Navigera till sidans huvudinnehåll

Crossing Motion

  • Kultur
  • Innovation
  • Forskning
  • Dans
  • Musik
  • Jämställdhet
  • Mångfald
  • Internationellt perspektiv
  • Funktionshinder
  • Länsövergripande

Crossing Motion kommer under 3 år utforska, utveckla och fördjupa kunskapen kring interdisciplinär co-produktion. Projektet utforskar befintliga hierarkier, maktförflyttning och överlåtandet av ägandet i processen till alla deltagare i samskapandet.

 

Vi planerar att genomföra flera större och mindre labbperioder förlagda i Västerås och i Jönköpings län där nationella och internationella institutioner samt fria utövare med och utan funktionsvariationer ingår. Parallellt följer forskaren Annika Notér Hooshidar projektet med fokus på processen fram till co-produktion. Under projektet kommer vi att arrangera samtal, open space och publika möten där kunskapsöverföring är i fokus.  Projektet avslutas med en forskningsrapport som presenteras under det sista projektåret.

Varför gör vi det här?

Projektets tre hörnstenar bygger på samskapande – inkluderande – tvärkonstnärligt utvecklande arbete. Professionella utövare i olika konstformer möts och utmanas i arbetet med att på lika villkor hitta ett gemensamt lärande med ambition att efter avslutat projekt använda resultatet till en co-produktion som utvecklar scenkonsten. Projektet har som mål att utveckla, utmana och möjliggöra för nya typer av co-produktion där inkludering och samskapande i det tvärkonstnärliga arbetet är det primära. Vi vill hitta nya sätt att skapa där äganderätten och förflyttande av makten utforskas. Vad blir det för konst i samskapande konstnärliga processer där dessa förflyttningar sker? Genom detta projekt vill vi fortsätta driva scenkonstutvecklingen framåt, bredda representationen på scenen och utvecklingen av rekrytering till våra scenkonstutbildningar. Detta är ett område som är outforskat och som utmanar och utvecklar scenkonstområdet både genom sitt görande och genom forskningsresultatet.

Målgrupp

Projektet kommer ha olika målgrupper i olika faser och delar av projektet. Under labben kommer målgruppen vara den konstnärliga personal som deltar och som arbetar på berörda institutioner, hos ShareMusic & Performing Arts samt vid SKH/DOCH. Forskningen kommer riktas mot forskarvärlden, lärosäten (Musikhögskolan och DOCH/SKH) och studerande. Samt ha bäring till Kulturskolans fortsatta utveckling och arbete kring co-produktion och inkluderande arbetssätt. Under de publika aktiviteter vi genomför kommer vi ha en bredare målgrupp där vi riktar oss till flera målgrupper inom flera områden; utbildning, politiker och konstnärlig personal.

Resultatmål

Genom projektet vill vi undersöka vad som sker i den samskapande processen mellan dans och musik när vi jobbar inkluderande. Notér Hooshidars förra forskningsarbete undersökte kommunikationen i den inkluderande ensemblen, den här gången vill vi undersöka vad som händer med rollerna och scenkonstuttrycket i en kollaborativ, co-creative och samskapande process. Vad händer med makten som vanligtvis en koreograf eller tonsättare/dirigent har när hela gruppen skapar tillsammans? Förflyttar sig makten genom hela gruppen i olika stadier och hur kommuniceras den? Hur kan äganderätten bli jämbördig inom gruppen? Vad blir det gemensamma lärandet?  

I den traditionella skapandehierarkin med en regissör, dirigent eller koreograf vid rodret, arbetar man på ett slags förebildande, förevisande sätt. En person har en vision som de andra ska uppfylla, men vi vill utforska samskapandet och vilka möjligheter det medför. Nu vill vi bryta ner hierarkin och arbeta med en kollektiv kreativ plattform.  

Intresset för att utveckla detta gemensamma projekt med involverade partners har sitt ursprung dels i långvarig samverkan och kontakt mellan olika partnerkonstellationer men också det utvecklingsprojekt som våra engelska partners utvecklade under 2018 och som SMPA följde nära. Där såg vi ett arbetssätt att fördjupa och undersöka vidare och ta som utgångspunkt för att skapa nya konstnärliga verk. 

Detta projekt är därför en lärandeprocess och ett forskningsprojekt som vill undersöka  arbetsprocesser i syfte att utveckla verktyg för co-produktion som är samskapande, tvärkonstnärlig och inkluderande. Resultatet av detta projekt kommer användas i ett uppföljande projekt då målet kommer att vara en scenkonstproduktion med nationella och internationella samarbetspartners. 

Hur påverkas länet?

Genom att utforska den samskapande processen ämnar vi utforska strukturer som gynnar inkluderande ensembler. Dessa erfarenheter ska spridas vidare till fler utövare så att fler kan och vågar arbeta inkluderande. Det handlar om att skapa ringar på vattnet så att inkluderande arbete sprids inom scenkonsten och ut i samhället. Projektet kommer att stärka samverkan mellan nationella och internationella parter och utbyte mellan olika kompetenser ökar kunskapen och förståelsen kring scenkonstutvecklingen.