Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Folkhälsoenkät Ung

Folkhälsoenkät Ung är Regionens ungdomsenkät som genomförs i skolår 9 och skolår 2 på gymnasiet vartannat år. Enkätundersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomförs för fjärde gången hösten 2017.

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa, levnads- och drogvanor i Jönköpings län. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland de som går i skolår nio samt år skolår två på gymnasiet.

Varför gör vi det här?

Syftet är att få en aktuell bild, och att kunna följa utvecklingen, av hälsa samt drog- och levnadsvanor bland ungdomar i Jönköpings län.

Målgrupp

Ungdomar i Jönköpings län.

Resultatmål

Målet är att resultatet ska ligga till grund för hur arbete med ungdomars levnadsvanor i länet prioriteras med syfte att ge unga medborgare i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv.

Hur påverkas länet?

Folkhälsoenkät Ung ger förbättrade förutsättningar för bra prioriteringar i arbetet för ungdomars hälsa och levnadsvanor. Hur ungdomar i Jönköpings län mår idag har betydelse för hur de mår i framtiden och även för hur hela befolkningen i länet mår.