Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Förstärkning av den regionala kompetensplattformen i Jönköpings län

Utveckling och förstärkning av Jönköpings läns kompetensplattform handlar om att tillsammans med regionala utvecklingsaktörer skapa effektiva gemensamma arbetssätt för att på bästa sätt matcha arbetsmarknadens behov med tillgången till rätt kompetens.

För att skapa förutsättningar för arbetsgivarna att hitta arbetskraft med rätt kompetens samt ett hållbart arbetsliv för våra invånare måste olika aktörer samverka; utbildningsaktörer, näringslivsaktörer och regionala utvecklingsaktörer. Arbetet med att utveckla kompetensplattformen för Jönköpings län handlar också om att förändra attityder och att hitta sätt att ta vara på kompetensen hos varje individ. Viktiga perspektiv i arbetet är integration och jämställdhet.

Region Jönköpings län utvecklar och förstärker kompetensplattformen i Jönköpings län genom att:

  • Identifiera och kartlägga kompetensplattformens roll och funktion internt samt mot länets aktörer.
  • Identifiera nyckelaktörer inom kompetensförsörjning och koppla dem till kompetensplattformen.
  • Skapa struktur för hur Region Jönköpings län arbetar strategiskt med länets aktörer och nätverk kring kompetensförsörjning.
  • Skapa en modell för hur Region Jönköpings län tillsammans med länets aktörer arbetar med kompetensförsörjning.

Varför gör vi det här?

Region Jönköpings län har, liksom övriga organisationer i Sverige med regionalt utvecklingsansvar, det nationella uppdraget att ta fram en kompetensplattform. Jönköpings län tog fram sin kompetensplattform 2010. Under 2016-2017 pågår detta projekt för att göra kompetensplattformen mer känd och använd som ett viktigt verktyg i genomförandet och utvecklingen av det regionala tillväxtarbetet i länet.

Målgrupp

Aktörer inom näringsliv, arbetsmarknad samt utbildning.

Resultatmål

Det övergripande målet med kompetensplattformen är att skapa bästa förutsättningar för att Jönköpings län ska ha tillgång till arbetskraft med rätt kompetens så att länet kan fortsätta växa och utvecklas. Vid projektets slut ska:

  • Kompetensplattformens roll och funktion vara tydlig internt i Region Jönköpings län samt mot länet aktörer.
  • Kompetensplattformen ha en struktur för hur Region Jönköpings län arbetar strategiskt med länets aktörer och nätverk kring kompetensförsörjning.
  • Kompetensplattformen vara kopplad till nyckelaktörer i länet. Deras roll inom kompetensförsörjnings ska vara tydlig.
  • En handlingsplan ska ha tagits fram tillsammans med nyckelaktörer för kompetensförsörjning i länet.
  • Ett kompetensråd ska finnas inom kompetensplattformen. Det gör att vi tillsammans säkrar kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor på kort och lång sikt.

Hur påverkas länet?

Kompetensförsörjning är ett komplext område med många olika aktörer som verkar på olika arenor utifrån olika sakfrågor, nivåer och olika målsättningar. Det gör att området är svårt att navigera inom, för Region Jönköpings län men också för länets aktörer. Genom att tillsammans med de aktörer som är inblandade, utveckla och förstärka verktygen, säkrar vi kompetensförsörjningen till näringsliv och offentlig sektor på kort och lång sikt. Och det bidrar till den regionala tillväxten.