Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Anställningsbarhet i Träindustrin - enklare väg till jobb


Underlättar företags rekrytering och förenklar arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden genom coachning av företag, coachning och träning av social kompetens hos kursdeltagare samt matchning av deltagares kompetenser mot företagens behov.

Projektet har 3 huvudaktiviteter:

 • Mentorskap/coachning av företag
 • Coachning och träning av social kompetens hos kursdeltagarna
 • Matchning av deltagarnas kompetenser mot företagens behov

Del 1

Inom del 1, Mentorskap/coaching av företag kommer vi arbeta enskilt med varje företags ledningsgrupp och coacha dem inom bl a kulturella skillnader såväl uttalade som outtalade. Ett exempel kan vara en muslimsk mans ovilja att ta en kvinna i hand, vad beror det på? Få personer födda i Sverige vet om, att om en muslims man tar en kvinna i handen betyder det att han har en  skyldighet att ta hand om henne. Är inte det känt kan det bli väldigt fel och en liten fjäder blir en stor höna. Genom strukturerade samtal kan vi lösa upp många av de nödiga problem som uppstår dagligen. Vi ser att vi har att brottas med fördomar och förutfattade meningar så mycket kommer att ske i dialogform mellan företagens ledningsgrupp och personer med erfarenhet från kulturer och arbetsmarknad i respektive hemländer.

Vi kommer genomföra gemensamma workshops för medverkande företag för att belysa frågor som jämställdhet, mångfald, kulturella skillnader och likheter i syfte att ge företagen en större förståelse och insikt för sina potentiella nya medarbetares bakgrund och möjligheter.

Vi kommer att genomföra träffar med personal i deltagande företags produktion, som dagligen ska handleda/arbetsleda ny personal. Dessa behöver tränas konkret i hur olika kulturer fungerar, hur man hanterar en arbetsgrupp med olika kulturer, vilka missförstånd är vanligast, varför uppstår dessa osv. För att hamna rätt i denna del kommer vi inledningsvis titta närmare på hur denna detta ska läggas upp i detalj, hur modellen behöver se ut och utvecklas.

Del 2

Del 2, coaching och träning av kursdeltagare i social kompetens handlar om att konkret ge deltagarna förståelse för hur svensk arbetsmarknad fungerar. Många av våra deltagare tror att det är någon annans uppgift att skaffa dem jobb. Det behövs ett tydliggörande för vad olika parter på arbetsmarknaden har för uppgifter och vilket ansvar man själv har som individ. Deltagarna behöver lära sig mer om outtalade regler och koder på svensk arbetsmarknad och få bättre förståelse för kulturella skillnader t ex hur vi betraktar kvinnors och mäns roller på arbetsplatserna. Vi har inte för avsikt att försvenska deltagarna, men vi ser dagligen att de saknar insikt och förståelse för arbetsmarknaden vilket är ett hinder för deras anställningsbarhet. Studiebesök på företag är ett sätt att få ökad förståelse för svenska företags verklighet.

Del 3

Del 3 innebär en konkret matchning av företagens kompetensbehov med deltagarnas möjligheter. Här ska vi se bortom de konkreta behoven att deltagarna ska kunna ritningsläsning osv. Här behöver vi matcha ihop rätt företag med rätt individ ur ett språkligt och kulturellt perspektiv. Varje företagets interna kultur ger olika deltagare olika möjligheter till en anställning. Vi kommer också att arbeta med konkret kompetensmatchning genom att validera deltagarnas yrkeskompetenser mot svensk träindustris mall för kompetenser inom olika yrken.

Eftersom såväl branschen som våra utbildningarna är mansdominerade ska vi tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta andra vägar till att träffa  kvinnor för samtal och information. Vi ser att vi behöver genomföra informationen till utländska kvinnor ur ett annat perspektiv och visa på möjligheter som de har. Inom projektet är det stort fokus på individer, både vad gäller den enskilde företagsledaren och den enskilde kursdeltagaren, då det är individer som ska träffas och kunna samarbeta på en arbetsplats.

Varför gör vi det här?

Projektet syftar till att underlätta företagens rekrytering av medarbetare och förenkla arbetssökandes introduktion på arbetsmarknaden: 1. Genom coachning av företagens nyckelpersoner för rekrytering, inom områden som t ex kulturella skillnader, krishantering. 2. Genom att under yrkesutbildningens genomförande regelbundet lägga in träning inom sociala kompetenser för deltagarna, samt förutsättningar/krav för att få jobb och arbetsmarknadens uttalade och outtalade spelregler samt hur kulturella skillnader kan vara såväl möjligheter som hinder i arbetslivet. 3. Genom validering av individer inom såväl yrkeskompetenser som sociala kompetenser matchat mot företagens behov. Projektet syftar också till att öka samverkan mellan Arbetsförmedling, kommuner och utbildningsanordnare för att vi tillsammans ska samordna insatserna för en bättre och effektivare integration. Projektet syftar även till att utveckla metoder och verktyg för att få en högre utfallsgrad på antalet deltagare som går ut i arbete efter avslutad arbetsmarknadsutbildning. Eftersom branschen är väldigt mansdominerad samt eftersom det bara är män som kommer till våra informationsträffa om branschen/utbildningen och som anmäler sig till utbildningen, syftar projektet också till att hitta vägar att komma i kontakt med arbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund.

Målgrupp

Företagen i länet, nyanlända som får sitt första arbete i Sverige, kommunerna som får självförsörjande invånare och ett fungerande näringsliv

Resultatmål

Projektets övergripande mål är att bättre matcha företagens behov av kompetent personal mot den arbetsmarknad vi har just nu med många arbetssökande med utländsk bakgrund med svaga kunskaper i svenska och låg kännedom om hur det svenska arbetslivet fungerar såväl tekniskt som socialt.

Inom projekttiden skall

 • 8 företag medverka
 • 8 mentorer (minst 1 på varje medverkande företag) skall ha etablerats på företagen
 • 40 kursdeltagare på Träcentrums arbetsmarknadsutbildning delta i projektets aktiviteter för träning av social kompetens samt matchning mot företagens behov
 • 3 träffar med arbetslösa kvinnor skall genomföras.
 • 30 kvinnor med utländsk bakgrund skall delta i informationsträffar som vi anordnar
 • 1 mentorsprogram skall utvecklas för coachning av företagens nyckelpersoner.
 • 5 workshops för medverkande företag skall genomföras
 • På lång sikt skall vi uppnå 90% anställningsbarhet för deltagare som avslutat en arbetsmarknadsutbildning (vi ligger på ca 70% idag)

Hur påverkas länet?

I Jönköpings län finns det många små, tillverkande industrier som har behov av att rekrytera kompetent personal. Många av länets kommuner har ett stort antal nyanlända personer att ta hand om och integrera i det svenska samhället. Genom att öka utfallet på de arbetsmarknadsutbildningar som genomförs, där fler personer blir anställningsbara och fler företag anställer deltagare från utbildningen, löser vi båda dessa problem. Det är till nytta för såväl näringslivet som den offentliga sektorn i länet.