Navigera till sidans huvudinnehåll

Handläggarstöd om att arbeta med PFAS i kommunal verksamhet

  • Miljö, energi och klimat
  • Miljösamverkan
  • Länsövergripande

Vi tar fram ett handläggarstöd om hur man kan arbeta med PFAS inom kommunen och ger tips på var man kan hitta redan framtaget material och fakta om PFAS.

Vi tar fram ett handläggarstöd om hur man kan arbeta med PFAS inom kommunen och ger tips på var man kan hitta redan framtaget material och fakta om PFAS. Materialet kan vara gjorda inventeringar, utredningar, provtagningar och stöd för tillsyn. Handläggarstödet ska vara en hjälp för att skaffa oss kunskap och kännedom om områden i kommunen som kan var förorenade med PFAS. Kunskapen kan sedan användas för att göra prioriteringar för tillsyn och i ett senare skede ställa krav/vidta åtgärder inom områden förorenade med PFAS.

Varför gör vi det här?

För att öka kunskapen och skapa en renare mark och vattenmiljö fri från PFAS, vilket ligger i linje med många av Sveriges miljökvalitetsmål.

Målgrupp

Miljöinspektörer och tjänstepersoner inom kommunens olika förvaltningar och bolag som berörs av PFAS-frågan.

Resultatmål

* Ha ett handläggarstöd för att få bättre kännedom om branscher som berörs av PFAS-problematiken.

* Beskriva hur kommunen kan arbeta med PFAS-frågan inom tillsynen och inom övrig kommunal verksamhet. Även beskriva interna kommunikationsvägar för att förenkla och effektivisera arbetet och fånga upp områden där PFAS-problematiken förbises.

* Öka kunskapen om PFAS hos tillsynsmyndigheter och övrig kommunal verksamhet/bolag för att skapa en gemensam grund för fortsatt arbete.

* Bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Grundvatten av god kvalitet” , ”God bebyggd miljö” samt Agenda 2030 målen ”Rent vatten och sanitet” och ”Ekosystem och biologisk mångfald

Hur påverkas länet?

Vi skapar renare mark- och vattenmiljö i länet.