vi ansvarar också för samordningen av personliga ombud i länet.

Kommunal utvecklings strategiska mål:

 • Vi har ett starkt och jämbördigt partnerskap med aktiva ägare.
 • Vår verksamhet ska komma till reell nytta för användarna.
 • Vi använder forskning för att utveckla och förbättra kommunernas verksamheter.
 • I vår verksamhet är medborgarnas erfarenhet en viktig kunskapskälla.
 • Vi stärker och ökar kompetensen i länet.

Varje område eller projekt redovisas i tabellform. Tanken är att varje område gör en kort redovisning för sina områden varje tertial där både ekonomi och kvalitet följs upp. Tertialrapport skrivs av utvecklingschefen för Kommunal utveckling.