Meny Stäng
Sök

Hela RESAN


I mars 2017 startades vårt stora hållbart resande-projekt Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i expansivt Jönköpings län”.

Jönköpings län är ett väg- och järnvägsrikt transportlän där satsningar planeras inom infrastrukturområdet. Länet har även fler bilresor jämfört med liknande regioner. Potentialen att minska koldioxidutsläppen är stor genom att byta till hållbara resesätt, från bil till cykel och kollektivtrafik, vilket framkommer i ”Klimat- och energistrategi för Jönköpings län”. Regionens övergripande mål är positiv regional utveckling och ett hållbart samhälle med hållbara resor och transporter.

Länet är glesbefolkat och arbetspendling är viktig för länets konkurrenskraft, något som ESF:s socioekonomiska analys över Småland med Öarna poängterar. Stora energi- och miljövinster går att nå genom beteendepåverkansåtgärder. Det är ett kostnadseffektivt sätt att nå flera målgrupper i strävan mot en koldioxidsnål ekonomi inom transportsektorn. Hållbart resandeåtgärder utgör steg 1 och 2 i Trafikverkets fyrstegsprincip om trafikplanering.

Hela RESAN är en fortsättning på ”Den goda resan- hållbart resande i Jönköpings län” (2013- 2015). Detta projekt fokuserade på arbetspendling inom landstinget i Jönköping, på tjänsteresor inom Jönköpings kommun och att bygga nätverk och sprida goda exempel hos länets kommuner. Alla projektmålen uppfylldes med undantag av upprättandet av gröna resplaner. Lärdomarna visar att ökad samverkan, mer resurser och kunskapsspridning krävs för att nå klimat- och energimålen inom transportområdet.

Förankring av ett nytt projekt skedde under arbetet med ”Den goda resan” och därefter genom varje kommuns kontaktperson, kommunchefer och andra berörda aktörer. Hela RESAN har dessutom diskuterats med ett antal företag och näringslivs-organisationer samt Jönköpings länstrafik. Ett åtgärdsförslag om regionalt stöd för hållbart resande (regionalt mobilitetskontor) togs i juni 2014 av Jönköpings läns Klimatrådet. Hela RESAN är en naturlig utveckling från dessa åtgärder.

Med transporter finns många negativa effekter kopplade till vilket färdmedel vi väljer. Bilen har en dominerande ställning som förstaalternativ, ofta vanemässigt, både för korta och lite längre resor inom länet. Detta har stora effekter på hälsa, miljö, ytanvändning med mera. ”Hela RESAN” fokuserar på hållbart resande utifrån beteendepåverkan.

Projektägare och projektkoordinator är Energikontor Norra Småland, som kommer jobba med projektet tillsammans med två projektdedikerade heltidsanställda ”reseledare” på länets största arbetsplatser Region Jönköpings län respektive Jönköpings kommun. Finansiärer är Tillväxtverket (EU:s regionala utvecklingsfond), Region Jönköpings län, Jönköpings kommun och länets kommuner samt ett företag. Dessa är även de främsta målgrupperna även om målgruppen är bred då hållbart resande berör alla i samhället.

Varför gör vi det här?

Projektmålet är att visa på, erbjuda och stötta implementering av energieffektiva samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköping. Syftet är att minska koldioxidutsläppen samtidigt som tjänste- och arbetspendlingsresor blir mer hållbara genom fler transportalternativ.

Målgrupp

Projektets primära målgrupper är länets kommuner samt Region Jönköpings län vilka har rådighet över planering, ansvarar för klimat- och miljömål samt är fordonsägare. Nedan följer en tabell över projektets primära målgrupper. Projektet ska stötta Region Jönköpings län, länets kommuner samt små- och medelstora företag i att arbeta systematiskt med aktiviteter kopplade till handlingsplaner för hållbart resande.

Resultatmål

Projektet ska genom att visa och främja goda pendlingsmöjligheter och mångfaldiga alternativ till bilen vid persontransporter samt bidra till hållbar utveckling och tillväxt i ett konkurrenskraftigt län. Detta leder även till levande stadsmiljöer och ökad rörlighet på landsbygden, minskade koldioxidutsläpp samt bättre folkhälsa.

