Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Digitalt först med användaren i fokus


I satsningen Digitalt först med användaren i fokus stärks folkbibliotekspersonalens digitala kompetens och medie- och informationskunnighet vilket är viktigt för det demokratiska samhällets utveckling.

Digitalt först med användaren i fokus är en treåring nationell satsning på förslag av utredarna för nationell biblioteksstrategi. Ägare av satsningen är Kungl. biblioteket, som med hjälp av regionbiblioteken har regeringsuppdraget att stärka folkbibliotekens digitala kompetens. En nationell projektledare är anställd tillsammans med en nationell kontaktperson för de regionala biblioteksverksamheterna. Projektet startade nationellt med en kartläggning av folkbibliotekspersonalens digitala kompetens, genom metoden självskattning utifrån ett test som tagits fram av fyra regionala biblioteksverksamheter.

Digitalt först med användaren i fokus är i Jönköpings län en paraplyprocess för ett flertal olika processer där inriktningen är digital kompetens och medie- och informationskunnighet. Med utgångspunkt i kompetenskartläggning, aktuell forskning och goda exempel stärker och utvecklar vi folkbibliotekspersonalens digitala kunnande genom erfarenhetsutbyte, workshops, riktade kompetensutvecklingsinsatser och andra metoder. Detta för att i slutändan öka den digitala delaktigheten hos länsinvånarna.

Varför gör vi det här?

Det allmänna biblioteksväsendets uppdrag enligt bibliotekslagen är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, och folkbiblioteken ska också verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Det är utgångspunkterna för förslaget Digitalt först med användaren i fokus. Folkbiblioteken är viktiga kunskapsnoder där alla i Sverige kan ta del av information, och på grund av den ökande digitaliseringen en av de få mötesplatser som fortfarande finns tillgängliga. För att kunna arbeta för allas delaktighet i det demokratiska samhället krävs ett kompetenslyft hos folkbibliotekspersonalen inom medie- och informationskunnighet och digital kompetens.

Målgrupp

Folkbibliotekspersonalen i Jönköpings län.

Resultatmål

Målen för processen är:

  • Att stärka folkbibliotekspersonalens digitala kompetens samt medie- och informationskunnighet
  • Att genom folkbibliotekspersonalen öka länsinvånarnas digitala kompetens samt deras kompetens inom till exempel källkritik, och göra dem mer delaktiga i det digitala samhället

Hur påverkas länet?

För att kunna vara informerade medborgare i ett demokratiskt samhälle krävs att invånarna i Jönköpings län är digitalt delaktiga samt kunniga inom en rad olika områden, till exempel källkritik, informationssökning och andra digitala kompetenser. Genom satsningen Digitalt först med användaren i fokus förstärks folkbibliotekens möjligheter att utbilda, stödja och hjälpa invånarna i länet att bli digitalt delaktiga.