Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning


Under hösten 2019 har flertalet kommuner i Jönköpings län genomfört en länsövergripande inventering av behov hos personer med psykisk funktionsnedsättning.

Kommuner och regioner har en skyldighet att göra kontinuerliga inventeringar för att få kunskap om vilka människor med psykisk funktionsnedsättning som finns i upptagnings-området och deras behov. Vid regelbundna inventeringar kan personers livssituation, svårigheter på olika livsområden och tillgodosedda behov följas upp.

Inventeringen genomfördes på länsövergripande nivå i 10 av länets kommuner samt i Region Jönköpings län under oktober-november 2019. Personal har sammantaget inventerat 2138 individer. Det har, 2015, genomförts en länsövergripande inventering som ledde fram till flera förändringsarbeten med syfte att förbättra livssituationen för målgruppen individer med psykisk funktionsnedsättning. I denna inventering har återigen förbättringsområden identifierats där det finns möjlighet till fördjupad diskussion och utvecklingsarbete.

Resultat

Målgruppen individer med psykisk funktionsnedsättning är en utsatt grupp jämfört med befolkningen i stort. Inom gruppen finns även målgrupper som visar sig ha ytterligare behov, till exempel barn, unga vuxna, utrikesfödda och äldre.

Generellt har den övergripande målgruppen individer kortare livslängd, sämre ekonomi och sämre fysisk hälsa. De har en högre grad av ensamhushåll och lägre grad av sysselsättning. I inventeringen framkommer flera livsområden som är viktigt att fortsätta och/eller påbörja utvecklingsarbete inom. Dessa är; Riskbruk/Missbruk, Hälsa, Arbete/sysselsättning, Boende och Utbildning.

Det är viktigt att fortsätta att arbeta på alla nivåer, länsnivå, verksamhetsnivå samt individnivå. De områden som behöver fortsatt och fördjupat arbete på alla nivåer är gällande; Delaktighet, Samverkan/samarbete, Tillgänglighet, Jämlik vård och behandling samt Information till personal och individer.

Genomförande

Inventeringen genomfördes samtidigt och fanns att nå via denna hemsida. Det fanns möjlighet att förhandsgranska enkäten. Grunden för enkäten är framtagen av Socialstyrelsen och SKR och riktar sig till personal som kommer i kontakt med målgruppen. Personal fyllde i en enkät för varje person som tillhörde målgruppen och som hade varit aktuell för stöd, behandling eller insats under det senaste året.

En grund för fortsatt arbete

Ett viktigt etiskt övervägande för att genomföra en inventering är huruvida det i slutändan gynnar den enskilde individen. Alla involverade har ett ansvar att arbeta vidare med resultatet – en förutsättning för att det slutligen kan komma slutanvändaren tillgodo i form av förbättrade och väl anpassade insatser.

FoU-rapporten ger en övergripande bild av hur det ser ut över länet i stort. Vardera kommun och Region behöver analysera sin egen verksamhet utifrån kunskap om sin egen verksamhet.

Inventeringen hade inte kunnat genomföras utan engagerad personal som tagit sig tid att fylla i enkäten. Det är viktigt att resultatet återkopplas tillsammans med information om att detta är något som organisation och ledning arbetar vidare med i syfte att det ska leda till en förbättrad verksamhet för den enskilde individen.

Medborgarperspektivet

Inventeringen är en verksamhetsuppföljning. Den svarar inte på hur gruppen individer med psykisk funktionsnedsättning ser på sina behov. Inventeringens siffror och upplevda skillnader är en bra grund för ett fortsatt utvecklingsarbete i de olika verksamheterna i samverkan med andra grupper. Det är av yttersta vikt att man i nästa steg säkrar deltagande och inflytande från de som insatserna berör.

Varför gör vi det här?

Syftet med inventeringen är att kartlägga livssituationen och behovet av insatser för personer i en avgränsad målgrupp - personer med psykisk funktionsnedsättning. Resultatet ska användas för att utveckla och förbättra verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning, till exempel som underlag för planering av insatser, stöd för uppsökande arbete och för att följa utvecklingen av målgruppen.

Målgrupp

Aktuella för inventeringen är personer över 18 år med en psykisk funktionsnedsättning och som har insats från kommunen och/ eller regionens psykiatriverksamheter. Definition av målgruppen: ”En person har ett psykiskt funktionshinder om han eller hon har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begränsningar har funnits eller kan komma att bestå under en längre tid (årslång eller förutsedd årslång aktivitetsbegränsning). Svårigheterna skall vara en konsekvens av en psykisk störning." (SOU 2006:100 s. 325). Följande personer ingår inte i målgruppen: personer med missbruk/beroende utan samtidig psykisk sjukdom, personer med utvecklingsstörning utan samtidig annan psykisk sjukdom, psykiatriska tillstånd av kortvarig natur till exempel akut stressyndrom/anpassningsstörning samt demenssjukdomar tex. Alzheimers sjukdom utan annan samtidig psykisk störning.

Resultatmål

Mål och förväntat resultat av en regelbundet återkommande inventering är att personer med psykisk funktionsnedsättning får det stöd och den behandling de behöver.

Hur påverkas länet?

Personer med psykisk funktionsnedsättning som bor i Jönköpings län får det stöd och den behandling de behöver och kommer därmed uppleva en högre grad av livskvalitet.