Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är Regionens ungdomsenkät som genomförs i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet vartannat år. Enkätundersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomförs för fjärde gången hösten 2017.

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor i Jönköpings län. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland de som går i skolår nio samt år skolår två på gymnasiet.

Resultatet från genomförda enkäter

Varför gör vi det här?

Syftet är att få en aktuell bild, och att kunna följa utvecklingen, av hälsa samt drog- och levnadsvanor bland ungdomar i Jönköpings län.

Målgrupp

Ungdomar i Jönköpings län.

Resultatmål

Målet är att resultatet ska ligga till grund för hur arbete med ungdomars levnadsvanor i länet prioriteras med syfte att ge unga medborgare i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Hur påverkas länet?

Folkhälsoenkät Ung ger förbättrade förutsättningar för bra prioriteringar i arbetet för ungdomars hälsa och levnadsvanor. Hur ungdomar i Jönköpings län mår idag har betydelse för hur de mår i framtiden och även för hur hela befolkningen i länet mår.