Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

FAKTA-dokument barn och ungas psykiska hälsa


Ett regionalt samverkansarbete mellan länets kommuner och Region Jönköpings län, där vi gemensamt tar fram vägledningsdokument som stöd för medarbetarna i arbetet med barn och ungas psykiska hälsa.

Under flera år har ett samverkansarbete pågått mellan kommuner och region för att underlätta samverkan när det gäller barn och unga.

Ett av alla utvecklingsarbeten handlar om att gemensamt ta fram vägledande FAKTA-dokument, vilket ger ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd, men också ett mervärde i att vi gör det i samverkan.

Dokumenten skapas i arbetsgrupper där elevhälsa, socialtjänst och regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter ingår. Arbetet utgår från SKL:s kunskapssammanställning, vilket betyder att tio FAKTA-dokument inom området barn och ungas psykiska hälsa ska tas fram.

Varför gör vi det här?

Ett hjälpmedel för verksamheterna att tydliggöra ansvarsfördelningen vid barn och ungas behov av stöd. Vi ska ge rätt stöd på rätt nivå i rätt tid.

Målgrupp

Länets barn och unga som är i behov av stöd, vård och behandling för sin psykiska ohälsa.

Resultatmål

Att färdigställa de tio FAKTA-dokumenten och att sprida kunskapen om och användningen av dem i hela länet.

Hur påverkas länet?

Alla barn och unga har rätt att få stöd, vård och behandling på lika villkor. FAKTA-dokumenten ska bidra till att medarbetare kan uppfylla barn och ungas rätt till jämlik vård och behandling.