Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

DISTANCIO


Projektet DISTANCIO har till syfte stärka Jönköpings län som bild- och formregion samt skapa noder där konsten kan gripa in i samhället och frambringa nya möten, tankar och perspektiv.

Projektet DISTANCIO ska skapa ett samhälle i samverkan genom högkvalitativ, processinriktad och socialt engagerad samtidskonst. Projektet berör det lokala och platsspecifika ett möte mellan konstnär tid, rum, människor med ambition att skapa frågeställningar kring det som omger oss. Det är ett format som ser till konstens dynamik utanför det gängse utställningsrummet. DISTANCIO har bjudit in internationella konstnärer med socialt engagemang för att producera en serie situations och plats specifika nya konstverk med utgångspunkt i lokala personer, historier och sammanhang. I de fyra orterna kommer konstnären tillsammans med curator och lokal aktörer identifiera låsningar i samhällskroppen. Civilsamhällets organisationer kommer att arbeta nära konstnären som deltagare, medhjälpare etc. Konstnären och föreningsliv kommer även att bjuda in till samkväm där dessa frågor blir belysta indirekt. 

Projektet DISTANCIO produceras och genomförs av internationella konstnärer i Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo och leds av curator Anna Viola Hallberg.

Varför gör vi det här?

DISTACIO verkar ur ett undersökande perspektiv med syfte att skapa noder där konsten kan gripa in i samhället och med detta frambringa nya möten, tankar och perspektiv. Samtidskonsten på internationell nivå söker sig idag, av flera anledningar, bortom konstens etablerade fästen, med fokus på var det kan göras intressanta projekt. DISTANCIO produceras och genomförs i Mullsjö, Gnosjö, Tranås och Värnamo. Samhällsfrågor lyfts och situationer skapas för publika upplevelser och ingångar för reflektion. Genom att arbeta i det gemensamma och vara situations specifik, i allt från idé till genomförande, är projektet ett exempel på hur konsten kan bli mer socialt relevant, inte bara i storstadsregionerna. Konsten kan gripa in och ge perspektiv på mjuka samhällsvärden så som identitetsfrågor, demokrati, arbete, gemenskap etc. genom de situationer som den förmedlas genom DISTANCIO. De specifika verken, den curatoriska plattformen, samverkansmodellen utvecklar synen på produktionsplats för konst. Det påvisar att den lilla och stora kommunen kan verka inom en och samma ram och tillsammans med civilsamhällets aktörer (bl a föreningsliv). Detta gör i mångt och mycket att konsten utgår från det lokala detta kan medföra möten mellan samtid och historia med blicken fäst på framtiden. Här sammanvävs konst och kulturarv och synliggör mönster, tendenser och frågeställningar. DISTANCIO arbetar med att utveckla synen på deltagare, publik, engagemang, demokrati mm. Detta arbete är ett innovativt signum för oss som skapar medvetenhet kring konstens förmåga att skapa ringar på vattnet och inte sällan är förtrupp för andra kulturaktiviteter liksom hur konsten genom sin närvaro kan skapa ny sammanhållning och ingå i att vidare utveckla sociala- och kreativa näringar.

Målgrupp

Då angelägenhet och deltagande är nyckelord i projektet kan målgrupper först definieras när konstprojekten börjat artikuleras efter konstnärernas research. Både nationell konstkontext samt kommuninvånare kommer att vara viktiga målgrupper. Fokus på tillgänglighet och tilltal kommer att vara bärande. Vi kommer att utarbeta primära målgrupper för varje enskilt verk i dialog med konstnären. Den diversifierade målgruppen nås genom projektets programverksamhet som visningar, gemensam produktion, samtal, föreläsningar och andra arrangemang.

Resultatmål

 

Fyra platsspecifika konstverk skapas i fyra kommuner i länet. 

DISTANCIO möter samtliga prioriteringar för Bild och form i den regional kulturplanen och är där med en viktig del i regionens arbete och ska främja intresset för och tillgången till bildkonst, form och design ialla delar av regionen. Projektet ska stärka länet som bildkonst-, form- och designregion. 

Hur påverkas länet?

Genom att arbeta i det gemensamma och vara situations specifik, i allt från idé till genomförande, är DISTANCIO ett exempel på hur konsten kan bli mer socialt relevant, inte bara i storstadsregionerna, utan även för mindre kommuner. Att konsten utgår från det lokala medför möten mellan samtid och historia med blicken fäst på framtiden. Här sammanvävs konst och kulturarv och synliggör mönster, tendenser och frågeställningar. Att kombinera samverkansmodell med dialogbaserad socialt engagerad konst söker utveckla konstfältets syn på centrum-periferier. Genom att samtidigt lyfta samhällsfrågor och skapa situationer för publiken att uppleva konst kan man erbjuda olika ingångar för reflektion. Detta både utvecklar och ökar attraktionskraften för regionen inom det konst och samhällsorienterande segmentet nationellt.