Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Bli en vinnare med jämställd tillväxt!

Vill du och din organisation bli bäst i länet på jämställdhet, för en öppen och inkluderande jobbvardag för alla? Välkommen till en kostnadsfri utbildning om jämställdhet och inkludering med fokus på verktyg och implementering i din organisation.

Som RUS-ombud, chef för en organisation som är delaktig i revideringen av RUS och chef inom det företagsstödjande systemet är du viktig i ett kvalitetsstärkande arbete med jämställdhetsfokus. Därför erbjuder Region Jönköpings län dig att delta i en utbildning om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik. Varje aktör erbjuds två platser, en för RUS-ombudet och en för chef.

Du vet bäst vilka förkunskaper du har om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik inom ditt arbetsområde. Därför kan du själv välja på vilken nivå du börjar i utbildningen. Utbildningen är indelad i tre steg, innehållet beskrivs nedan. Varje steg i utbildningen är en halvdag där du bjuds på fika och lunch. Efter att ha deltagit i minst två steg får du ett utbildningsintyg och ett informationsmaterial som bygger på innehållet i utbildningen. Detta informationsmaterial kan du använda på din arbetsplats och sprida till dina kollegor.

För att du ska ha möjlighet att välja vilken dag och plats som passar dig bäst, erbjuds utbildningen vid flera datum på olika orter i Jönköpings län under hösten och vintern 2017/2018.

Utbildningens innehåll:

Steg 1: Varför är jämställdhet en särskilt viktig jämlikhetsfråga?

Det första steget är en grundutbildning som ger dig en god plattform för en gemensam förståelse för varför jämställdhet med ett intersektionellt perspektiv är en nyckel för att lyckas med det regionala utvecklingsarbetet. Du får grundläggande kunskap om jämställdhet, jämställdhetsintegrering, genus, normer och intersektionalitet. Utgångspunkten är svensk jämställdhetspolitik och demokratiska beslut som fattats på detta område samt genusvetenskapliga teorier, aktuella fakta och statistik. Du får även kunskap om jämställdhet utifrån ett regionalt perspektiv då vi tydliggör jämställdhetspolitikens koppling till regional utveckling och tillväxt.

Steg 2: Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv – verktyg och metoder

I det andra steget går vi från teori till praktik. Du får lära dig mer om metoder och verktyg för att arbeta med jämställdhetsintegrering i praktiken för att säkra en jämställd och hållbar styrning i din organisation. Genom övningar lär du dig mer om till exempel att använda könsuppdelad statistik eller att göra jämställdhetsanalyser. Vi samtalar om vad social hållbarhet kan innebära och vilka möjligheter vi själva har att förändra och utveckla vår arbetsplats. Det andra steget avslutas med att du tar fram en undersökningsuppgift som du ska arbeta vidare med till det tredje utbildningstillfället. Undersökningsuppgiften skickas in till utbildaren en vecka innan du deltar i steg 3.

Steg 3: Tillämpning av verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering

I det tredje steget går vi ännu ett steg längre i praktik av jämställdhetsintegrering i jobbvardagen. Vi använder undersökningsuppgifterna från det andra utbildningstillfället som utgångspunkt för en fördjupad inventering av det faktiska läget i respektive verksamhet. Vi diskuterar möjliga åtgärder för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering. Du får även lära dig mer om hur du kan hantera olika former av motstånd som uppkommer vid förändringar. Du lär dig även mer om hur man kan arbeta med intern uppföljning av arbete med jämställdhetsintegrering och intersektionalitet. Innan vi säger hej då efter det tredje och sista utbildningstillfället diskuterar vi hur man kan formulera en handlingsplan för nästa steg i utvecklingsarbetet med jämställd regional tillväxt.

Anmäl dig här:

Du bestämmer själv om det passar dig att börja på steg 1 eller steg 2. För att gå steg 3 måste du ha gått steg 2, det går bra att anmäla sig till båda samtidigt. Även du med goda förkunskaper inom ämnesområdet är varmt välkommen att delta i alla utbildningssteg. Du får ett utbildningsintyg när du har genomfört två steg av utbildningen.

Tips: Boka dina utbildningstillfällen samtidigt och lägg dina utbildningstillfällen med ungefär en månads mellanrum. Sista anmälningsdag är två veckor innan utbildningsdatum.

 

Steg 1 Jönköping 31 oktober kl 8-12

Steg 1 Jönköping 7 november kl 8-12

Steg 1 Eksjö 14 november kl 8-12

Steg 1 Mullsjö 15 november kl 8-12

Steg 1 Jönköping 15 november kl 13-17

Steg 1 Tranås 28 november kl 8-12

Steg 1 Värnamo 29 november kl 8-12

Steg 1 Vaggeryd 29 november kl 13-17

Steg 1 Jönköping 5 december kl 8-12

Steg 2 Jönköping 5 december kl 13-17

Steg 2 Mullsjö 6 december kl 8-12

Steg 2 Jönköping 6 december kl 13-17

Steg 1 Jönköping 9 januari kl 8-12

Steg 2 Jönköping 9 januari kl 13-17

Steg 2 Jönköping 10 januari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 10 januari kl 13-17

Steg 2 Tranås 11 januari kl 8-12

 Steg 2 Eksjö 17 januari kl 8-12

Steg 2 Värnamo 18 januari kl 8-12

Steg 2 Vaggeryd 18 januari kl 13-17

Steg 3 Mullsjö 23 januari kl 8-12

Steg 2 Jönköping 23 januari kl 13-17

Steg 2 Jönköping 24 januari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 24 januari kl 13-17

Steg 3 Tranås 6 februari kl 8-12

Steg 1 Jönköping 7 februari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 7 februari kl 13-17

Steg 3 Jönköping 8 februari kl 8-12

Steg 3 Jönköping 8 februari kl 13-17

Steg 3 Eksjö 14 februari kl 8-12

Steg 3 Värnamo 15 februari kl 8-12

Steg 3 Vaggeryd 15 februari kl 13-17

Steg 3 Jönköping 16 februari kl 8-12

Information om deltagarblankett

På uppdrag av utbildningens finansiär Tillväxtverket lämnas en deltagarblankett ut som är frivillig att fylla i. Blanketten ber om organisationsnummer/personnummer, e-postadress samt telefonnummer.

Avgifter?

Utbildningen är kostnadsfri. Du anmäler eller avbokar senast två veckor innan kursdatum.

Varför gör vi det här?

Utbildningen är en av satsningarna inom regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt, som syftar till att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få likvärdig tillgång till tillväxtresurser. Framförallt måste vi bli bättre på att ta tillvara allas resurser, men även att möta företagens kompetensbehov, hantera regionens framtidsutmaningar, skapa ökad potential för innovationer och öka regionens attraktivitet.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till dig som är chef i en organisation som är delaktig i revideringen av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) och till dig som är chef inom det företagsstödjande systemet. Inbjudan riktas också till dig som är RUS-ombud.

Resultatmål

Utvecklingen och tillväxten i Jönköpings län ska ske på lika villkor. Det behövs aktiva insatser för att exempelvis främja kvinnors företagande, jämställa fördelningen av projekt- och företagsstöd, öka utrikesfödda kvinnors företagande och minska könssegregeringen på arbetsmarknaden i länet.

Hur påverkas länet?

För att uppnå hållbar regional tillväxt i Jönköpings län behöver vi ta tillvara på alla människors kunskaper, kompetenser, innovationsförmåga och affärsidéer. Genom att aktivt jobba för att nå jämställdhet inom dessa områden kan vi med hjälp av hållbar regional tillväxt stärka Jönköpings län inför framtiden!