Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Bli en vinnare med jämställd tillväxt!

Vill du och din organisation bli bäst i länet på jämställdhet, för en öppen och inkluderande jobbvardag för alla? Välkommen till en kostnadsfri utbildning om jämställdhet och inkludering med fokus på verktyg och implementering i din organisation.

Utvecklingen och tillväxten i Jönköpings län ska ske på lika villkor. Som RUS-ombud, chef inom det företagsstödjande systemet, chef, strateg eller handläggare som arbetar med regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor i Jönköpings län är du viktig i ett kvalitetsstärkande arbete med jämställdhetsfokus. Därför erbjuder Region Jönköpings län dig att delta i en utbildning om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik.

Du vet bäst vilka förkunskaper du har om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik inom ditt arbetsområde. Därför kan du själv välja på vilken nivå du börjar i utbildningen. Utbildningen är indelad i tre steg, innehållet beskrivs nedan. Varje steg i utbildningen är en halvdag där du bjuds på fika och lunch. Efter att ha deltagit i minst två steg får du ett utbildningsintyg samt ett informationsmaterial som bygger på innehållet i utbildningen. Detta informationsmaterial kan du använda på din arbetsplats och sprida till dina kollegor. (Informationsmaterialet kommer under våren 2018)

För att du ska ha möjlighet att välja vilken dag och plats som passar dig bäst, erbjuds utbildningen vid flera datum på olika orter i Jönköpings län mellan november 2017 och februari 2018.

Utbildningens innehåll:

Steg 1: Varför är jämställdhet en särskilt viktig jämlikhetsfråga?

Det första steget är en grundutbildning som ger dig en god plattform för en gemensam förståelse för varför jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv är en nyckel för att lyckas med det regionala utvecklingsarbetet. Du får grundläggande kunskap om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, genus, normer och intersektionalitet. Utgångspunkten är svensk jämställdhetspolitik och demokratiska beslut som fattats på detta område samt genusvetenskapliga teorier, aktuella fakta och statistik. Du får även kunskap om jämställdhet utifrån ett regionalt perspektiv då vi tydliggör jämställdhetspolitikens koppling till regional utveckling och tillväxt.

Steg 2: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv – verktyg och metoder

I det andra steget går vi från teori till praktik. Du får lära dig mer om metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering i praktiken för att säkra en jämställd och hållbar styrning i din organisation. Genom övningar lär du dig mer om till exempel att använda könsuppdelad statistik eller att göra jämställdhetsanalyser. Vi samtalar om vad social hållbarhet kan innebära och vilka möjligheter vi själva har att förändra och utveckla vår arbetsplats.

Det andra steget avslutas med att du tar fram en fördjupningsuppgift som du ska arbeta vidare med till det tredje utbildningstillfället.

Uppgiften ska ha koppling till ditt vanliga arbete och du kan få hjälp och tips av utbildaren under tiden. Fördjupningsuppgiften skickas in till utbildaren en vecka innan du deltar i steg 3.

Steg 3: Tillämpning av verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering

För att gå steg 3 behöver du ha gått steg 2. Du behöver även ha några veckor på dig att genomföra fördjupningsuppgiften.

I det tredje steget går vi ännu ett steg längre i praktik av jämställdhetsintegrering i jobbvardagen. Vi använder fördjupningsuppgifterna från det andra utbildningstillfället som utgångspunkt för en fördjupad inventering av det faktiska läget i respektive verksamhet. Vi diskuterar möjliga åtgärder för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Du får även lära dig mer om hur du kan hantera olika former av motstånd som uppkommer vid förändringar. Du lär dig även mer om hur man kan arbeta med intern uppföljning av arbete med jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Innan vi säger hej då efter det tredje och sista utbildningstillfället diskuterar vi hur man kan formulera en handlingsplan för nästa steg i utvecklingsarbetet med jämställd regional tillväxt.

Anmäl dig här:

Du bestämmer själv om det passar dig att börja på steg 1 eller steg 2. 

För att gå steg 3 måste du ha gått steg 2. Du behöver ha några veckor emellan för att genomföra din fördjupningsuppgift.

Även du med goda förkunskaper inom ämnesområdet är varmt välkommen att delta i alla utbildningssteg. Du får ett utbildningsintyg när du har genomfört två steg av utbildningen.

Tips: Boka dina utbildningstillfällen samtidigt och lägg dina utbildningstillfällen med ungefär en månads mellanrum. Sista anmälningsdag är två veckor innan utbildningsdatum. 

Tack vare stor efterfrågan har vi lagt in ett extra steg 1 i Jönköping den 23 januari kl 8-12. 

 

Steg 1 Jönköping 9 januari kl 8-12

Steg 2 Jönköping 9 januari kl 13-17

Steg 2 Jönköping 10 januari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 10 januari kl 13-17

Steg 2 Tranås 11 januari kl 8-12

 Steg 2 Eksjö 17 januari kl 8-12

Steg 2 Värnamo 18 januari kl 8-12

Steg 2 Vaggeryd 18 januari kl 13-17

Steg 1 Jönköping 23 januari kl 8-12

Steg 2 Jönköping 23 januari kl 13-17

Steg 2 Jönköping 24 januari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 24 januari kl 13-17

Steg 3 Tranås 6 februari kl 8-12

Steg 1 Jönköping 7 februari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 7 februari kl 13-17

Steg 3 Jönköping 8 februari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 8 februari kl 13-17

Steg 3 Eksjö 14 februari kl 8-12

Steg 3 Värnamo 15 februari kl 8-12

Steg 3 Vaggeryd 15 februari kl 13-17

Steg 3 Jönköping 16 februari kl 8-12

(Datum som har passerat kommer att tas bort från listan)

Information om deltagarblankett

På uppdrag av utbildningens finansiär Tillväxtverket lämnas en deltagarblankett ut som är frivillig att fylla i. Blanketten ber om organisationsnummer/personnummer, e-postadress samt telefonnummer.

Avgifter

Utbildningen är kostnadsfri. Du anmäler eller avbokar senast två veckor innan kursdatum.

Varför gör vi det här?

Utbildningen är en av satsningarna inom regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt, som syftar till att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få likvärdig tillgång till tillväxtresurser. Framförallt måste vi bli bättre på att ta tillvara allas resurser, men även att möta företagens kompetensbehov, hantera regionens framtidsutmaningar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till dig som är chef i en organisation som är delaktig i revideringen av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) och till dig som är chef inom det företagsstödjande systemet. Inbjudan riktas också till dig som är RUS-ombud.

Resultatmål

Utvecklingen och tillväxten i Jönköpings län ska ske på lika villkor. Det behövs aktiva insatser för att exempelvis främja kvinnors företagande, jämställa fördelningen av projekt- och företagsstöd, öka utrikesfödda kvinnors företagande och minska könssegregeringen på arbetsmarknaden i länet.

Hur påverkas länet?

För att uppnå hållbar regional tillväxt i Jönköpings län behöver vi ta tillvara på alla människors kunskaper, kompetenser, innovationsförmåga och affärsidéer. Genom att aktivt jobba för att nå jämställdhet inom dessa områden kan vi med hjälp av hållbar regional tillväxt stärka Jönköpings län inför framtiden!