Övergripande mål
Projektet ska genom att visa och främja goda pendlingsmöjligheter och mångfaldiga alternativ till bilen vid persontransporter samt bidra till hållbar utveckling och tillväxt i ett konkurrenskraftigt län. Detta leder även till levande stadsmiljöer och ökad rörlighet på landsbygden, minskade koldioxidutsläpp samt bättre folkhälsa.

Projektmål
Att visa på, erbjuda och stötta implementering av ett flertal energieffektiva koldioxidsnåla samt anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län, där fokus ligger på färre korta bilresor under 5 km.

DELMÅL 1. Kunskapsstöd och länsplattform för hållbart resande
Ett regionalt stöd för hållbart resande ska skapas, för ökad samverkan och effektiv användning av resurser för projektets deltagare som har svårt att hinna med omvärldsbevakning.

DELMÅL 2. Koll på hållbart resande-siffrorna
Utifrån kvalitetssäkrad fordonsstatistik och genomförd avancerad resvaneanalys ska deltagande pilotaktörer få ha ett faktabaserat underlag till handlingsplaner för hållbart resande att jobba vidare utifrån. Sex pilotaktörer kommer göra en avancerad resvaneanalys, tre pilotaktörer kommer att arbeta med systematiserad fordonsstatistik.

Handlingsplaner ska tas fram för sex pilotaktörer och sedan sprids erfarenheterna vidare till övriga kommuner i projektet. Undersökning av alternativ för klimatfonder/klimatväxlingsavgift sker parallellt.

DELMÅL 3. Beteendepåverkande kampanjer
Ett flertal kampanjer med fokus på beteendepåverkan ska drivas målgruppsanpassat och utifrån handlingsplanernas behov. En kampanj per område. Kampanjerna delas upp i tjänsteresor, arbetspendling, event/arrangemang och medverkan i nationella kampanjer, t ex. Trafikantveckan.

DELMÅL 4. Alternativ för landsbygden
Hållbara alternativ till fossilbränslebil ska lyftas fram och erbjudas. Utveckla samåkningsalternativ, lyfta närtrafik, cykel som komplement till kollektivtrafik. Arbete med reseplanerartjänster (minst tre stycken) samt stimulera till fler fordonspooler i länet (minst tre stycken).

DELMÅL 5. Reserådgivning
Reserådgivning ska erbjudas deltagande organisationer med tyngdpunkt på små och medelstora företag (mål 200 stycken). Minst 10 gröna resplaner ska tas fram. Utbildning i resfria möten, informera om kollektivtrafikens möjligheter.

DELMÅL 6. Cykelfrämjande åtgärder
Underlag till en regional cykelstrategi ska tas fram och cykelfrämjande åtgärder ska erbjudas projektdeltagarna. Ett regionalt cykelbibliotek ska skapas, utbildningar om hur en bygger för cykelns bästa (minst tre stycken), framtagning av upphandlingsunderlag för publika enklare cykelservicestationer.

Avgränsningar
Projektets primära målgrupper är länets kommuner samt regionen vilka har rådighet över planering, ansvarar för klimat- och miljömål samt är fordonsägare. Nedan följer en tabell över projektets primära målgrupper.

Hur påverkas länet?

Aktiviteter och mål inom projektet kommer att beröra organisationernas egna interna arbete. Det är viktigt att projektets aktiviteter inte uppfattas som ytterligare arbetsbelastning utan verkar för att stötta upp och bidra till det arbete som redan pågår eller på sikt planeras inom organisationerna. Förhoppningen är att arbetet för en ökad kunskapsplattform också kan bidra till nya lösningar och lättare genomförande av aktiviteter som berör hållbart resande. En förhoppning är att projektet kan bidra till ökad samverkan mellan länets kommuner och aktörer gällande arbetspendling och tjänsteresor. En ökad kunskapsnivå bland länets beslutsfattare och nyckelpersoner kan underlätta beslut på högre nivå.