Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Individens behov i centrum (IBIC)

IBIC är ett behovsinriktat arbetssätt som fokuserar på dina behov när du behöver vård eller omsorg, i hemmet eller i annat boende. De 13 kommunerna i länet har tillsammans bestämt att arbeta enligt IBIC.

IBIC ger förutsättningar för likvärdig vård och omsorg var du än befinner dig i Sverige. Länets implementering av IBIC samordnas och stöds av FoUrum. I ett gemensamt processledarnätverk med representanter från alla kommunerna lyfts länsövergripande frågor och till exempel via workshops får kommunerna stöd i arbetet.

Varför gör vi det här?

Syftet med att implementera IBIC är att göra det enklare för verksamheter och medborgare att följa hur beslut har fattats och även följa upp så att den enskildes behov tillgodoses.

Målgrupp

Personer över 18 år oavsett funktionsnedsättning som är i behov av insatser i sitt dagliga liv utifrån Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Resultatmål

Målet är att samtliga kommuner ska implementera IBIC.

Hur påverkas länet?

Förutsättningarna för en likvärdig vård och omsorg i hela länet blir bättre genom ett mer behovsinriktat arbetssätt.