Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bästa platsen att växa upp, leva och bo på


I ledningssystemet för samverkan har beslut fattats att tillsammans arbeta för bästa platsen att växa upp, leva och bo på. Tre områden har prioriterats för ett fördjupat arbete i nära samverkan: fullföljda studier, psykiska hälsa och fysisk aktivitet.

Med utgångspunkt i Strategi för hälsa och med inspiration från Skottland är målet att förbättra barn och ungas hälsa med 2 % till 2022. Samverkan behöver ske mellan skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård både kring det främjande och förebyggande arbetet för våra barn och unga. 

Gemensamt angreppsätt för arbetet sker med hjälp av genombrottsmetodiken som är en metod för ett kontinuerligt förbättringsarbete, ett sätt att sprida kunskap och förändra praxis på ett systematiskt och beprövat sätt:
• Ökad förmåga till tidig upptäckt
• Samverkan med olika samhällsaktörer samt barn och deras familjer
• Arbeta utifrån väl beprövade kvalitetsutvecklade metoder

Varför gör vi det här?

Alla gör var för sig sitt bästa. För att lyckas med att ytterligare ge barn och unga det stöd de behöver för att kunna förbättra sin hälsa, krävs samverkan utifrån ett helhetsperspektiv.

Målgrupp

Målgruppen för insatsen är barn och unga som behöver stöd med att få fullföljda studier, bli fysiskt aktiva och en god psykisk hälsa.

Resultatmål

Förbättra barn och ungas hälsa med 2% per år, de kommande fyra åren gällande:

  • Fullföljda studier
  • Psykisk hälsa
  • Fysisk aktivitet

Hur påverkas länet?

Att ha gemensamma mål och indikatorer inom alla verksamheter; skola, socialtjänst och hälso-och sjukvård skapar en samsyn kring vilka insatser som behöver göras. Genom att tillsammans med civilsamhället och barn och unga driva insatserna framåt ökar förutsättningarna för en hållbar tillvaro.