Navigera till sidans huvudinnehåll

Folkhälsoenkät Ung

  • Hälso- och sjukvård
  • Folkhälsa
  • Fritid
  • Alkoholprevention
  • Barns hälsa
  • Narkotikaprevention
  • Länsövergripande

Folkhälsoenkät Ung är en ungdomsenkät som genomförs i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet vart tredje år. Enkätundersökningen görs i samverkan med länets kommuner och genomförs nästa gång under hösten 2020.

Folkhälsoenkät Ung är en enkätundersökning som kartlägger ungdomars hälsa och livsstil. Undersökningen genomförs som en webbenkät på skoltid och är en totalundersökning bland de som går i årskurs 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Nytt för hösten 2020 är att den även ska genomföras i grund- och gymnasiesärskolan. 

Resultatet från genomförda enkäter

 

 

Varför gör vi det här?

Syftet med Folkhälsoenkät ung är att följa den självrapporterade hälsan bland länets ungdomar och se förändringar över tid. Utifrån den kunskapen kan vi tillsammans ge alla barn och unga i Jönköpings län bästa möjliga förutsättningar till ett bra liv med en god hälsa.

Målgrupp

Ungdomar i Jönköpings län.

Resultatmål

Målet är att ta fram bästa möjliga underlag av både regionala- och lokala data:

  • för att rätt prioriteringar ska kunna göras för barn och ungas hälsa, levnadsvanor och livsvillkor
  • för att användas som kunskapsunderlag vid förbättringsarbete inom olika verksamheter i Jönköpings län

Hur påverkas länet?

Folkhälsoenkät Ung ger förbättrade förutsättningar för bra prioriteringar i arbetet för ungdomars hälsa och livsvillkor. Hur ungdomar i Jönköpings län mår idag har betydelse för hur de mår i framtiden och även för hur hela befolkningen i länet mår.