Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Främja utrikes födda kvinnors företagande


Projektet integration och kompetensförsörjning främjar företagandet för utrikes födda kvinnor genom ökade insatser riktade mot målgruppen.

Kartläggning och analys av nuläget. Utifrån analysen skapar projektet aktiviteter som är anpassade efter utrikes födda kvinnors behov vid start av företag. Projektet avslutas med en slutrapport och resultatspridning.

Varför gör vi det här?

Stärka kompetensförsörjningen och integrationen i Jönköpings län genom företagandet. Ambitionen är snabbare etablering av utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden.

Målgrupp

Utrikesfödda kvinnor

Resultatmål

  • Det företagsfrämjande systemet arbetar med insatser som är skräddarsydda för utrikesfödda kvinnors behov vid start av företag.
  • Företagsfrämjande systemet arbetar mer medvetet från ett jämlikhetsperspektiv.

Hur påverkas länet?

En bra idé banar vägen mot uppstart av nya företag vilket bidrar till att tillväxten ökar och näringslivet blomstrar. Tidigare studier visar att utrikes födda företagare anställer i högre utsträckning personer med utländsk härkomst. Genom att underlätta företagandet för utrikes födda kvinnor integreras fler på arbetsmarknaden och kommer i egen försörjning vilket leder till lägre arbetslöshet och ökad sysselsättning.