Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

DANSSpår

  • Kultur
  • Dans
  • Länsövergripande

Projektet DANSSpår ska verka för att dansen får en tydligare närvaro i länet genom att utveckla infrastrukturen och stödstrukturerna för dansen, öka kunskapen kring professionell dans i länet, samt residens och publikutveckling.

För att möjliggöra för att dansen ska få en naturlig plats i scenkonstutbudet och hos invånarna i vårt län kommer det finnas publikarbetare med lokal förankring i länets kommuner. Projektet kommer inleda arbetet med tre kommuner, Jönköping, Gnosjö, och Värnamo, under projektets första år och samtidigt arbeta för att fler kommuner ska ingå. Publikutvecklarna har i uppgift att hitta, möta och locka nya publikgrupper till dansen. Dels till de produktioner som kommer att spelas, men också till residens, samtal, workshops och andra aktiviteter inom projektet.

För att sprida dansen även utanför dessa kommuner kommer projektet samarbeta för att upparbeta interkommunala samarbeten - så som det s.k. GGVV-samarbetet (Gislaved - Värnamo - Gnosjö – Vaggeryd) - som tillsammans arbetar med att förmera det arbete som sker i respektive kommun.

Projektet DANSSpår kommer arbeta för att inkludera fler kommuner i arbetet med att ge sina medborgare möjlighet att möta dans på olika platser i länet. Till exempel genom att erbjuda dansbussar till aktiviteter inom projektet så att fler kan upptäcka, prata om och kunskapsöverföra kring dans.

Utbudet av traditionella scener i länet som kan ta emot professionella dansföreställningar är begränsat. Vi kommer därför arbeta med att hitta nya spelplatser och hitta nya sätt att arbeta och presentera dans på genom nya typer av residens, men vi har även som mål att kunna samproducera dans. Residensen kommer utformas beroende på den infrastruktur och konstnärliga ingång som kommunens egenart har. Detta gör att residensen kommer att vara vitt skilda, men det gemensamma är att de kommer sprida danskonsten till nya platser och ny publik i länet.

Under projektet kommer vi även inleda arbetet med en sommarskola för professionella utövare och under konstnärlig utbildning. Vi kommer inrikta oss på att få en blandning mellan professionella utövare/studenter i länet och nationellt och med ambition att även locka internationella utövare. Detta kommer vara ytterligare ett led i att stärka och kompetensutveckla våra utövare, men även för dem att nätverka och få in skapande i länet.

Varför gör vi det här?

För att den professionella dansens närvaro ska öka i länet. För att få fler spelplatser, ökad kunskap om dans som konstform och mer konstnärligt skapande i länet.

Målgrupp

Länets invånare genom riktade insatser mot till exempel skolor, kulturinstitutioner, kommunernas föreningsliv och civilsamhället. Länets professionella utövare av dans.

Resultatmål

  • Stärka dansens infrastruktur
  • Nå ut med fler dansproduktioner i länet
  • Aktivt arbeta med publikutveckling och kunskapsöverföring kring dans som konstform.
  • Öka det konstnärliga skapandet i länet, både av aktörer bosatta i länet, hemåtvändare och danskonstnärer nationellt och internationellt
  • Bygga upp och stärka residens, gästspel och samproduktioner i hela länet.

Hur påverkas länet?

Projektet relaterar tydligt till den regionala Kulturplanen genom att stärka tillgängligheten till danskonsten i hela länet så att medborgare kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på andra "nya" platser samt stärka de platser som redan finns genom utveckling för dansen i vårt län. DANSSpår vill stärka infrastrukturen för dansen i länet och mellan kommuner, för att kunna möjliggöra fler produktioner och residens i länet - så att medborgare kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på andra "nya" platser samt stärka de platser som redan finns. Genom att öka inflödet av professionella dansaktörer och öka medvetenheten kring dansen kommer vi bygga en kritisk massa och ge medborgare möjlighet att möta dans som konstform. Vi kommer även att bygga upp kunskap kring professionell dans i länet för att möjliggöra för danskonstnärer att verka under kortare och längre perioder, som i förlängningen kan skapa en attraktionskraft för danskonstnärer att vilja verka och bo i länet. Projektet relaterar tydligt till den regionala Kulturplanen genom att öka tillgängligheten till danskonsten i hela länet, genom utveckling av infrastruktur för dans och genom att stärka samarbetet mellan kommuner för fler produktioner och residens i länet - så att medborgare kommer ha möjlighet att möta, delta och se professionell dans på nya platser samt stärka de platser som redan finns. Genom att möjliggöra för danskonstnärer att verka både under kortare och längre perioder, som på lång sikt kan skapa en attraktionskraft för danskonstnärer att vilja verka och bo i Jönköpings län.