Navigera till sidans huvudinnehåll

Föräldrastödjande insatser i grupp på familjecentralen

 • Lärande och utbildning
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Hållbarhet
 • Barn och unga
 • Psykisk hälsa
 • Alkoholprevention
 • Barns hälsa
 • Hbtq
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Ohälsosamma matvanor
 • Länsövergripande

I samarbete med länets kommuner vill Region Jönköpings län främja en jämlik hälsa och erbjuda tidiga insatser hos små barn. Detta genom att skapa ett grundpaket med vägledning för föräldrastödjande insatser i grupp.

Den viktigaste skyddsfaktorn för ett barns hälsa och utveckling är ett gott föräldraskap som påverkas av relationen mellan förälder och barn, föräldrars relation till varandra och föräldrars sociala nätverk. Många riskfaktorer för barnet kan minskas och kompenseras genom att stärka föräldraskapet. Det kan handla om att öka föräldrars kunskap om barnets rättigheter samt kunskap om betydelsen av lyhört föräldraskap och föräldrarnas samspel med barnet.

Många föräldrar idag upplever att det ställs höga krav på dem och många känner sig osäkra i sin föräldraroll. Det finns en osäkerhet om vart de ska vända sig för att får råd och stöd. Utifrån barnets ålder och föräldrars situation ser önskemålen av föräldraskapsstöd olika ut, därför är det viktigt att ge stöd tidigt och erbjuda olika typer av föräldraskapsstödjande insatser i ett tidigt stadium.

En vägledning har  skapats med totalt 10 träffar från det man är gravid upp till barnet är 3 år. Alla träffar innehåller olika teman men alla träffar utgår från barnkonventionen, samspel, psykisk hälsa, Jämställt föräldraskap och språkutveckling/ kommunikation.

Varför gör vi det här?

Syfte med denna insats är att alla familjecentraler i länet ska kunna erbjuda ett och samma grundutbud av insatser inom föräldraskapsstöd.

Målgrupp

Föräldrar och barn, 0-6 år.

Resultatmål

 • 100% av alla länets familjecantraler ska erbjuda grundpaktet för föräldrastödjande insatser i grupp.
 • 90% av föräldrarna ska uppleva att de föräldrastödjande insatser som har erbjudits har bidragit till att öka tryggheten i deras föräldraskap.
 • 90% av medarbetarna på familjecentralen ska känna sig trygga i att leda föräldragrupper.

 

Hur påverkas länet?

Insatsen ska leda till en mer jämlik hälsa och till tidigare insatser för små barn.