Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Handläggarstöd för fukt och mögel i byggnader


Länets kommuner tar gemensamt fram ett handläggarstöd för tillsyn av fukt och mögel i byggnader

Syftet är att minska ohälsa till följd av fukt och mögel i byggnader. Vi ska ta fram en fungerande utredningsmetod och öka kunskapen om vad man ska titta efter i tillsynen och hur man eventuellt mäter och gör bedömningar.

Varför gör vi det här?

De finns boenden och offentliga byggnader som inte lever upp till miljöbalkens krav om god inomhusmiljö med avseende på fukt och mögel. Med projektet ska vi höja kunskapen hos inspektörerna för att de ska kunna tillse att lagstiftningen följs.

Målgrupp

Miljöinspektörerna för handläggarstödet och människorna som vistas i byggnaderna för resultatet.

Resultatmål

  • Ta fram ett handläggarstöd som kan användas vid tillsyn av fukt och mögelproblem.
  • Bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och Agenda 2030-mål nr 3 och 11.

Hur påverkas länet?

Vi skapar bra boendeförhållanden i länet.