Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Forum Förnyelse

Forum Förnyelse samlar olika aktörer i Jönköpings län för kunskapsspridning och branschöverskridande samverkan.

Projektet omfattar tre arbetsområden; kunskapsuppbyggnad, samverkan och kommunikation. Kunskapsuppbyggnad sker bland annat genom forskning kring innovation, företagande och ekonomisk omvandling med fokus på små och medelstora företag i glesa miljöer. Av särskilt intresse är betydelsen är kunskap och kompetens, mångfald, samverkan och internationalisering. Kunskapsspridning sker genom aktiv kommunikation av forskningsresultat till regionens näringsliv, offentliga förvaltning samt företags- och innovationsfrämjande system. Forum Förnyelse arrangerar dels egna seminarier, dels deltar i andra typer av arrangemang och möten. Samverkan mellan olika aktörer i regionen främjas genom att projektets aktiviteter utgör en mötesplats för akademi, näringsliv och offentlig förvaltning. 

Varför gör vi det här?

Projektets syftar till att skapa ett branschöverskridande forum för kunskapsuppbyggnad och samverkan kring frågor som rör innovation och förnyelse. Projektet ska etablera en nod som sammanför nätverk från näringsliv, akademi, främjandesystem och förvaltning.

Målgrupp

Forum Förnyelse riktar sig i första hand till företag i Jönköpings län men välkomnar också företag från andra regioner. Projektet riktar sig även till politiker och tjänsteman i den offentliga förvaltningen, branschföreträdare, samt till olika aktörer i de företags- och innovationsfrämjande system som finns i regionen.

Resultatmål

Projektet har tre delmål:

Delmål 1:

Att genom forskning och samverkan identifiera faktorer som stimulerar till innovation, förnyelse och tillväxt i små och medelstora företag samt för regionen som helhet.

Delmål 2:

Att genom olika kommunikationskanaler aktivt förmedla forskningsresultat till regionens företag, offentliga förvaltning samt till aktörer inom de företags- och innovationsfrämjande systemen. Förståelsen for vilka faktorer som driver innovation i företag, samt hur ett sunt innovationsklimat skapas i regionen, ska därmed ökas.

Delmål 3:

Att öka branschöverskridande samverkan genom att skapa mötesplatser for näringsliv, akademi och offentlig förvaltning. Sådana mötesplatser stimulerar uppkomst av nya idéer, sammanför potentiella samarbetspartners och är nödvändig for att identifiera utbildnings- och forskningsbehov utifrån näringslivets perspektiv.

Hur påverkas länet?

Forum Förnyelse kombinerar tillämpad forskning med kommunikation och samverkan, vilket innebär att projektet kan bidra till att lösa några av de utmaningar som regionen måste hantera for att uppnå en smart, hållbar och inkluderande ekonomisk utveckling. Dessa utmaningar, vilka lyfts fram i det operativa programmet för Småland och Öarna, i den regionala utvecklingsstrategin för Jönköpings län samt i OECD Territorial Review Småland-Blekinge, är; ensidig näringsstruktur, svag tillväxttakt i små- och medelstora företag, samt få kunskapsintensiva företag. Genom kunskapsuppbyggnad, kommunikation och samverkan ska projektet öka förståelsen för vilka faktorer inom och utom företagen som stimulerar till innovation och förnyelse.