Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Digital process för hälsosamtal

Region Jönköpings län utvecklar en digital process för hälsosamtal, som knyter ihop stöd och verktyg på 1177.se med ett webbstöd som vårdpersonalen använder för att administrera hälsosamtalen.

Alla invånare i Jönköpings län bjuds in till ett hälsosamtal på sin vårdcentral det år de fyller 40, 50, 60 eller 70 år. Syftet med hälsosamtalet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke samt diabetes.

Efter beslut i programstyrgruppen för e-hälsa inför Region Jönköpings län en digitaliserad process för hälsosamtal. I dagsläget sker arbetet manuellt och via papper, vilket innebär stor administration och mindre värdeskapande tid för invånare och vårdpersonal.

Digitaliseringen knyter ihop stöd och verktyg på 1177.se med ett webbstöd som vårdpersonalen använder för att administrera hälsosamtalen. 

Projektet drivs av IT-centrum och ägs av avdelningen för Folkhälsa och sjukvård. Till årsskiftet 2017/2018 är målet att samtliga vårdcentraler har gått över till en digitaliserad process. 

Varför gör vi det här?

Genom att skapa förutsättningar för bättre hälsa hos länets invånare kan vi använda våra resurser mer effektivt. Målet med en digitaliserad process för hälsosamtal handlar om att stärka invånarnas egen makt och förmåga att i högre utsträckning själva kunna påverka och hantera sin hälsa, att stödja utvecklingen mellan vårdgivare och vårdtagare som verkliga partners enligt patientlagens syfte och ett personcentrerat förhållningssätt och att öka förnyelsekraften där innovativa arbetsformer involverar flera samhällsaktörer.

Målgrupp

Invånare i Jönköpings län, medarbetare som genomför hälsosamtal, verksamhetschefer och övriga medarbetare inom primärvården.

Resultatmål

  • Förbättrad hälsa i befolkningen
  • Förbättrade möjligheter för invånaren att ta ansvar för sin egen hälsa
  • Minst 50 procent av de som bjuds in ska delta i ett hälsosamtal
  • Invånaren har bättre möjlighet att få information och verktyg kring sin hälsa och förändra levnadsvanor
  • Vårdpersonal kan ge invånarna rätt information vid rätt tillfälle.
  • Ökad kunskap och användning av 1177 Vårdguiden och e-tjänster både bland vårdpersonal och invånare
  • Ett effektivare arbetssätt för vårdpersonalen

Hur påverkas länet?

Förbättrad hälsa i befolkningen.